Test - El llenguatge com a sistema de signes


Indiqueu si les afirmacions següents són certes o falses.

Si no veieu la numeració de les preguntes, feu servir els navegadors Chrome (per a macOS i Windows) o Safari (per a macOS).

 • Segons Benveniste, el sentit d’una unitat ve donat per la seva capacitat d’integrar-se en una altra unitat del nivell immediatament superior.
 • En la concepció de la llengua de Saussure, la relació entre la forma i el significat és arbitrària.
 • La mínima unitat segmentable de l’anàlisi lingüística és el fonema.
 • Des del punt de vista de Benveniste, l’anàlisi en constituents posa en relació unitats d’un nivell amb les del nivell immediatament inferior.
 • El caràcter lineal de la llengua es basa en les relacions paradigmàtiques entre els elements que la formen.
 • Afirmar que el llenguatge està format per elements discrets equival a dir que els enunciats no són segmentables.
 • Mentre que la forma d’una unitat lingüística es pot definir en funció dels elements que la constitueixen, el seu sentit pot definir-se per la seva integració en una unitat superior.
 • Dos elements que apareixen en la mateixa classe de contextos es troben en distribució complementària.
 • Les relacions paradigmàtiques són relacions que es donen en l’eix de la selecció.
 • La distribució d’un element consisteix en el conjunt de contextos ens els quals aquest element pot aparèixer.
 • Si dos elements no poden apareixer mai en la mateixa classe de contextos, es diu que es troben en distribució equivalent.
 • La distinció entre «llengua» i «parla» és, segons l’autor del Cours de Linguistique Générale, una distinció entre un fet social i un fet individual.
 • Una relació paradigmàtica és una relació entre termes in absentia, és a dir, entre termes que pertanyen a sistemes lingüístics diferents, però emparentats genèticament com ara el català i el llatí.
 • Quan parlem de «doble articulació» ens referim al fenomen que es dona en aquelles consonants que, com les africades, consten de dos elements successius en el temps.
 • La segmentació és una operació que permet determinar els elements discrets de la llengua.
 • La conjugació verbal constitueix un paradigma.
 • El concepte de «valor» expressa la idea que cap signe no es pot interpretar si no és en funció del sistema de què forma part.


 • tornar al principi
  Test - El llenguatge com a sistema de signes
  Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

  Last updated: