Guions, bibliografies i materials per temes

Indica l’enllaç a un document en format PDF (Portable Document Format); es pot guardar sencer, imprimir-lo o llegir-lo amb el programa de domini públic gratuït Adobe Reader (versió 8 per a Mac OS, Linux o Windows).

1.- La diversitat i la universalitat del llenguatge

Guió

Bibliografia

Els prejudicis lingüístics

La universalitat del llenguatge

Materials

«Lingüística popular» i ciències del llenguatge: els prejudicis lingüístics

La diversitat i la universalitat del llenguatge

Exercicis

Test: Els prejudicis lingüístics

Recursos a Internet

 Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

Universalitat i diversitat del llenguatge

tornar al principi  tornar endarrere

2.- L’aspecte comunicatiu del llenguatge

Guió

Bibliografia

El llenguatge com a sistema de signes

Semiòtica i comunicació

Les llengües de signes

Materials

La comunicació lingüística

El llenguatge com a sistema de signes

Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística

La doble articulació del llenguatge

Exercicis

Recursos a Internet

Semiòtica i comunicació

Roman Jakobson

El signe lingüístic: Ferdinand de Saussure

Llengües de signes

Comunicació no verbal

tornar al principi  tornar endarrere

3.- L’aspecte biològic del llenguatge

Guió

Bibliografia

Aspectes biològics del llenguatge

La comunicació animal

Orígens i evolució del llenguatge

Llenguatge i cervell

L’adquisició del llenguatge

Materials

Els sistemes de comunicació animal

Els trets de disseny del llenguatge humà

L’origen i l’evolució del llenguatge

Llenguatge i cervell

L’adquisició del llenguatge: facultat de llenguatge, gramàtica universal i gramàtica particular

Exercicis

Recursos a Internet

La comunicació animal

Els trets de disseny del llenguatge humà

L’origen i l’evolució del llenguatge

Llenguatge i cervell

L’adquisició de la llengua

tornar al principi  tornar endarrere

4.- Els criteris de classificació de les llengües

Guió

Bibliografia

Materials

Els criteris de classificació de les llengües

Les famílies lingüístiques

Els universals lingüístics

Exercicis

Recursos a Internet

Planes amb enllaços relacionats amb les llengües del món

Tipologia lingüística

tornar al principi  tornar endarrere

5.- L’estructura fonètica

Guió

Bibliografia

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes d’escriptura

Fonètica general (manuals de lingüística)

Fonètica general (manuals de fonètica)

Transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla

Les característiques acústiques dels sons de la parla

La percepció dels sons de la parla

Els elements suprasegmentals

Materials

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes de representació gràfica de la llengua

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla

Les característiques acústiques dels sons de la parla

La percepció dels sons de la parla

La classificació articulatòria dels elements segmentals

La classificació acústica dels elements segmentals

Els elements suprasegmentals

Exercicis

Exercicis de fonètica i fonologia

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Sistemes d’escriptura

Transcripció fonètica

La producció de la parla

Les característiques acústiques dels sons de la parla

La percepció dels sons de la parla

Elements suprasegmentals

tornar al principi  tornar endarrere

6.- L’estructura fonològica

Guió

Bibliografia

Materials

Fonètica i fonologia

El concepte de fonema

L’anàlisi fonològica

Els trets distintius i les classes naturals

El sistema de trets distintius de Jakobson i Halle

>El sistema de trets distintius de Chomsky i Halle

La classificació en trets distintius del sistema fonològic del català i del castellà

Els processos fonològics

Exercicis

Exercicis de fonètica i fonologia

Recursos a Internet

tornar al principi  tornar endarrere

7.- L’estructura morfològica

Guió

Bibliografia

Materials

El concepte de paraula

Unitats de l’anàlisi morfològica

Estructura de la paraula

Processos morfològics

Tipologies morfològiques

Exercicis

Exercicis de morfologia

Recursos a Internet

Morfologia

Analitzadors morfològics en línia

tornar al principi  tornar endarrere

8.- L’estructura sintàctica

Guió

Bibliografia

Materials

Gramaticalitat i correcció

Les unitats de l’anàlisi sintàctica

Els constituents immediats

L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica

L’estructura dels constituents; arguments i adjunts

Categories i funcions

L’ordre bàsic dels constituents de l’oració: Tema i rema

Tipologia sintàctica

Exercicis

Exercicis de sintaxi

Recursos a Internet

tornar al principi  tornar endarrere

9.- L’estructura semàntica

Guió

Bibliografia

Materials

Les relacions de sentit entre les unitats lèxiques. Significat central i significat perifèric

Camps semàntics i camps lèxics

L’estructura del lèxic

Lèxic, lexicó, diccionari i terminologia

El significat lingüístic intrínsec i la interpretació d’enunciats

Els trets semàntics

La composicionalitat del significat i les relacions estructurals

Contingut proposicional i relacions de sentit entre proposicions

El significat discursiu

Exercicis

Exercicis de semàntica

Recursos a Internet

Semàntica

Lèxic

Bases de dades lèxiques en línia

tornar al principi  tornar endarrere

10.- La pragmàtica

Guió

Bibliografia

Materials

L’ús del llenguatge

Els actes de parla

Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge

Les pressuposicions

El context

Exercicis

Recursos a Internet

tornar al principi  tornar endarrere

11.- La variació lingüística

Guió

Bibliografia

Sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

Variació situacional: llengua oral i llengua escrita

Anàlisi lingüística de la comunicació mediatizada per ordinador

Materials

Diversitat lingüística i variació inherent

La variació en la comunitat lingüística

La variació en els grups socials

La variació geogràfica

La variació situacional

Exercicis

Exercicis sobre variació lingüística, canvi lingüístic i sociolingüística

Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

tornar al principi  tornar endarrere

12.- El canvi lingüístic

Guió

Bibliografia

Materials

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic

La variació com a origen del canvi i l’estudi del canvi en curs

Exercicis

Exercicis sobre variació lingüística, canvi lingüístic i sociolingüística

Recursos a Internet

tornar al principi  tornar endarrere

13.- Llengua i societat

Guió

Bibliografia

Llengua i societat

Contacte de llengües

Bilingüisme

Pidgins i criolls

Política i planificació lingüístiques

Materials

La comunitat lingüística i el contacte de llengües

Planificació i política lingüístiques

Exercicis

Exercicis sobre variació lingüística, canvi lingüístic i sociolingüística

Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Contacte de llengües

Política i planificació lingüístiques

 Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

tornar al principi  tornar endarrere


tornar endarrere

line_red

Lingüística (2007-2008) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_07_08/Ling_Index_tem_07.html
Last updated: 1/11/15 15:16

line_red