Test - L’aspecte biològic del llenguatge


Indiqueu si les afirmacions següents són certes o falses.

Si no veieu la numeració de les preguntes, feu servir els navegadors Chrome (per a macOS i Windows) o Safari (per a macOS).

 • Els neuròlegs Paul Broca i Karl Wernicke demostraren que, en la majoria de persones afàsiques, l’hemisferi cerebral dominant per al llenguatge és el dret.
 • En el model de la gramàtica generativa de Noam Chomsky, es considera que un parlant que pateix una afàsia com a conseqüència d’un traumatisme cranial ha perdut la seva competència lingüística i la seva facultat de llenguatge.
 • Tal com la defineix Chomsky, la gramàtica universal ens dona una representació de l’estadi inicial que fa possible l’adquisició d’una llengua si existeix un entorn favorable.
 • L’antropologia, l’arqueologia i la genètica ens aporten proves molt indirectes i poc fiables per datar l’origen del llenguatge. La lingüística, en canvi, ens pot aportar proves directes.
 • La comparació entre el temps que triga un nen a adquirir la llengua de la comunitat en la qual viu i el que triga a aprendre-la un immigrant adult proporciona arguments a favor de l’existència d’un període crític per a l’adquisició de la llengua.
 • La facultat de llenguatge és un concepte que s’utilitza en algunes teories per a explicar l’adquisició de la llengua i, per tant, cal pensar que es troba present en els infants però no en els adults.
 • Les afàsies són alteracions de la producció de la parla causades per lesions en el tracte vocal.
 • Un dels trets que distingeix el llenguatge humà dels sistemes de comunicació animal és la creativitat.
 • La dualitat d’estructuració o doble articulació és un dels trets de disseny del llenguatge humà que ens permet distingir-lo dels sistemes de comunicació d’altres espècies.
 • Quan diem que el llenguatge humà és lliure d'estímul ens referim a la possibilitat de produir missatges no condicionats pel context en el qual es donen.
 • La funció metalingüística —-o, en termes de Hockett, la reflexivitat—- és present en tots els sistemes de comunicació animal.
 • La facultat de llenguatge, tal com la defineix Chomsky, és una capacitat absent en les persones que pateixen alteracions en els mecanismes de l’articulació o de l’audició.
 • El control i l’organització del llenguatge en les persones dretanes es troben, essencialment, localitzats a l’hemisferi esquerre del cervell.
 • Segons els plantejaments de Chomsky, la gramàtica universal es pot considerar una hipòtesi que permet explicar determinades propietats generals de les llengües en tant que manifestacions d’una capacitat específicament humana.
 • La reflexivitat, com a propietat de les llengües naturals, es relaciona amb la funció metalingüística del llenguatge.
 • Una de les hipòtesis per a explicar les diferències entre l’adquisició de la primera llengua en els nens i l’aprenentatge de segones llengües en els adults es fonamenta en l’existència d’un període crític o període sensible.
 • Quan parlem d’ús creatiu del llenguatge ens referim, entre altres coses, a la manca de condicionament contextual dels nostres missatges.
 • L’àrea de Broca és l’àrea del cervell que es considera relacionada amb la comprensió del llenguatge.
 • El fet que algunes aus puguin produir seqüències acústiques que tenen una funció comunicativa entre membres de la mateixa espècie prova que l’ús creatiu del llenguatge no és únicament propi dels humans.
 • Els estudis sobre les capacitats lingüístiques dels primats que han après a fer servir llengües de signes han posat clarament de manifest que aquests poden arribar a adquirir una competència lingüística perfectament equivalent a la d’un parlant humà adult i que poden fer-ho en el mateix temps que un nen triga a adquirir una competència adulta.
 • La facultat del llenguatge, tal com la defineix Chomsky, depèn de la mena de comunitat lingüística en la qual neix un nen.


 • tornar al principi
  Test - L’aspecte biològic del llenguatge
  Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

  Last updated: