Calendari de classes

Lingüística
curs 2006-2007

Marta Bosch (primer semestre)
Joaquim Llisterri (segon semestre)Dilluns 2 d’octubrePresentació de l’assignatura
Dimecres 4 d’octubreTema 1: La diversitat i la universalitat del llenguatge (1)
Dilluns 9 d’octubreTema 1: La diversitat i la universalitat del llenguatge (2)
Dimecres 11 d’octubreTema 1: La diversitat i la universalitat del llenguatge (3)
Dilluns 16 d’octubreTema 1: La diversitat i la universalitat del llenguatge (4)
Dimecres 18 d’octubreTema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (1)
Dilluns 23 d’octubreTema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (2)
Dimecres 25 d’octubreTema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (3)
Dilluns 30 d’octubreTema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (4)
Dimecres 1 de novembreTots Sants
Dilluns 6 de novembreTema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (1)
Dimecres 8 de novembreTema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (2)
Dilluns 13 de novembreTema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (3)
Dimecres 15 de novembreTema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (4)
Dilluns 20 de novembreTema 4: Els criteris de classificació de les llengües (1)
Dimecres 22 de novembreTema 4: Els criteris de classificació de les llengües (2)
Dilluns 27 de novembreTema 4: Els criteris de classificació de les llengües (3)
Dimecres 29 de novembreTema 4: Els criteris de classificació de les llengües (4)
Dilluns 4 de desembreTema 5: L’estructura fonètica (1)
Dimecres 6 de desembreNo lectiu
Dilluns 11 de desembreTema 5: L’estructura fonètica (2)
Dimecres 13 de desembreTema 5: L’estructura fonètica (3)
Dilluns 18 de desembreTema 5: L’estructura fonètica (4)
Dimecres 20 de desembreTema 6: L’estructura fonològica (1)
Dilluns 25 de desembreVacances de Nadal
Dimecres 27 de desembreVacances de Nadal
Dilluns 1 de generVacances de Nadal
Dimecres 3 de generVacances de Nadal
Dilluns 8 de generTema 6: L’estructura fonològica (2)
Dimecres 10 de generTema 6: L’estructura fonològica (3)
Dilluns 15 de generTema 6: L’estructura fonològica (4)
Dimecres 17 de generExercicis
Dilluns 22 de generSetmana prèvia als exàmens
Dimecres 24 de generSetmana prèvia als exàmens
Dilluns 29 de generPeríode d’exàmens
Dimecres 31 de generPeríode d’exàmens
Divendres 2 de febrerPrimer examen parcial (temes 1, 2, 3, 4, 5 i 6)
Hora: 11:30 a 13:30
Lloc: aula 107
Dilluns 5 de febrerPeríode d’exàmens
Dimecres 7 de febrerPeríode d’exàmens
Dilluns 12 de febrerPeríode d’exàmens
Dimecres 14 de febrerPeríode d’exàmens
Dilluns 19 de febrer Tema 7: L’estructura morfològica (1)

Les unitats de l’anàlisi morfològica: mot, morfema, morf i al·lomorf.

Dimecres 21 de febrerTema 7: L’estructura morfològica (2)

Processos morfològics: flexió, derivació i composició.

Dilluns 26 de febrerTema 7: L’estructura morfològica (3)

Sessió no presencial
Consulteu el capítol de morfologia del manual seleccionat entre els recomanats a la bibliografia i realitzeu els exercicis de morfologia proposats. Comproveu la resposta en el mateix document que conté els exercicis.

Dimecres 28 de febrerTema 7: L’estructura morfològica (4)

Les tipologies morfològiques: llengües aïllants, aglutinants i flectives.

Dilluns 5 de marçTema 8: L’estructura sintàctica (1)

Gramaticalitat i correcció. Gramàtica descriptiva i gramàtica normativa. Les unitats de l’anàlisi sintàctica: constituent, sintagma, oració. l’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica: ordre lineal i ordre estructural.

Dimecres 7 de marçTema 8: L’estructura sintàctica (2)

Categories gramaticals: categories lèxiques i sintàctiques. Categories lèxiques: les parts de l’oració. Categories sintàctiques: sintagmes o frases. Les funcions sintàctiques. Arguments i adjunts.

Dilluns 12 de marçTema 8: L’estructura sintàctica (3)

Ordre bàsic dels constituents de l’oració. Tema i rema: passiva, dislocació, interrogació i focalització. Tipologia sintàctica.

Dimecres 14 de marçTema 9: L’estructura semàntica (1)

Relacions de sentit entre unitats lèxiques: contrastos binaris (antonímia, complementarietat, inversió), contrastos no binaris, hiponímia i sinonímia, polisèmia i homonímia, implicació. Significat central i significat perifèric: extensions figuratives. Metàfores i metonímies. Camps semàntics o conceptuals i camps lèxics. L’estructuració del lèxic. Lèxic heretat, lèxic adquirit i lèxic creat. Lèxic, lexicó i diccionari. Terminologia.

Dilluns 19 de marçTema 9: L’estructura semàntica (2)

El significat lingüístic intrínsec i la interpretació d’enunciats. Significat del mot i significat de l’oració. La composicionalitat del significat. Relacions estructurals: relacions temàtiques o de predicació, relacions de modificació i de quantificació.

Dimecres 21 de marçSessió informativa Treball Campus organitzada pel Departament de Filologia Catalana i el Departament de Filologia Espanyola
Dilluns 26 de marçTema 9: L’estructura semàntica (3)

Sessió no presencial

Consulteu el capítol de semàntica del manual seleccionat entre els recomanats a la bibliografia i realitzeu el test sobre semàntica proposat. Comproveu la resposta en el mateix document que conté les preguntes.

També us pot ajudar, si no trobeu la informació necessària en el manual, la lectura de:

ESPINAL, M. T. (coord.) - MACIÀ, J.- MATEU, J.- QUER, J.- YNGLÈS, M.T. (2002) Semàntica. Del significat del mot al significat de l’oració. Barcelona: Ariel (Ariel Lingüística). [Cap. 1 "l’estudi del lèxic i del significat a la gramàtica", apartats 1.1 i 1.5. Cap 2 "Lexicologia I. La informació semàntica de les unitats lèxiques"; apartat 1.3. Cap. 4 "Referència, veritat i significat", apartat 4.5. Cap. 5 "Semàntica I. Predicació i quantificació". Cap. 6 "Semàntica II. Modificació i intensionalitat"]

ESPINAL, M.T. (1996) "El significado", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 247-266.
Dimecres 28 de marçTema 10: La pragmàtica (1)

Sessió no presencial

Llegiu els primers apartats del capítol sobre pragmàtica d’un dels manuals recomanats per a la preparació de l’assignatura:

AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- FARMER, A.K.- HARNISH, R.M. (1995) [Cap. 9: Pragmatics: The study of language use and communication]
AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- HARNISH, R.M. (1979) [Cap. 12: Pragmática: El estudio del lenguaje y la comunicación lingüística]
FASOLD, R.- CONNOR-LINTON, J. (2006) [Cap 4: Pragmatics 1: meaning and context; Pragmatics 2: meaning and the intention to communicate]
FINEGAN, E. (1989) [Cap. 7: Pragmatics: Information Structure]; FROMKIN, V.- RODMAN, R.- HYAMS, N. (2003) [Cap 5: Pragmatics]
O'GRADY, W.- ARCHIBALD, J.- ARONOFF, M.- REES-MILLER, J. (2001) [Cap. 7: 4. Other factors in sentence interpretation]
O'GRADY, W.- DOBROVOLSKY, M.- ARONOFF, M. (1997) [Cap. 7: 4. Other factors in sentence interpretation]
O'GRADY, W.- DOBROVOLSKY, M.- KATAMBA, F. (1997) [Cap. 7: 4. Other factors in sentence interpretation]


Intenteu arribar a una definició de la pragmàtica i compareu-la amb la d’alguns dels diccionaris de lingüística recollits a l’apartat "Diccionaris i enciclopèdies" del document "Orientació bibliogràfica general" que trobareu a les pàgines web de l’assignatura.
Dilluns 2 d’abrilVacances de Pasqua
Dimecres 4 d’abrilVacances de Pasqua
Dilluns 9 d’abrilVacances de Pasqua
Dimecres 11 d’abrilTema 9: L’estructura semàntica (4)

Contingut proposicional i i relacions de sentit entre proposicions: implicació, pressuposició, paràfrasi, oposició, contradicció, anomalia, ambigüitat i vaguetat. El significat discursiu. Relacions interoracionals: connexió formal, cohesió lèxica, connexió discursiva. La noció de coherència en la formació del text.

Dilluns 16 d’abrilTema 10: La pragmàtica (2)

Comunicació verbal i comprensió d’enunciats. Aspectes cognitius i socials associats amb l’ús del llenguatge. Els actes de parla.

Dimecres 18 d’abrilTema 10: La pragmàtica (3)

Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge. Implicatures i pressuposicions pragmàtiques.

Dilluns 23 d’abril Tema 10: La pragmàtica (4)

La noció de context. La dixi.

Dimecres 25 d’abrilTema 11: La variació lingüística (1)

Diversitat lingüística i variació inherent. Variació en la comunitat lingüística: llengua, dialecte, subdialecte i idiolecte. El concepte de llengua estàndard. Grup social i variació sociolectal: significació social del llenguatge.

Dilluns 30 d’abrilNo lectiu
Dimecres 2 de maigAssemblea d’Estudiants

Es suspenen les classes de les 11:30 a les 14:30h per indicació del Deganat (Reglament de Règim d’Assemblees Ordinàries d’Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres - Junta de Facultat, maig de 1995)

Dilluns 7 de maigTema 11: La variació lingüística (2)

Territori i variació dialectal: dialectologia.

Dimecres 9 de maigTema 11: La variació lingüística (3)

Context i variació situacional: els estils de parla.

Dilluns 14 de maigTema 12: El canvi lingüístic (1)

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic.

Dimecres 16 de maigTema 12: El canvi lingüístic (2)

La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.

Dilluns 21 de maigTema 13: Llengua i societat (1)

La llengua i la societat: la noció de comunitat lingüística. El contacte de llengües. Multilingüisme, bilingüisme i diglòssia. L’alternança de llengües i el canvi de codi.

Dimecres 23 de maigTema 13: Llengua i societat (2)

Sessió no presencial

Realitzeu l’exercici sobre llengua i societat que trobareu a la secció corresponent a aquest tema dins de l’apartat "Guions, bibliografies i materials per temes"

Dilluns 28 de maigTema 13: Llengua i societat (3)

Pidgins i criolls. Manteniment i substitució d’una llengua. La planificació i la política lingüística.

Dimecres 30 de maigExercicis
dimecres 6 de junySegon examen parcial (temes 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13)
Hora: 11 - 13
Lloc: aula 101
Les qualificacions del segon parcial es publicaran a la pàgina web de l’assignatura el divendres 8 de juny a partir de les 15 h
divendres 15 de junyExamen final de la primera convocatòria
Hora: 8:30 - 11:30
Lloc: aules 501 i 502
Les qualificacions finals es publicaran a la pàgina web de l’assignatura el dilluns 18 de juny
divendres 22 de junyRevisió d’exàmens i de qualificacions
Hora: 12:30 - 14
Lloc: despatx B11-290.5
divendres 7 de setembreExamen de la segona convocatòria
Hora: 11 - 13
Lloc: Aula 501

Les qualificacions de la segona convocatòria es publicaran a la pàgina web de l’assignatura el dissabte 7 de setembre

Les incidències sobre les qualificacions es resoldran per correu electrònic abans del dijous 13 de setembre, data límit per al tancament d’actes.

Si la incidència no es pot solucionar per correu electrònic, podeu fer la revisió d’examen amb la professora Marta Bosch el dijous 13 de setembre de 9.30 a 11.30 h.Calendari - Lingüística (2006-2007)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat autònoma de Barcelona

Last updated: 15 September 2007