L’estructura semàntica


Significat lingüístic i interpretació dels enunciats

Significat lingüístic i interpretació dels enunciats

Tipus de significat

Significat informatiu. Significat social. Significat cognitiu.

Els trets semàntics

Els trets semàntics

Tipus de trets semàntics

Trets substantius. Trets relacionals. Trets sintàctico-semàntics.

tornar al principi

La composicionalitat del significat

La composicionalitat del significat

Les relacions estructurals

Relacions temàtiques o de predicació

Relacions de modificació

Relacions de quantificació

tornar al principi

Contingut proposicional i relacions de sentit entre proposicions

El contingut proposicional

Les relacions de sentit entre proposicions

Proposicions anòmales, contradictòries, ambigües i vagues

Relacions d’oposició, implicació, paràfrasi i pressuposició

tornar al principi

El significat discursiu

Les relacions interoracionals i la competència discursiva

La coherència discursiva

Anàfora

Cohesió lèxica

Definitivització

Expressions temporals

Connectors

Punt de vista del parlant

tornar al principi

Semàntica


L’estructura semàntica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/semantica/estructura_semantica_esquema.html
Last updated: 15/9/14 16:39

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.