Test - L’estructura sintàctica


Indiqueu si les afirmacions següents són certes o falses.

Si no veieu la numeració de les preguntes, feu servir els navegadors Chrome (per a macOS i Windows) o Safari (per a macOS).

 • Si s’entén la noció de competència tal com la defineix Chomsky, la correcció o la incorrecció dels enunciats produïts per un parlant és una conseqüència directa del seu grau de competència lingüística.
 • En l’oració “La noia de Barcelona compra llibres”, “de Barcelona” és un sintagma preposicional dominat per un sintagma nominal.
 • “Sintagma verbal” o “frase verbal” és una funció sintàctica.
 • A l’oració “Van trobar les platges molt brutes”, “les platges” fa la funció sintàctica de complement directe de “van trobar”.
 • A l’oració “Van trobar les platges molt brutes”, “les platges” no té cap funció gramatical, perquè “les platges molt brutes” és un sol constituent.
 • Un predicat sempre ha de tenir, com a mínim, un argument.
 • Considereu les dades següents: A partir d’aquestes dades es pot concloure que el castellà no té un ordre bàsic de constituents.
 • Considereu les dades següents: Cada ordre sintàctic correspon a una estructura funcional (o informativa) diferent.
 • Si definim l’oració com “una unitat amb sentit complet” estem donant-ne una definició de tipus distribucional.
 • “Objecte directe” és una categoria gramatical.
 • Una determinada categoria lèxica només pot exercir una única funció sintàctica.
 • Una mateixa categoria lèxica pot exercir funcions sintàctiques diferents.
 • “Nombre” i “gènere” són categories lèxiques que permeten distingir les diverses funcions sintàctiques.
 • Les categories sintàctiques es poden determinar amb criteris distribucionals.
 • La definició de les diverses funcions sintàctiques no pot fer-se en funció de l’estructura jeràrquica dels constituents.
 • La segmentació en constituents immediats d’un enunciat pot expressar-se per mitjà de parèntesis etiquetats però no amb un diagrama en arbre.
 • La construcció “els seus cavalls blancs” és una expansió del nucli “cavalls”.
 • En l’enunciat “els pitjors cantants del món” es pot trobar un constituent discontinu.
 • En l’oració “El nen llençava pilotes darrere la casa” es dona una ambigüitat de tipus lèxic.
 • La modalitat dels enunciats va sovint lligada a contorns melòdics específics.
 • Les llengües que tenen un ordre lliure dels constituents presenten també un ordre lliure de les paraules.
 • Segons la tipologia de Greenberg, les llengües amb preposició solen presentar l’ordre SOV.
 • Segons la tipologia de Greenberg les llengües amb ordre SOV tendeixen a ser llengües amb posposicions.
 • Observeu les següents frases del japonès, en les quals “Taroo” és un nom d’home i “Mieko” és un nom de dona; les formes (a) i (b) tenen la mateixa traducció. Segons les dades anteriors, el japonès i el català són llengües que difereixen en l’ordre dels constituents principals de l’oració.
 • Observeu les següents frases del japonès, en les quals “Taroo” és un nom d’home i “Mieko” és un nom de dona; les formes (a) i (b) tenen la mateixa traducció. Segons les dades anteriors, el japonès marca les funcions sintàctiques mitjançant posposicions.
 • Observeu les següents frases del japonès, en les quals “Taroo” és un nom d’home i “Mieko” és un nom de dona; les formes (a) i (b) tenen la mateixa traducció. Segons les dades anteriors, el comportament sintàctic del reflexiu en japonès i en català és idèntic.
 • Observeu les següents frases del japonès, en les quals “Taroo” és un nom d’home i “Mieko” és un nom de dona; les formes (a) i (b) tenen la mateixa traducció. Segons les dades anteriors el japonès és una llengua d’ordre fix.
 • Observeu les oracions següents: Els pronoms femenins “ella” i “la” són anafòrics i tenen com antecedent la frase o sintagma nominal “la Maria” en totes les oracions on apareixen.
 • Observeu les oracions següents: En les oracions anteriors, la forma pronominal “es” té sempre un valor díctic.


 • tornar al principi
  Test - L’estructura sintàctica
  Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

  Last updated: