L’estructura fonètica i l’estructura fonològica


Llengua oral i llengua escrita

Llengua oral i llengua escrita

El prestigi de la llengua escrita. La prioritat de la llengua oral. Arguments a favor de la prioritat de la llengua oral: arguments històrics, arguments genètics i arguments sociològics.

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes de representació gràfica de la llengua

Sistemes bàsics d’escriptura

Sistemes logogràfics o logofonogràfics.

Sistemes fonogràfics: sistemes fonogràfics sil·làbics o sil·labogràfics; sistemes fonogràfics fonemogràfics (consonàntics-vocal diacrítics, vocal-consonàntics, vocàlics-consonàntics).

Sistemes subfonogràfics.

Tipus de caràcters

Pictogrames. Ideogrames o logogrames. Fonogrames: sil·labogrames, fonemogrames.

El sorgiment de l’escriptura fonogràfica

El "principi del jeroglífic". El principi acrofònic.

Sistemes d’escriptura

Les relacions entre sons i grafies

La representació ortogràfica. Les relacions entre sons i grafies. Els alfabets fonètics. Utilitat i limitacions de la transcripció fonètica. L’Alfabet Fonètic Internacional (IPA, International Phonetic Alphabet).

La transcripció fonètica

tornar al principi

l’estructura fonètica

La producció dels sons de la parla

l’aparell fonador.

Els mecanismes subglòtics: la respiració.

La laringe i les cordes vocals: la fonació.

Les cavitats supraglòtiques (faringe, cavitat bucal i cavitat nasal): l’articulació.

Caracterització articulatòria dels elements segmentals

Mode de sortida de l’aire: egressius, ejectius, implosius, clics.

Estat de la glotis: sord, sonor; aspirat, no aspirat.

Mode d’articulació: oral, nasal; lateral, central; oclusiu, fricatiu, aproximant, africat; vibrant, bategant.

Lloc d’articulació: bilabial, labiodental, interdental, dental, alveolar, retroflex, palato-alveolar, palatal, velar, uvular, faringi, glotal.

La classificació articulatòria de les vocals: posició horitzontal de la llengua (anterior, central, posterior), posició vertical de la llengua (tancada, semitancada, semioberta, oberta), posició dels llavis (arrodonida, no arrodonida).

Els elements suprasegmentals

Els elements suprasegmentals. Entonació i melodia. To. Accent. Pausa. Velocitat d’elocució. Ritme.

Manuals de lingüística general amb capítols sobre fonètica

Manuals de fonètica

Diccionaris de fonètica

tornar al principi

l’estructura fonològica

Les unitats de l’anàlisi fonològica

Els fonemes

Fonètica i fonologia

Les diferències fonètiques entre els sons. La segmentació del continuum sonor. La fonètica com a estudi de la variació (unitats concretes). La fonologia com a estudi dels elements invariants (unitats abstractes). La representació fonètica i la representació fonològica.

El concepte de fonema

Oposicions distintives i oposicions no distintives entre sons. Fonema i al·lòfons.

L’anàlisi fonològica

La prova dels parells mínims. Distribució complementària. Distribució lliure. Neutralització.

Els trets distintius

La noció de tret distintiu. El fonema com a conjunt de trets distintius realitzats simultàniament. Les matrius de trets distintius com a sistema de classificació dels fonemes.

Fonologia

tornar al principi


L’estructura fonètica i l’estructura fonològica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/fonetica/fonetica_fonologia_esquema.html
Last updated: 15/9/14 16:27

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.