Test – La classificació de les llengües


Indiqueu si les afirmacions següents són certes o falses.

Si no veieu la numeració de les preguntes, feu servir els navegadors Chrome (per a macOS i Windows) o Safari (per a macOS).

 • Per «protollengua» hom es refereix a una llengua reconstruïda a partir de la qual s’han derivat llengües que es relacionen genèticament entre si.
 • La tipologia lingüística ens dona criteris per decidir quines llengües són més primitives i quines són més avançades.
 • El fet que existeixin llengües amb sistemes fonològics que presenten un nombre diferent de vocals és un argument en contra de l’existència dels universals lingüístics.
 • Els universals implicatius relacionen la presència d’un tret amb l’existència necessària d’una altra característica o categoria en una llengua.
 • Les famílies lingüístiques, considerades des d’una perspectiva tipològica, agrupen llengües segons les semblances i diferències en les seves estructures, sense tenir en compte l’origen.
 • Les llengües es poden classificar seguint criteris geogràfics, tipològics o genètics.
 • Una família lingüística, considerada des d’una perspectiva diacrònica, està integrada per un conjunt de llengües que tenen un origen genètic comú.
 • Totes les llengües parlades actualment a Catalunya pertanyen a la família lingüística indoeuropea.
 • El basc es considera una llengua aïllada perquè encara no s’ha pogut adscriure a una família lingüística.
 • El xinès i el japonès són llengües de la família sinotibetana.


 • tornar al principi
  Test – La classificació de les llengües
  Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

  Last updated: