Els constituents immediats


Sintaxi


Els constituents immediats

Hernanz, M. L. i Brucart, J. M. (1987). La sintaxis I. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona: Crítica.

(Font de la imatge: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. (s.d.). M. Lluïsa Hernanz. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/membres/professors/hernanz.html)
(Font de la imatge: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. (s.d.). Josep M. Brucart. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/membres/professors/brucart.html)

Els constituents immediats (CCII) són una resposta a la pregunta «Quines unitats existeixen en una oració i com es combinen?».

Components mínims d’una oració.

Recombinables per formar unitats més grans.

Expansió i substitució

Una seqüència de morfemes que actua com una altra seqüència de morfemes es considera una expansió d’aquesta.

Afirmar que una seqüència es comporta com una altra vol dir que pot aparèixer en el mateix context.

En aquest cas, una seqüència pot substituir-se per l’altra.

El criteri d’expansió és una manera de determinar l’estructura de constituents.

Tota unitat sintàctica complexa resulta de l’expansió d’una més simple per la qual pot ser substituïda.

Aquestes tres actrius franceses boniques de cabells llargs
Aquestes tres actrius franceses boniques
Aquestes tres actrius franceses
Tres actrius franceses
Actrius franceses
Actrius

Els constituents es poden determinar amb preguntes que poden ser contestades amb fragments d’una oració.

[La música clàssica] [té un públic minoritari]

Quina activitat té un públic minoritari?
Quina característica té la música clàssica?

Impossibilitat de preguntes per obtenir com a resposta “clàssica té” o “té un”

Un constituent pot ocupar diverses posicions dins de l’oració sempre que no es trenqui la unitat del constituent.

[El baix rus] [cantarà] [quatre àries llargues]

Quatre àries llargues cantarà el baix rus
Cantarà quatre àries llargues el baix rus
*Quatre cantarà àries llargues el baix rus
*El baix cantarà rus quatre àries llargues

Parentetització etiquetada

Cada constituent immediat té assignada a una categoria sintàctica.

Els parèntesis etiquetats són una manera de representar l’estructura jeràrquica.

[[La Salomé]SN [balla [[la dansa]SN[dels set vels]SPrep]SN]SV]O
Estructura de constituents de La Salomé balla la dansa dels set vels


Estructura de constituents de La Salomé balla la dansa dels set vels


Estructura de constituents de La Salomé balla la dansa dels set vels
tornar al principi

Tipus de constituents

Endocèntrics

Es dona una expansió d’un nucli.

La distribució del nucli és idèntica a la distribució d’un o més dels seus constituents.

[El tenor italià de Mòdena] canta avui
[El tenor] canta avui

Exocèntrics

La distribució del nucli no és idèntica a la dels seus constituents.

Vaig [a Barcelona]
*Vaig [Barcelona]

Constituents discontinus

Els elements que formen un constituent discontinu es troben separats tot i formar un constituent.

(cat.)

És el millor equip
És l’equip millor del món
És el millor equip del món
(esp.)

Juan complació a su padre estudiando medicina
Juan hizo feliz a su padre estudiando medicina
Juan hizo a su padre feliz estudiando medicina
(ang.)

She invented the whole story
She made up the whole story
She made the whole story up
The general stopped the rebellion
The general put down the rebellion
The general put the rebellion down
tornar al principi

Les relacions entre els constituents

Domini

Un constituent complex domina els elements que són els seus constituents immediats.

Precedència

Ordre lineal dels constituents tal com apareixen en l’oració.

Relacions de domini i de precedència
A domina B i C
C domina D i E
D precedeix E

Regles sintagmàtiques

Les relacions sintagmàtiques entre constituents es poden expressar en forma de regles sintagmàtiques.

Les regles sintagmàtiques serveixen per a caracteritzar i restringir les relacions sintagmàtiques que es poden donar entre constituents.

O → SN SV
SN → Det N
SV → V SN
Det → el
N → noi, llibre
V → llegeix
Funcions sintàctiques: El noi llegeix el llibre

El subjecte és un SN directament dominat per O.

L’objecte és un SN directament dominat per SV.

tornar al principi

Jerarquia dels constituents

Hernanz, M. L. i Brucart, J. M. (1987). La sintaxis I. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona: Crítica.

(Font de la imatge: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. (s.d.). M. Lluïsa Hernanz. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/membres/professors/hernanz.html)
(Font de la imatge: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. (s.d.). Josep M. Brucart. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/membres/professors/brucart.html)

Entre les unitats lèxiques i l’oració hi ha una sèrie de nivells intermedis: constituents immediats.

Es poden expressar amb un diagrama en arbre o amb parèntesis etiquetats.

Estan jerarquitzats.

Proves en favor de la jerarquització

La formació de frases interrogatives en castellà

Es caracteritzen pel desplaçament del verb.

Només es pot desplaçar el verb principal, és a dir, el del constituent més alt en la jerarquia.

Estructura de constituents de El piloto que ganó la carrera sabía que los frenos fallaban
El piloto que ganó la carrera sabía que los frenos fallaban
¿Sabía el piloto que ganó la carrera que los frenos fallaban?
* ¿Ganó el piloto que la carrera sabía que los frenos fallaban?

Hernanz, M. L. i Brucart, J. M. (1987). La sintaxis I. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona: Crítica.

L’ambigüitat estructural

Juan lee libros para aprender a estudiar
Estructura de constituents de Juan lee libros para aprender a estudiar
[[Juan]SN[lee [libros [para [aprender a estudiar]O]SPrep]SN]SV]O
Estructura de constituents de Juan lee libros para aprender a estudiar
[[Juan]SN[lee libros]SV]O[para [aprender a estudiar]O]SPrep]O
En Joan va veure la noia amb uns prismàtics
Estructura de constituents de En Joan va veure la noia amb uns prismàtics
[[En Joan]SN[va veure [la noia [amb uns prismàtics]SPrep]SN]SV]O
Estructura de constituents de En Joan va veure la noia amb uns prismàtics
[[En Joan]SN[[va veure [la noia]SN]SV[amb uns prismàtics]SPrep]SV]O
Conozco muchos hombres y mujeres felices

Conozco muchos [[hombres y mujeres] [felices]]
Conozco muchos [[hombres] y [mujeres felices]]
Los sacos de melocotones verdes

[Los sacos] [de melocotones verdes]
[Los sacos de melocotones] [verdes]
Los camiones de televisores estropeados

[Los camiones] [de televisores estropeados]
[Los camiones de televisores] [estropeados]
Trabaja en el jardín

[Trabaja en] [el jardín]
[Trabaja] [en el jardín]
Piensa en un hotel

[Piensa en] [un hotel]
[Piensa] [en un hotel]
El jefe me habla normalmente

[El jefe] [me habla] [normalmente]
[El jefe] [me habla normalmente]
Le vio nadando en la piscina

[Le vio] [nadando] [en la piscina]
[Le vio] [nadando en la piscina]
Exemple d’ambigüitat en anglès: Dogs were chasing people on bikes

angiebanana. (s.d.). Confession memes. Consultat a https://www.someecards.com/usercards/viewcard/MjAxMi00YmZjYmIxYzY0MTYwZjEx/

tornar al principi

Problemes de l’anàlisi en constituents

Els modificadors oracionals

Hernanz, M. L. i Brucart, J. M. (1987). La sintaxis I. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona: Crítica.

(Font de la imatge: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. (s.d.). M. Lluïsa Hernanz. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/membres/professors/hernanz.html)
(Font de la imatge: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. (s.d.). Josep M. Brucart. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/membres/professors/brucart.html)

Modificadors de tota l’oració.

Lamentablemente, todo ha terminado
Todo ha terminado, lamentablemente
Todo ha terminado lamentablemente

Es poden desplaçar en l’oració.

Sócrates, lamentablemente, bebió la cicuta
Sócrates bebió, lamentablemente, la cicuta
Sócrates bebió la cicuta, lamentablemente
Lamentablemente, Sócrates bebió la cicuta

Es poden transformar en l’atribut d’una oració copulativa.

Es lamentable que Sócrates bebiera la cicuta
Es lamentable que todo terminara

Queden fora de l’abast de la negació.

Lamentablemente, Sócrates no bebió la cicuta
Sócrates no bebió la cicuta, lamentablemente

María no trabaja duramente

El asunto no ha terminado, desgraciadamente
El asunto no ha terminado desgraciadamente

L’adverbi no és una resposta a preguntes encapçalades per «cómo».

*¿Cómo bebió Sócrates la cicuta? Lamentablemente
¿Cómo trabaja María? Duramente

Poden aparèixer juntament amb altres adverbis que tenen funció de complement circumstancial.

Afortunadamente, María trabaja duramente
tornar al principi

Sintaxi


Els constituents immediats
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: