Lingüística (2006-2007)
Programa general


Marta Bosch
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


1. La diversitat i la universalitat del llenguatge

La diversitat i la universalitat del llenguatge. “Lingüística popular” i ciències del llenguatge.

2. L’aspecte comunicatiu del llenguatge

L’aspecte comunicatiu del llenguatge humà. La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge. El llenguatge humà com a sistema de signes. El signe lingüístic. Relacions d’oposició: paradigmàtiques i sintagmàtiques. La doble articulació del llenguatge humà. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.

3. L’aspecte biològic del llenguatge

Aspecte biològic del llenguatge humà. L’origen del llenguatge. L’adquisició del llenguatge. Gramàtica universal i gramàtica particular.

4. Els criteris de classificació de les llengües

Els criteris de classificació de les llengües. Les famílies lingüístiques. Tipologia lingüística i universals lingüístics.

5. L’estructura fonètica

Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies. Caracterització articulatòria i acústica dels elements segmentals. Els elements suprasegmentals. La transcripció fonètica: els alfabets fonètics. La percepció de la parla.

6. L’estructura fonològica

Les unitats de l’anàlisi fonològica. Trets distintius i classes naturals. Els processos fonològics.

7. L’estructura morfològica

Les unitats de l’anàlisi morfològica. Processos morfològics: flexió, derivació i composició. Les tipologies morfològiques: llengües aïllants, aglutinants i flexives.

8. L’estructura sintàctica

Gramaticalitat i correcció. Gramàtica descriptiva i gramàtica normativa. Les unitats de l’anàlisi sintàctica. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica. Categories gramaticals. Categories lèxiques i categories funcionals. Les funcions sintàctiques. Arguments i adjunts. Ordre bàsic dels constituents de l’oració. Tema i rema. Tipologia sintàctica.

9. L’estructura semàntica

Relacions de sentit entre unitats lèxiques. El significat lingüístic intrínsec i la interpretació d’enunciats. Significat del mot i significat de l’oració. La composicionalitat del significat. Relacions estructurals. Contingut proposicional i relacions de sentit entre proposicions. El significat discursiu.

10. La pragmàtica

Comunicació verbal i comprensió d’enunciats. Aspectes cognitius i socials associats amb l’ús del llenguatge. Els actes de parla. Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge. Implicatures i pressuposicions pragmàtiques. La noció de context. La dixi.

11. La variació lingüística

Diversitat lingüística i variació inherent. Variació en la comunitat lingüística: llengua, dialecte, subdialecte i idiolecte. El concepte de llengua estàndard. Territori i variació dialectal: dialectologia. Grup social i variació sociolectal: significació social del llenguatge. Context i variació situacional: els estils de parla.

12. El canvi lingüístic

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic. La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.

13. Llengua i societat

La llengua i la societat: la noció de comunitat lingüística. El contacte de llengües. Multilingüisme, bilingüisme i diglòssia. L’alternança de llengües i el canvi de codi. Pidgins i criolls. Manteniment i substitució d’una llenga. La planificació i la política lingüística.


Lingüística (2006-2007) - Programa general
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: 15 September 2007