8. L’estructura sintàctica

Lingüística (2006-2007)

Marta Bosch i Joaquim Llisterri


Guió

Gramaticalitat i correcció

L’anàlisi sintàctica i l’estructura sintàctica

Les unitats de l’anàlisi sintàctica: constituent, sintagma, oració. l’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica: ordre lineal i ordre estructural.

Categories i funcions

Categories gramaticals: categories sintàctiques, lèxiques i funcionals. Categories sintàctiques: sintagmes o frases. Categories lèxiques: les parts de l’oració. Categories funcionals: temps, concordança, aspecte, negació, mode, gènere i nombre. Les funcions sintàctiques. Arguments i adjunts.

Els constituents de l’oració

Ordre bàsic dels constituents de l’oració. Tema i rema: passiva, dislocació, interrogació i focalització.

Tipologia sintàctica


Bibliografia específica


Treballs especialment recomanats


AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- FARMER, A.K.- HARNISH, R.M. (1995) Linguistics: An Introduction to Language and Communication. Cambridge: The MIT Press, 4th edition. [Cap. 5 "Syntax: The study of sentence structure"]


AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- HARNISH, R.M. (1979) Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: MIT Press, 1984 2nd Edition, 1992 3rd Edition. Trad. cast y adaptación de V. Demonte y M. Mora: Lingüística: Una introducción al lenguaje y a la comunicación. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universtaria Textos, 81), 1984. [Cap. 8 "Sintaxis: El estudio de la estructura de la oración"]


BALARI, S. (1996) "La frase", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 201-246.
http://prado.uab.es/~sergi/teach/Docs/Sintaxis.doc


BLOOMFIELD, L. (1933) Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. / London: George Allen & Unwin, 1935. Trad. cast. de A.F. Ada de Zubizarreta, revisada por A. Escobar: Lenguaje. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1964. Trad. cat. parcial de G. Ferrater: El llenguatge. Barcelona: Seix i Barral (Biblioteca Seix 2), 1978. [ Caps. 11 "Los tipos de oraciones " i 12 " Sintaxis "]


BOSQUE, I. (1989) Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo, Lingüística, 11). [Cap. 3 "Núcleos y complementos"]

COMRIE, B. (1981) Language Universals and Linguistic Typology: Morphology and Syntax. Oxford: Basil Blackwell. 1989 Second Edition. Trad. cast. de A. Ayuso: Universales del lenguaje y tipología lingüística. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos), 1988, 1990. [Cap 4 "Word order"]

CUENCA, M.J. (1996) Sintaxi fonamental. Les categories gramaticals. Barcelona: Empúries.


FASOLD, R.- CONNOR-LINTON, J. (2006) An Introduction to Language and Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Resources: http://dx.doi.org/10.2277/0521612357[ Cap. 3 "The structure of sentences" (David Lightfoot - Ralph Fasold)]


FINEGAN, E. (1989) Language: Its Structure and Use. Fort Worth: Harcourt Brace & Company. Second Edition, 1994. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1999, Third Edition.
Student website: http://www.heinle.com/cgi-wadsworth/course_ products_wp.pl?fid=M20bI&flag=instructor&product_ isbn_issn=1413030890&discipline_number= 300&template=AISE [Cap. 5 "Syntax: Sentences and Their Structure"]


FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [Cap. 5 "Syntax: Sentences and Their Structure"]


FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. Second Edition, 1978; Fourth Edition, 1988; Fifth Edition, 1993. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1998, Sixth Edition. [Cap. 3 "Syntax: The Sentence Patterns of Language" ]


FROMKIN, V.- RODMAN, R.- HYAMS, N. (2003) An Introduction to Language. 7th Edition. Boston: Heinle. [Cap. 4 "The Sentence Patterns of Language"]


HERNANZ, M.L.- BRUCART, J.M. (1987) La sintaxis 1. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona: Crítica (Enseñanza / Crítica "Textos"). [Caps. 1 "La sintaxis", 2 "La oración" i 3 "El orden básico de las palabras en la oración y sus modificaciones" ]

HOCKETT, C.F. (1958) A Course in Modern Linguistics. New York: The Macmillan Company. Trad. cast. de E. Gregores y C. Suárez: Curso de lingüística moderna. Buenos Aires: Eudeba, 1971. [Caps. 17 "Constituyentes inmediatos", 18 "Clases formales y construcciones", 21 "Construcciones endocéntricas", 22 "Construcciones exocéntricas", 23 "Oraciones y cláusulas", 25 "Los distintos tipos de enlace sintáctico", 26 "Las partes de la oración i 27 "Las categorías gramaticales" ]

LIGHTFOOT, D. (1983) The Language Lottery. Towards a Biology of Grammars. Cambridge, Mass.: The MIT Press. [Cap. 4 "Syntax"]

LYONS, J. (1968) Introduction to Theoretical Linguistics. London: Cambridge University Press. Trad. cast. de R. Cerdà: Introducción en la lingüística teórica. Barcelona: Teide, 1971; 1973 2a edición corregida; 1975 3a edición; 1979 5a edición; 1981 6a edición; 1985 7a edición. Trad. franc. de F. Dubois-Charlier et D. Robinson: Linguistique générale. Introduction à la linguistique théorique. Paris: Larousse, 1970. Trad. ital. de E. Mannucci e L. Antinucci: Introduzione alla linguistica teorica. Bari: Laterza, 1975. [Caps. 5.2 "La oración", 6.1. "Los constituyentes inmediatos" i 8 "Las funciones gramaticales" ]

MATTHEWS, P.H. (1981) Syntax. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Lingustics). [Caps. 4 "Constituency and dependency", 6 "Objects and adverbs" i 7 "Phrases" ]

MORENO CABRERA, J.C. (1987) Fundamentos de Sintaxis General. Madrid: Síntesis (Textos de Apoyo, Lingüística, 4). [Cap. 6 "Técnicas lingüísticas"]

MORENO CABRERA, J.C. (1991) Curso universitario de lingüística general. Tomo I: Teoría de la gramática y sintaxis general. Madrid: Síntesis (Letras Universitarias). [Caps. V "Reglas y representaciones I. Relaciones sintgamáticas y constituyentes", VI "Reglas y representaciones II. Núcleos y complementos. Gramáticas categoriales", VII "Reglas y representaciones III. Predicados, argumentos, operadores, variables y cuantificadores" i VIII "Reglas y representaciones IV. Transformaciones, huellas, cadenas. Afección de predicados"]


O'GRADY, W.- ARCHIBALD, J.- ARONOFF, M.- REES-MILLER, J. (2001) Contemporary Linguistics. An Introduction. Boston: Bedford / St Martin's. Fourth Edition.
Student site: http://bcs.bedfordstmartins.com/linguistics6e/ [Cap. 5 "Syntax: the analysis of sentence structure"]

PALMER, F. R. (1971) Grammar. Harmondsworth: Penguin Books (Pelican), 1978. Trad. cast. de J.M. Nadal: Teoría gramatical. Barcelona: Península (Ediciones de bolsillo), 1975. [Caps. 2 "Algunos conceptos tradicionales" i 3 "La lingüística estructural"]

RADFORD, A.- ATKINSON, M.- BRITAIN, M.- CLAHSEN, H.- SPENCER, A. (1999) Linguistics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. cast. de N. Bel Rafecas: Introducción a la lingüística. Madrid: Cambridge University Press (Lingüística), 2000. [Caps. 18 "Terminología básica" i 19 "La estructura de la oración"]

ROJO, G. - JIMÉNEZ JULIÁ, T. (1989) Fundamentos del análisis sintáctico funcional. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (Lalia, Serie Lingüística, 2). [Caps. 1 "El análisis sintáctico", 3 "La representación sintáctica" i 4 "Las unidades sintácticas"]


TUSÓN, J. (1980) Teorías gramaticales y análisis sintáctico. Barcelona: Teide, 1981 2a edición, 1985 3a edición. [Cap. 3.2. "El análisis sintáctico"]

VERA LUJÁN, A. (1995) Fundamentos de análisis sintáctico (de la palabra al texto). Murcia: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia (Universidad y Sociedad, 20). [Caps. 1.3. "El sintagma", 1.4. "La oración", 2.2. "La estructura sintáctica del sintagma", 2.3. "La estructura sintática de la oración"]


Bibliografia complementària

GARCÍA MIGUEL, J. M.- CABEZA, C. (2000) "Sintaxe", in RAMALLO, F.- REI-DOVAL, G.- RODRÍGUEZ YÁÑEZ, X. P. (Eds.) Manual de Ciencias da Linguaxe. Vigo: Edicións Xerais de Galicia (Universitaria, Manuais, 4). pp. 543-584.

MORAVCSIK, E. (2006) An Introduction to Syntax: Fundamentals of Syntactic Analysis. London: Continuum.

MORAVCSIK, E. (2006) An Introduction to Syntactic Theory. London: Continuum.

ROJO, G. (1983) Aspectos básicos de sintaxis funcional. Málaga (Ágora).


Lingüística (2006-2007)
Guió i bibliografia del tema 8: L’estructura sintàctica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: 15 September 2007