Objectius

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Orientació bibliogràfica general

Guions, bibliografies i materials per temes

Tutories integrades

Avaluació

Primera convocatòria (juny de 2009)

Primer examen parcial

Segon examen parcial

Examen de la primera convocatòria

Qualificacions

Segona convocatòria (setembre de 2009)

Examen de la segona convocatòria

Qualificacions

Campus Virtual

Calendari de classes i d’avaluació

Horari de classes i d’atenció als estudiants