Guions, bibliografies i materials per temes

1.- La diversitat i la universalitat del llenguatge

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Exercicis

Test: Els prejudicis lingüístics

Recursos a Internet

 Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

Universalitat i diversitat del llenguatge

tornar al principi  tornar endarrere

2.- L’aspecte comunicatiu del llenguatge

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Exercicis

Recursos a Internet

Semiòtica i comunicació

El signe lingüístic: Ferdinand de Saussure

Llengües de signes

Comunicació no verbal

tornar al principi  tornar endarrere

3.- L’aspecte biològic del llenguatge

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Exercicis

Recursos a Internet

Especificitat biológica del llenguatge

tornar al principi  tornar endarrere

4.- Els criteris de classificació de les llengües

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Exercicis

Recursos a Internet

Planes amb enllaços relacionats amb les llengües del món

Tipologia lingüística

tornar al principi  tornar endarrere

5.- L’estructura fonètica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Exercicis

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Transcripció fonètica

Sistemes d’escriptura

Elements suprasegmentals

La producció de la parla

tornar al principi  tornar endarrere

6.- L’estructura fonològica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Exercicis

Recursos a Internet

Fonologia

tornar al principi  tornar endarrere

7.- L’estructura morfològica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

El concepte de paraula

Unitats de l’anàlisi morfològica

Estructura de la paraula

Processos morfològics

Tipologies morfològiques

Exercicis

Exercicis de morfologia (sessió del dilluns 26 de febrer)

Recursos a Internet

Morfologia

Analitzadors morfològics en línia

tornar al principi  tornar endarrere

8.- L’estructura sintàctica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Gramaticalitat i correcció

Les unitats de l’anàlisi sintàctica

Els constituents immediats

L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica

L’estructura dels constituents; arguments i adjunts

Categories i funcions

L’ordre bàsic dels constituents de l’oració: Tema i rema

Tipologia sintàctica

Exercicis

Recursos a Internet

Sintaxi

tornar al principi  tornar endarrere

9.- L’estructura semàntica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Les relacions de sentit entre les unitats lèxiques. Significat central i significat perifèric

Camps semàntics i camps lèxics

L’estructura del lèxic

Lèxic, lexicó, diccionari i terminologia

El significat lingüístic intrínsec i la interpretació d’enunciats

Els trets semàntics

La composicionalitat del significat i les relacions estructurals

Contingut proposicional i relacions de sentit entre proposicions

El significat discursiu

Exercicis

Test: l’estructura semàntica (sessió del dilluns 26 de març)

Recursos a Internet

Semàntica

Lèxic

Bases de dades lèxiques en línia

tornar al principi  tornar endarrere

10.- La pragmàtica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

L’ús del llenguatge

Els actes de parla

Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge

Les pressuposicions

El context

Exercicis

 Llegiu els primers apartats del capítol sobre pragmàtica d’un dels manuals recomanats per a la preparació de l’assignatura:

AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- FARMER, A.K.- HARNISH, R.M. (1995) [Cap. 9: Pragmatics: The study of language use and communication]
AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- HARNISH, R.M. (1979) [Cap. 12: Pragmática: El estudio del lenguaje y la comunicación lingüística]
FASOLD, R.- CONNOR-LINTON, J. (2006) [Cap 4: Pragmatics 1: meaning and context; Pragmatics 2: meaning and the intention to communicate]
FINEGAN, E. (1989) [Cap. 7: Pragmatics: Information Structure]; FROMKIN, V.- RODMAN, R.- HYAMS, N. (2003) [Cap 5: Pragmatics]
O'GRADY, W.- ARCHIBALD, J.- ARONOFF, M.- REES-MILLER, J. (2001) [Cap. 7: 4. Other factors in sentence interpretation]
O'GRADY, W.- DOBROVOLSKY, M.- ARONOFF, M. (1997) [Cap. 7: 4. Other factors in sentence interpretation]
O'GRADY, W.- DOBROVOLSKY, M.- KATAMBA, F. (1997) [Cap. 7: 4. Other factors in sentence interpretation]

Intenteu arribar a una definició de la pragmàtica i compareu-la amb la d’alguns dels diccionaris de lingüística recollits a l’apartat "Diccionaris i enciclopèdies" del document «Orientació bibliogràfica general» que trobareu a les pàgines web de l’assignatura. (Sessió del dimecres 28 de març)

Recursos a Internet

Pragmàtica

tornar al principi  tornar endarrere

11.- La variació lingüística

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Diversitat lingüística i variació inherent

La variació en la comunitat lingüística

La variació en els grups socials

La variació geogràfica

La variació situacional

Exercicis

Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

tornar al principi  tornar endarrere

12.- El canvi lingüístic

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic

La variació com a origen del canvi i l’estudi del canvi en curs

Exercicis

Recursos a Internet

tornar al principi  tornar endarrere

13.- Llengua i societat

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

La comunitat lingüística i el contacte de llengües

Planificació i política lingüístiques

Exercicis

Llengua i societat: exercici (sessió del 21 de maig)

Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Contacte de llengües

Política i planificació lingüístiques

 Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

tornar al principi  tornar endarrere

tornar endarrere


Lingüística (2006-2007)
Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: 15 September 2007