Test - L’estructura fonètica


Indiqueu si les afirmacions següents són certes o falses.

Si no veieu la numeració de les preguntes, feu servir els navegadors Chrome (per a macOS i Windows) o Safari (per a macOS).

 • Els sons ròtics poden tenir un mode d’articulació oclusiu, fricatiu o aproximant.
 • Les consonants ejectives, les injectives i els clics són sons no pulmonars.
 • En la producció dels clics hi ha una doble oclusió. Una de les oclusions sempre és velar, l’altra es troba en un punt més anterior de la cavitat bucal.
 • Els diferents punts d’articulació dels sons de la parla es troben a les cavitats infraglòtiques de l’aparell fonador.
 • La característica més destacada dels sons fricatius és el soroll que produeix el pas de l’aire per un canal estret.
 • La fonació és el resultat del pas de l’aire per les cavitats supraglòtiques.
 • Els símbols [p], [t], [c], [k] i [q] representen consonants oclusives sordes.
 • Un so aproximant es forma sempre que hi ha una oclusió en la cavitat bucal.
 • Una llengua que tingui un sistema d’escriptura logogràfic o ideogràfic no es pot transcriure mitjançant l’Alfabet Fonètic Internacional.
 • La fonètica s’encarrega de descriure i classificar els sons de les llengües.
 • De forma no marcada, les vocals posteriors són arrodonides.
 • La fonètica empra diferents trets per descriure els sons vocàlics i els sons consonàntics perquè els mecanismes laringis implicats en la producció d’aquests dos tipus de sons són completament diferents.
 • El símbol [j] representa una consonant fricativa velar sorda.
 • L’element constitutiu de la cavitat glòtica és la faringe.
 • El tall sagital següent correspon al so [f].

  Tall sagital
 • El tall sagital següent correspon al so [θ].

 • El símbol [y] representa l’equivalent labialitzat (o arrodonit) de [i].


 • tornar al principi
  Test - L’estructura fonètica
  Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

  Last updated: