L’estructura morfològica i el significat lèxic


L’estructura morfològica

Les unitats de l’anàlisi morfològica

Paraula

Criteris de definició de la paraula

Paraules ortogràfiques. Pausa potencial. Unitat de significat. Distribució. Cohesió interna. Marques fonològiques.

El concepte de paraula

La paraula com a element de referència a la realitat; la paraula com a unitat comunicativa; la paraula com a component del sistema lingüístic.

Classes de paraules

Criteris per a la definició de classes de paraules: riteris morfològics; criteris semàntics; criteris sintàctics.

Classes de paraules: categories variables o invariables; categories pertanyents a sèries obertes o tancades; categories plenes o buides; categories majors o menors.

L’estructura de la paraula

Estructura de la paraula i segmentació. Problemes de segmentació: construccions ambigües; mots parasintètics; morfemes discontinus; sincretisme; formes supletives; clítics.

Morfema

Morf

Al·lomorf

Morfema zero

Classes de morfemes

Morfemes lliures: paraules amb contingut; paraules funcionals. Morfemes lligats o travats: afixos; bases lligades; contraccions.

Els processos morfològics

Flexió

Irregularitats de la flexió: formes defectives; formes invariables. Flexió nominal: gènere i nombre. Flexió verbal.

Derivació

Prefixació. Infixació. Sufixació. Reduplicació. Diferències entre flexió i derivació.

Composició

Nucli dels compostos. La classificació dels compostos: compostos que estableixen una relació entre dos termes; compostos que estableixen una relació superior a la dels dos termes. Diferències entre la derivació i la composició. Compostos i sintagmes lliures.

Les tipologies morfològiques

Llengües aïllants

Llengües aglutinants

Llengües flexives

tornar al principi

El significat lèxic

Relacions de sentit entre unitats lèxiques

Contrastos binaris

Antonímia

Complementarietat

Inversió

Contrastos no binaris

Hiponímia

Sinonímia

Polisèmia

Homonímia

Implicació

Significat central i significat perifèric

Significat central i significat perifèric

Extensions figuratives

Metàfores i metonímies

Camps semàntics i camps lèxics

Camps semàntics o conceptuals

Camps semàntics; camps conceptuals; camps associatius; camps nocionals; famílies derivatives.

Camps lèxics

L’estructuració del lèxic

Lèxic heretat

Lèxic adquirit

Lèxic creat

Derivació i composició. Truncació: afèresi; apòcope. Creuament. Acronímia. Siglació.

Lèxic, lexicó i diccionari

Lèxic i lexicologia

Lexicó

Diccionari i lexicografia

Estructura del diccionari: macroestructura i microestructura.

Tipus de diccionaris: diccionaris normatius; diccionaris de dubtes, dificultats o incorreccions; diccionaris descriptius o diccionaris d’ús.

Diccionaris generals: diccionaris sincrònics o diccionaris d’ús; diccionaris diacrònics.

Diccionaris parcials: diccionaris de dialectalismes; diccionaris d’estrangerismes; diccionaris d’arcaismes; diccionaris de neologismes; iccionaris d’un registre o sociolecte; diccionaris de pronunciació.

Diccionaris d’aprenentatge: diccionaris escolars; diccionaris ortogràfics; diccionaris per a estrangers.

Diccionaris per a especialistes.

Diccionaris semasiològics i diccionaris onomasiològics.

Diccionaris sintagmàtics: diccionaris de construcció i règim; diccionaris combinatoris; iccionaris de col·locacions; diccionaris de frases fetes, de locucions o d’expressions lexicalitzades.

Diccionaris paradigmàtics: diccionaris de sinònims; diccionaris d’antònims.

Diccionaris monolingües i diccionaris plurilingües.

Xarxes lexicosemàntiques.

La terminologia i els llenguatges d’especialitat

tornar al principi

Morfologia i lèxic


L’estructura morfològica i el significat lèxic
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/morfologia/morfologia_lexic_esquema.html
Last updated: 15/9/14 16:35

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.