L’estructura sintàctica


Gramaticalitat i correcció

Gramaticalitat i correcció

Gramàtica descriptiva i gramàtica normativa

tornar al principi

Les unitats de l’anàlisi sintàctica

Les unitats de l’anàlisi sintàctica

Oració

Oració i enunciat. Definicions nocionals de l’oració. Definicions distribucionals de l’oració. Anàlisi estructural de l’oració.

Sintagma

Frase

Clàusula

Proposició

Fragment

Els constituents immediats

Els constituents immediats

l’anàlisi en constituents immediats: expansió i substitució. Parentització etiquetada i anàlisi en arbre.

Tipus de constituents

Constituents endocèntrics i constituents exocèntrics. Constituents discontinus.

tornar al principi

L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica

Jerarquia dels constituents

Proves en favor de la jerarquització entre els constituents. L’ambigüitat estructural.

Les relacions entre els constituents

Relacions de domini i relacions de precedència. Les regles sintagmàtiques.

Problemes de l’anàlisi en constituents

Els modificadors oracionals.

tornar al principi

Categories i funcions

Categories gramaticals

Categories lèxiques

Categories funcionals

Categories sintàctiques

Funcions sintàctiques

Nucli i complements

Complements i adjunts

Estructura argumental

Les relacions de subcategorització.

tornar al principi

Ordre bàsic dels constituents de l’oració

Tema i rema

La tematització

La rematització

tornar al principi

Tipologia sintàctica

L’ordre dels elements de l’oració

Ordre dels constituents majors de l’oració i tipologia sintàctica

Tipus de llengües segons les possibilitat de combinació dels elements S (subjecte), O (objecte) i V (verb).

Ordre a l’interior dels constituents i tipologia sintàctica

Llengües amb preposició (Pr) i llengües amb posposició (Po). Llengües amb nom-genitiu o nom-possessiu (NG) i llengües amb genitiu-nom o possessiu-nom (GN). Llengües amb nom-adjectiu (NA) i llengües amb adjectiu - nom (AN).

tornar al principi

Sintaxi


L’estructura sintàctica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/sintaxi/estructura_sintactica_esquema.html
Last updated: 15/9/14 16:42

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.