Line_red

Calendari de classes

Lingüística
curs 2007-2008

Joaquim Llisterri

Line_red

Dilluns 1 d’octubre Presentació de l’assignatura
Dimecres 3 d’octubreTema 1: La diversitat i la universalitat del llenguatge (1)

“Lingüística popular” i ciències del llenguatge.
Dilluns 8 d’octubre Tema 1: La diversitat i la universalitat del llenguatge (2)

La diversitat i la universalitat del llenguatge.

Tema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (1)

La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge.
Dimecres 10 d’octubreInauguració de curs de la Facultat de Filosofia i Lletres
Dilluns 15 d’octubre Tema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (2)

El llenguatge humà com a sistema de signes. El signe lingüístic.
Dimecres 17 d’octubre Tema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (3)

Relacions d’oposició: paradigmàtiques i sintagmàtiques. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística. La doble articulació del llenguatge.
Dilluns 22 d’octubre Tema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (1)

La comunicació animal i els trets de disseny del llenguatge humà.
Dimecres 24 d’octubre Sessió no presencial

Activitat proposada:

Lectura de BRANCHADELL, A. (2005) "La flaqueza del internacionalismo lingüístico", El País, 29 de marzo de 2005.

Lectura de FISHMAN, J. (2001) "El nou ordre lingüístic", Digit-HVM, Revista Digital d’Humanitats (Universitat Oberta de Catalunya) 3.

Dilluns 29 d’octubre Sessió no presencial

Activitat proposada:

Lectura de NUNBERG, G. - WASOW, T., "The Field of Linguistics: An Overview". Fields of Linguistics, Linguistic Society of America.

Lectura de COMRIE, B. "Language Diversity", The Field of Linguistics, Linguistic Society of America.

Lectura de CHUNG, S. - PULLUM, G., "Grammar", The Field of Linguistics, Linguistic Society of America.

Dimecres 31 d’octubre Sessió no presencial

Activitat proposada:

Documentació sobre la llengua de signes a partir dels recursos a Internet recomanats o d’altres materials equivalents.

Documentació sobre la comunicació no verbal a partir dels recursos a Internet recomanats o d’altres materials equivalents.

Dilluns 5 de novembre Sessió no presencial

Activitat proposada:

Lectura de "Première partie, Principes généraux, Chapitre premier, Nature du signe linguistique: § 1. Signe, signifié, signifiant; § 2. Premier principe: l’arbitraire du signe; § 3. Second principe: caractère linéaire du signifiant".

SAUSSURE, F. de (1916) Cours de linguistique générale. Publié par C. Bally et A. Sechehaye avec la collaboration de A. Riedlinger. Edition critique preparée par Tullio de Mauro. Paris: Payot (Payothèque), 1978. Trad. cast. de A Alonso: Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada, 1945. Trad. cast. de M. Armiño: Curso de lingüística general. Madrid: Akal, 1980. Trad. cast., prólogo y notas de A. Alonso; edición crítica preparada por T. de Mauro: Curso de Lingüística General. Madrid: Alianza (Alianza Universitaria Textos, 65), 1983. Trad. cat de J. Casas: Curs de lingüística general. Barcelona: Edicions 62 (Clàssics del pensament modern, 48), 1990.

Consulta de KLAGES, M. (2001) Structuralism and Saussure, Department of English, University of Colorado at Boulder, o d’un material equivalent per permeti situar l’obra de Ferdinand de Saussure.

Dimecres 7 de novembre Sessió no presencial

Activitat proposada:

Documentació sobre les capacitats lingüístiques dels primats a partir dels recursos a Internet recomanats o d’altres materials equivalents.
Dilluns 12 de novembre Tema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (2)

l’origen i l’evolució del llenguatge.
Dimecres 14 de novembre Tema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (3)

Llenguatge i cervell.
Dilluns 19 de novembre Tema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (4)

l’adquisició del llenguatge. La facultat de llenguatge. Gramàtica universal i gramàtica particular.
Dimecres 21 de novembre Tema 4: Els criteris de classificació de les llengües (1)

Els criteris de classificació de les llengües.
Dilluns 26 de novembre Tema 4: Els criteris de classificació de les llengües (2)

Les famílies lingüístiques.
Dimecres 28 de novembre Tema 4: Els criteris de classificació de les llengües (3)

Tipologia lingüística i universals lingüístics.
Dilluns 3 de desembre Sessió no presencial

Activitat proposada:

Exercici de consolidació del bloc 1 del programa.
Dimecres 5 de desembre Sessió no presencial

Activitat proposada:

Consulta d’Ethnologue: Languages of the World com a recurs per a obtenir informació sobre la diversitat lingüística. Es poden buscar, per exemple, algunes de les llengües parlades a Catalunya que apareixen en el document elaborat pel GELA (Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades) del Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona.
Dilluns 10 de desembre Tema 5: L’estructura fonètica (1)

Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies. Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica.
Dimecres 12 de desembre Tema 5: L’estructura fonètica (2)

La producció dels sons de la parla. Les característiques acústiques dels sons de la parla. La percepció dels sons de la parla.
Dilluns 17 de desembre Tema 5: L’estructura fonètica (3)

La classificació articulatòria dels elements segmentals. La classificació acústica dels elements segmentals.
Dimecres 19 de desembre Tema 5: L’estructura fonètica (4)

Els elements suprasegmentals. L’accent. El to. La melodia i l’entonació. Les pauses. La velocitat d’elocució. El ritme.
Dilluns 24 de desembre Vacances de Nadal
Dimecres 26 de desembre Vacances de Nadal
Dilluns 31 de desembre Vacances de Nadal
Dimecres 2 de gener Vacances de Nadal
Dilluns 7 de gener Tema 6: L’estructura fonològica (1)

Les unitats de l’anàlisi fonològica.
Dimecres 9 de gener Tema 6: L’estructura fonològica (2)

Trets distintius i classes naturals.
Dilluns 14 de gener Tema 6: L’estructura fonològica (3)

Els processos fonològics.
Dimecres 16 de generExercicis de fonètica i fonologia
Dilluns 21 de gener Setmana prèvia a les activitats d’avaluació
Dimecres 23 de gener Setmana prèvia a les activitats d’avaluació
Dilluns 28 de gener Activitats d’avaluació
Dimecres 30 de gener Activitats d’avaluació
Dilluns 4 de febrer Activitats d’avaluació
Dimecres 6 de febrerPrimer examen parcial (temes 1, 2, 3, 4, 5 i 6)
de les 8.30 a les 11.30 h, aules 501 i 502

Calendari d’exàmens parcials de la Facultat

Les qualificacions es troben a l’apartat "Avaluació"

Dilluns 11 de febrer Activitats d’avaluació
Dimecres 13 de febrer Activitats d’avaluació
Dilluns 18 de febrer Tema 7: L’estructura morfològica (1)

Les unitats de l’anàlisi morfològica: mot, morfema, morf i al·lomorf.
Dimecres 20 de febrer Tema 7: L’estructura morfològica (2)

Processos morfològics: flexió, derivació i composició.
Dilluns 25 de febrer Tema 7: L’estructura morfològica (3)

Les tipologies morfològiques: llengües aïllants, aglutinants i flectives.
Dimecres 27 de febrerSessió no presencial

Activitat proposada

Consulteu el capítol de morfologia del manual de treball que heu seleccionat entre els recomanats a la bibliografia i realitzeu els dos exercicis que trobareu en aquest document. Després de resoldre'ls, consulteu les respostes en aquest mateix document.

Dilluns 3 de març Tema 8: L’estructura sintàctica (1)

Gramaticalitat i correcció. Gramàtica descriptiva i gramàtica normativa. Les unitats de l’anàlisi sintàctica: constituent, sintagma, oració. l’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica: ordre lineal i ordre estructural.
Dimecres 5 de març Tema 8: L’estructura sintàctica (2)

Categories gramaticals: categories lèxiques i sintàctiques Categories lèxiques: les parts de l’oració. Categories sintàctiques: sintagmes o frases. Les funcions sintàctiques. Arguments i adjunts.
Dilluns 10 de març Tema 8: L’estructura sintàctica (3)

Ordre bàsic dels constituents de l’oració. Tema i rema: passiva, dislocació, interrogació i focalització. Tipologia sintàctica.
Dimecres 12 de marçExercicis de sintaxi
Dilluns 17 de març Vacances de Pasqua
Dimecres 19 de març Vacances de Pasqua
Dilluns 24 de marçVacances de Pasqua
Dimecres 26 de març Tema 9: L’estructura semàntica (1)

El significat lèxic. Relacions de sentit entre unitats lèxiques. Significat central i significat perifèric. Camps semàntics i camps lèxics. L’estructuració del lèxic. Lèxic, lexicó, diccionari i terminologia.
Dilluns 31 de març Tema 9: L’estructura semàntica (2)

El significat i la interpretació. El significat lingüístic i la interpretació dels enunciats. Tipus de significat. Els trets semàntics.

La composicionalitat del significat.

Les relacions de significat.
Dimecres 2 d’abril Tema 9: L’estructura semàntica (3)

Contingut proposicional i i relacions de sentit entre proposicions. El contingut proposicional. Les relacions de sentit entre proposicions.

El significat discursiu. Les relacions interoracionals i la competència discursiva. La coherència discursiva.
Dilluns 7 d’abrilExercicis de semàntica
Dimecres 9 d’abril Tema 10: La pragmàtica (1)

Comunicació verbal i comprensió d’enunciats. Aspectes cognitius i socials associats amb l’ús del llenguatge. Els actes de parla.
Dilluns 14 d’abril Tema 10: La pragmàtica (2)

Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge. Implicatures i pressuposicions pragmàtiques.
Dimecres 16 d’abril Tema 10: La pragmàtica (3)

La noció de context. La dixi.
Dilluns 21 d’abril Tema 11: La variació lingüística (1)

Diversitat lingüística i variació inherent. La variació en la comunitat lingüística.
Dimecres 23 d’abril Tema 11: La variació lingüística (2)

La variació en els grups socials. La variació geogràfica.
Dilluns 28 d’abril Tema 11: La variació lingüística (3)

La variació situacional.
Dimecres 30 d’abril Tema 12: El canvi lingüístic (1)

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic.
Dilluns 5 de maig Tema 12: El canvi lingüístic (2)

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic.
Dimecres 7 de maig Tema 12: El canvi lingüístic (3)

La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.
Dilluns 12 de maig Segona Pasqua
Dimecres 14 de maigAssemblea d’estudiants de la Facultat de Lletres
Dilluns 19 de maig Tema 13: Llengua i societat (1)

La llengua i la societat: la noció de comunitat lingüística. El contacte de llengües. Multilingüisme, bilingüisme i diglòssia. L’alternança de llengües i el canvi de codi.
Dimecres 21 de maig Tema 13: Llengua i societat (2)

Pidgins i criolls. Manteniment i substitució d’una llengua.
Dilluns 26 de maig Tema 13: Llengua i societat (3)

La planificació i la política lingüístiques.
Dimecres 28 de maigExercicis sobre variació lingüística, canvi lingüístic i sociolingüística
Dimecres 11 de junySegon examen parcial (temes 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13)
de les 11.30 a les 13.30 a l’aula 604
Dijous 12 de junyPublicació a la web de l’assignatura de la versió corregida del segon examen parcial
Dimarts 17 de junyPublicació a la web de l’assignatura de les qualificacions del segon examen parcial
Dijous 19 de junyExamen final (Primera convocatòria)
de les 11.30 a les 13. 30 a l’aula 502

Publicació a la web de l’assignatura de la versió corregida de l’examen final
Divendres 20 de junyPublicació a la web de l’assignatura de les qualificacions finals
Dimecres 25 de junyRevisió de qualificacions
de les 11.30 a les 13.30 h al despatx B11-290.5

Tots els problemes relacionats amb les qualificacions que requereixin una atenció presencial es resoldran en aquesta data
Dimecres 3 de setembreExamen final (Segona convocatòria)
de les 13 a les 15 h a l’aula 103
Dijous 11 de setembrePublicació de les qualificacions de la segona convocatòria a la pàgina web de l’assignatura
Dilluns 15 de setembreRevisió de qualificacions
de les 13 a les 14 h al despatx B11-290.5

Tots els problemes relacionats amb les qualificacions que requereixin una atenció presencial es resoldran en aquesta data


Line_red

Lingüística (2007-2008) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_07_08/calendari_07.html
Last updated: 13/11/11 08:02

Line_red