Guions, bibliografies i materials per temes

1.- La diversitat i la universalitat del llenguatge

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Exercicis

Test: Els prejudicis lingüístics

Recursos a Internet

 Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

Universalitat i diversitat del llenguatge

tornar al principi  tornar endarrere

2.- L’aspecte comunicatiu del llenguatge

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Exercicis

Recursos a Internet

Semiòtica i comunicació

El signe lingüístic: Ferdinand de Saussure

Llengües de signes

Comunicació no verbal

tornar al principi  tornar endarrere

3.- L’aspecte biològic del llenguatge

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Exercicis

Recursos a Internet

Especificitat biológica del llenguatge

tornar al principi  tornar endarrere

4.- Els criteris de classificació de les llengües

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Exercicis

Recursos a Internet

Planes amb enllaços relacionats amb les llengües del món

Tipologia lingüística

tornar al principi  tornar endarrere

5.- L’estructura fonètica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Exercicis

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Transcripció fonètica

Sistemes d’escriptura

Elements suprasegmentals

La producció de la parla

tornar al principi  tornar endarrere

6.- L’estructura fonològica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Exercicis

Recursos a Internet

Fonologia

tornar al principi  tornar endarrere

7.- L’estructura morfològica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

L’estructura morfològica - esquema

El concepte de paraula

Unitats de l’anàlisi morfològica

Estructura de la paraula

Processos morfològics

Tipologies morfològiques

Exercicis

Exercicis de morfologia (sessió del dilluns 26 de febrer)

Recursos a Internet

Morfologia

Analitzadors morfològics en línia

tornar al principi  tornar endarrere

8.- L’estructura sintàctica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

L’estructura sintàctica: esquema

Gramaticalitat i correcció

Les unitats de l’anàlisi sintàctica

Els constituents immediats

L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica

L’estructura dels constituents; arguments i adjunts

Categories i funcions

L’ordre bàsic dels constituents de l’oració: Tema i rema

Tipologia sintàctica

Exercicis

Recursos a Internet

Sintaxi

tornar al principi  tornar endarrere

9.- L’estructura semàntica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

L’estructura semàntica - Esquema

Les relacions de sentit entre les unitats lèxiques. Significat central i significat perifèric

Camps semàntics i camps lèxics

L’estructura del lèxic

Lèxic, lexicó, diccionari i terminologia

El significat lingüístic intrínsec i la interpretació d’enunciats

Els trets semàntics

La composicionalitat del significat i les relacions estructurals

Contingut proposicional i relacions de sentit entre proposicions

El significat discursiu

Exercicis

Test: l’estructura semàntica (sessió del dilluns 26 de març)

Recursos a Internet

Semàntica

Lèxic

Bases de dades lèxiques en línia

tornar al principi  tornar endarrere

10.- La pragmàtica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

L’actuació lingüística - Esquema

L’ús del llenguatge

Els actes de parla

Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge

Les pressuposicions

El context

Exercicis

 Llegiu els primers apartats del capítol sobre pragmàtica d’un dels manuals recomanats per a la preparació de l’assignatura:

AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- FARMER, A.K.- HARNISH, R.M. (1995) [Cap. 9: Pragmatics: The study of language use and communication]
AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- HARNISH, R.M. (1979) [Cap. 12: Pragmática: El estudio del lenguaje y la comunicación lingüística]
FASOLD, R.- CONNOR-LINTON, J. (2006) [Cap 4: Pragmatics 1: meaning and context; Pragmatics 2: meaning and the intention to communicate]
FINEGAN, E. (1989) [Cap. 7: Pragmatics: Information Structure]; FROMKIN, V.- RODMAN, R.- HYAMS, N. (2003) [Cap 5: Pragmatics]
O'GRADY, W.- ARCHIBALD, J.- ARONOFF, M.- REES-MILLER, J. (2001) [Cap. 7: 4. Other factors in sentence interpretation]
O'GRADY, W.- DOBROVOLSKY, M.- ARONOFF, M. (1997) [Cap. 7: 4. Other factors in sentence interpretation]
O'GRADY, W.- DOBROVOLSKY, M.- KATAMBA, F. (1997) [Cap. 7: 4. Other factors in sentence interpretation]

Intenteu arribar a una definició de la pragmàtica i compareu-la amb la d’alguns dels diccionaris de lingüística recollits a l’apartat "Diccionaris i enciclopèdies" del document «Orientació bibliogràfica general» que trobareu a les pàgines web de l’assignatura. (Sessió del dimecres 28 de març)

Recursos a Internet

Pragmàtica

tornar al principi  tornar endarrere

11.- La variació lingüística

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

La variació lingüística - Esquema

Diversitat lingüística i variació inherent

La variació en la comunitat lingüística

La variació en els grups socials

La variació geogràfica

La variació situacional

Exercicis

Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

tornar al principi  tornar endarrere

12.- El canvi lingüístic

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

El canvi lingüístic - Esquema

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic

La variació com a origen del canvi i l’estudi del canvi en curs

Exercicis

Recursos a Internet

tornar al principi  tornar endarrere

13.- Llengua i societat

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Llengua i societat - Esquema

La comunitat lingüística i el contacte de llengües

Planificació i política lingüístiques

Exercicis

Llengua i societat: exercici (sessió del 21 de maig)

Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Contacte de llengües

Política i planificació lingüístiques

 Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

tornar al principi  tornar endarrere

tornar endarrere


Lingüística (2006-2007)
Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: 15 September 2007