L’estructura de la paraula


Morfologia


Estructura del mot i segmentació

Els mots tenen una estructura de constituents organitzats de forma jeràrquica.

La segmentació d’un mot consisteix en indicar les unitats que el formen i les relacions entre les unitats.

nacionalizable.jpg
[ [ [ [ nación ] N - al ] Adj - iza ] V - ble ] Adj
up arrow

Problemes de segmentació de la paraula

Construccions ambigües

El significat del mot depèn de la seva estructura interna.

inmoviliza_ble.jpg
[[ in [movil ] Adj iza ] V ] V ble ] Adj
‘que puede ser inmovilizado’
in_movilizable.jpg
[in [[[ movil ] Adj iza ] V ble ] Adj ] Adj
‘que no puede ser movilizado’

Mots parasintètics

Addició simultània d’un prefix i d’un sufix.

Sense un dels afixos el mot és inexistent a la llengua.

(esp.)

“en . . . izar”, “en . . .ar”, “a . . .ar”
entronizar, abocar, acartonar, emplumar, encortinar, enviudar

Morfemes discontinus o circumfixos

Afegits simultàniament al principi i al final d’un altre morfema.

(alem.)

participi dels verbs regulars: prefix {ge} + radical + sufix {t}
lieb ‘estimar’ - geliebt ‘estimat’

Sincretisme

Fenomen que es produeix en el cas de morfemes que aporten informació sobre més d’una categoria gramatical.

Conegut també com a ‘amalgama’.

(llat.)

/arum/ conté informació sobre gènere, nombre i cas

Formes supletives

Formes que no segueixen les regularitats de la flexió.

Els al·lomorfs d’un morfema no presenten cap relació formal entre ells.

(ang.)

go - went

(cat.)

anar - vaig

(esp.)

ir - voy

Clítics

Morfemes àtons que s’adjunten al davant o al darrere d’una forma tònica formant una unitat accentual.

Tenen un comportament similar al dels afixos.

(cat.)

[dəsəˈβ̞ɛɾu] de saber-ho
(esp.)

[ˈdaɾselos] dárselos
up arrow

La competència morfològica

Els parlants tenen coneixement sobre les regles de formació de paraules i sobre l’estructura interna de les paraules de la seva llengua.

Antílopes: ProGutierrez
Camarón: aparato enorme que saca fotos
Salmones: grandes salmos
Solista: persona que gusta del sol
Supervisión: ojos de Clark Kent
Telón: TV de 50 pulgadas o más

Glosario de Les Luthiers. Luthierpedia. Los Luthiers de la Web.
https://lesluthiers.org/glosario.php
up arrow

Morfologia


L’estructura de la paraula
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: