El significat lingüístic i la interpretació dels enunciats


Semàntica


El significat lingüístic i la interpretació dels enunciats

Espinal, M. T. (1996). El significado. A C. Martín Vide (Ed.), Elementos de lingüística. (p. 247-66). Barcelona: Octaedro.

Espinal, M. T., i Ynglès, M. T. (2002). L’estudi del lèxic i el significat a la gramàtica. A M. T. Espinal (Ed.), Semàntica. Del significat del mot al significat de l’oració. (p. 21-82). Barcelona: Ariel.

M. Teresa Ynglès
M. Teresa Ynglès
(1940-2009)

En l’estudi del significat cal distingir el coneixement del llenguatge i el coneixement del món real.

Significat estrictament lingüístic: codificat per mecanismes gramaticals.

Significat pragmàtic: inferit de la combinació entre la informació lingüística i la del context.

No admetre’ls

Ambigüitat del verb “admetre”
Vaguetat en el referent del pronom

Què se suposa que ha de fer el revisor si troba passatgers sense bitllet?
Què va acordar el ple de l’ajuntament davant els despropòsits del grup opositor?

Espinal, M. T., i Ynglès, M. T. (2002). L’estudi del lèxic i el significat a la gramàtica. A M. T. Espinal (Ed.), Semàntica. Del significat del mot al significat de l’oració. (p. 21-82). Barcelona: Ariel.
tornar al principi

Tipus de significat

Espinal, M. T., Macià, J., Mateu, J., Quer, J., i Ynglès, M. T. (2002). Semàntica. Del significat del mot al significat de l’oració. Barcelona: Ariel.

Significat informatiu

Relació entre la llengua i el món del qual parlem.

Referència: relació entre certes expressions de la llengua i els objectes extralingüístics que denoten.

Informació sobre l’entorn extern.

Significat social

A través de la llengua informem sobre aspectes del nostre entorn intern: imaginacions, suposicions, creences, pensaments, desitjos...

Informa del parlant.

Significat cognitiu

Relació entre les expressions de la llengua i les representacions mentals que representen el coneixement semàntic dels parlants.

Informa de com es conceptualitza el significat.

Leech, G. (1981). Semantics (2nd ed.). Hardmondsworth: Penguin Books. (Obra original publicada el 1974)

Leech, G. (1985). Semántica (2a ed.). Madrid: Alianza. (Obra original publicada el 1981)

Geoffrey Leech
Geoffrey Leech (1936-2014)

Significat conceptual, denotatiu o cognitiu

Contingut denotatiu, lògic o cognitiu.

Organitzat en funció de trets semàntics contrastius i relacionat amb l’estructura de constituents de l’enunciat.

Significat connotatiu

Allò que es comunica per virtut dels elements als quals fa referència el llenguatge.

Prové en part del coneixement del món real.

Les connotacions són relativament inestables i obertes, canvien amb el pas del temps.

Dona [+humà, - masculí, + adult]
característiques físiques [capaç de tenir fills]
característiques psicològiques i socials [amb instint maternal]
característiques “típiques” [expert en cuina] [vestida amb faldilles]
característiques pròpies del punt de vista del parlant [feble, inconstant, sensible]

Significat estilístic

Allò que es comunica de les circumstàncies socials de l’ús del llenguatge.

Relacionat amb la variació situacional, social i geogràfica del llenguatge.

Dificulta l’existència de sinònims totals.

Domicili (oficial), residència (formal), llar (poètic), casa (general)
Diminuto (formal), pequeñito (colloquial), chiquitín (colloquial), muy pequeño (general)
Soltaron una pedrada a los polis y después se fueron con la pasta - Tras lanzar una piedra a la policía huyeron con el dinero

Significat afectiu

Allò que es comunica de les creences i els sentiments del parlant.

Relacionat amb l’actitud del parlant.

Sento molt interrompre’l però li agrairia moltíssim que parlés en un to més baix - Vols callar d’una vegada!

Els elements suprasegmentals poden fer variar el significat afectiu.

Idiota!

Significat reflectit

Allò que es comunica per associació amb un altre sentit de la mateixa expressió.

La multiplicitat de significats conceptuals d’una paraula fa que la interpretació s’inclini cap a un sentit o un altre de la paraula.

The Holy Ghost
Ghost no s’interpreta com a “fantasma” sino com a “esperit”

The Comforter
No s’interpreta en el seu sentit literal (“el que consola, pipa, bufanda, edredó”)

La casa de Déu
S’interpreta com l’esglèsia

Les paraules tabú

Un dels sentits de la paraula es relaciona amb un concepte “tabú” en segons quin context.

Erecció, copulatiu, consolador

Significat posicional

Allò que es comunica per associació amb altres paraules que tendeixen a aparèixer en el mateix context.

Les paraules agafen un sentit en funció de les paraules amb què tendeixen a aparèixer simultàniament amb més freqüència.

pretty + girl, boy, woman, flower, garden, colour, village
handsome + boy, man, car, vessel, overcoat, airliner

tremolar + de por
estremir-se + d’emoció

Les col·locacions

Diccionaris sintagmàtics

Significat temàtic

Allò que es comunica per la manera en què s’organitza el missatge.

Determinat per l’organització del missatge en termes d’ordre, focus o èmfasi.

La Laura va rebre el primer premi
El primer premi fou rebut per la Laura
La Laura, va rebre el primer premi
El primer premi, va rebre la Laura
És la Laura la que va rebre el primer premi

Tema i rema

tornar al principi

Els trets semàntics

Els trets semàntics

El significat de les unitats lèxiques es pot analitzar en components semàntics mínims.

El significat d’una unitat lèxica és el resultat del conjunt dels seus components semàntics.

Es pot expressar en forma de matrius de trets.

Matriu de trets semàntics

Blecua, J. M. (1975). Lingüística y significación. Barcelona: Salvat.

Tipus de trets semàntics

Trets substantius

Home [+animat, +HUMÀ, -FEMELLA, +ADULT]
Dona [+ANIMAT, +HUMÀ, +FEMELLA, +ADULT]
Nen [+ANIMAT, +HUMÀ, -FEMELLA, -ADULT]
Nena [+ANIMAT, +HUMÀ, +FEMELLA, -ADULT]

Trets relacionals

pare [X [progenitor de] Y]
gran [X [major que] Y]

Trets sintàctico-semàntics

Especifiquen les condicions de combinació.

Restriccions de subcategorització.

Trets sintàctico-semàntics de córrer i odiar
El noi corre (subjecte [+ANIMAT])
El cotxe corre (subjecte [+MÒBIL])
*La taula corre (subjecte [-ANIMAT -MÒBIL])

La noia m’odia (subjecte [+ANIMAT])
El meu gat m’odia (subjecte [+ANIMAT])
*La taula m’odia (subjecte [-ANIMAT])
*L’aigua està enamorada del meu amic
“aigua” és [–ANIMAT]

*La felicitat és verda
“felicitat” és [+ABSTRACTE / –CONCRET]

*Els nens es van beure el pastís
“pastís” és [+SÒLID / –LÍQUID]

*El cuc es va divorciar
“cuc” és [–HUMÀ]
tornar al principi

La composicionalitat del significat

Espinal, M. T. (1996). El significado. A C. Martín Vide (Ed.), Elementos de lingüística. (p. 247-66). Barcelona: Octaedro.

Espinal, M. T., Macià, J., Mateu, J., Quer, J., i Ynglès, M. T. (2002). Semàntica. Del significat del mot al significat de l’oració. Barcelona: Ariel.

El significat de les unitats complexes es construeix a partir:

La composicionalitat del significat explica alguns aspectes de la competència semàntica dels parlants.

Comprensió sistemàtica de les oracions

Capacitat de comprendre qualsevol seqüència lingüística ben formada.

(1) El delincuente persiguió a la víctima
(2) La víctima persiguió al delincuente

Un parlant que sap construir el significat de (1) sap construir el de (2) per la semblança estructural entre les oracions.

Productivitat del significat lingüístic

Capacitat per comprendre noves oracions.

El coneixement lingüístic permet inferir el significat de noves oracions a partir:

Visité a un famoso unicornio en el desierto de la meseta

Coneixement del significat de les unitats lèxiques.

Coneixement de les regles de combinació dels elements lèxics.

El alcalde ordenó al presidente cumplir los acuerdos pactados
El alcalde prometió al presidente cumplir los acuerdos pactados

el alcalde ordena que el presidente cumpla
el alcalde promete [el alcalde] cumplir

Coneixement de la recursivitat.

El conserge del edificio del servicio de limpieza de la casa del secretario del primer ministro... es una bellísima persona

Competència semàntica

Regles o principis semàntics que proporcionen el contingut semàntic de l’oració.

Contribució al contingut de cadascuna de les parts de l’oració.

Valor semàntic de relacionar les parts de l’oració segons un mode específic de combinació sintàctica.

Significat de l’oració

Composicional: relacions de significat.

Estructural: estructura sintàctica.

tornar al principi

Semàntica


El significat lingüístic i la interpretació dels enunciats
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: