Line_red

Calendari de classes

Lingüística
curs 2008-2009

Joaquim Llisterri

Line_red

Dilluns 29 de setembre Presentació de l’assignatura
Dimecres 1 d’octubre Tema 1: La diversitat i la universalitat del llenguatge (1)
«Lingüística popular» i ciències del llenguatge.
Dilluns 6 d’octubre Sessió no presencial
Lectura de BRANCHADELL, A. (2005) "La flaqueza del internacionalismo lingüístico", El País, 29 de marzo de 2005.

Lectura de FISHMAN, J. (2001) "El nou ordre lingüístic", Digit-HVM, Revista Digital d’Humanitats (Universitat Oberta de Catalunya) 3.
Dimecres 8 d’octubre Tema 1: La diversitat i la universalitat del llenguatge (2)
La diversitat i la universalitat del llenguatge.

Tema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (1)
l’aspecte comunicatiu del llenguatge humà. La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge.
Dilluns 13 d’octubre Tema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (2)
El llenguatge humà com a sistema de signes.
Dimecres 15 d’octubre Tema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (3)
El signe lingüístic. Relacions d’oposició: paradigmàtiques i sintagmàtiques.
Dilluns 20 d’octubre Tema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (4)
La doble articulació del llenguatge humà. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.
Exercicis: L’aspecte comunicatiu del llenguatge
Dimecres 22 d’octubre Tema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (1)
Aspecte biològic del llenguatge humà.
Dilluns 27 d’octubre Tema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (2)
l’origen del llenguatge.
Dimecres 29 d’octubre Tema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (3)
l’adquisició del llenguatge. Gramàtica universal i gramàtica particular.
Dilluns 3 de novembre Tema 4: Els criteris de classificació de les llengües (1)
Els criteris de classificació de les llengües.
Dimecres 5 de novembre Tema 4: Els criteris de classificació de les llengües (2)
Les famílies lingüístiques.
Dilluns 10 de novembre Tema 4: Els criteris de classificació de les llengües (3)
Tipologia lingüística i universals lingüístics.
Dimecres 12 de novembre Tema 5: L’estructura fonètica (1)
Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies.
Dilluns 17 de novembre Tema 5: L’estructura fonètica (2)
Caracterització articulatòria i acústica dels elements segmentals.
Dimecres 19 de novembre Tema 5: L’estructura fonètica (3)
Els elements suprasegmentals.
Dilluns 24 de novembre Tema 5: L’estructura fonètica (4)
La transcripció fonètica: els alfabets fonètics. La percepció de la parla.
Dimecres 26 de novembre Tema 6: L’estructura fonològica (1)
Les unitats de l’anàlisi fonològica.
Dilluns 1 de desembre Sessió no presencial
La transcripció fonètica

Repasseu les equivalències entre sons i símbols de l’Alfabet Fonètic Internacional amb algun dels materials que trobareu a:

The International Phonetic Alphabet, Audio Illustrations, Department of Linguistics, University of Victoria

The International Phonetic Alphabet, Sheffield University

LADEFOGED, P., The IPA Chart, in A Course in Phonetics. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich. Belmont, CA: Thomson/ Wadsworth Publishers, 2006, 5th edition<

KARBØ, K.- ALMBERG, J., A Sound reference to the IPA, Department of Language and Communication Studies, Norwegian University of Science and Technology
Dimecres 3 de desembre Sessió no presencial
Les relacions entre les propietats articulatòries, acústiques i perceptives de les vocals

Consulteu en els manuals recomanats o en la bibliografia específica sobre el tema 5 les nocions bàsiques sobre el model de la font i el filtre, els formants i la correlació entre les propietats acústiques i articulatòries de les vocals.

Fent servir el programa Formant Synthesizer Demo (llegiu també les instruccions de funcionament), comproveu la relació entre el timbre, la freqüència dels formants i la situació de cada vocal en el trapezi vocàlic
Dilluns 8 de desembre La Immaculada Concepció
Dimecres 10 de desembre Tema 6: L’estructura fonològica (2)
Trets distintius i classes naturals.
Dilluns 15 de desembre Tema 6: L’estructura fonològica (3)
Els processos fonològics.
Dimecres 17 de desembre Exercicis de fonètica i fonologia

Comunicat del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres del 17 de desembre de 2008
"El Rectorat de la UAB ha decidit en sessió extraordinària, avui dimecres 17 de desembre, el cessament immediat de l’activitat acadèmica a la nostra Facultat.
Queden per tant suspeses les classes de les llicenciatures, dels graus i dels màsters de la Facultat i la Junta de Facultat del divendres 19 de desembre.
l’activitat acadèmica es reprendrà a la Facultat el dia 7 de gener del 2009"
Dilluns 22 de desembre Tema 7: L’estructura morfològica (1)
Les unitats de l’anàlisi morfològica: mot, morfema, morf i al·lomorf.
Comunicat del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres del 23 de desembre de 2008
"El calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres queda modificat, a petició del Deganat i per ordre del rector, per tal de poder recuperar part de la docència perduda:
Llicenciatures :
classes del 7 al 30 de gener
exàmens del 2 al 20 de febrer
començament del segon semestre el 23 de febrer.
Els coordinadors de titulació i els coordinadors dels màsters d’acord amb els professors adequaran la modificació del calendari acadèmic en funció de la situació de la docència per cursos i/o per grups d’assignatures a cada titulació."
Dimecres 24 de desembre Vacances de Nadal
Dilluns 29 de desembre Vacances de Nadal
Dimecres 31 de desembre Vacances de Nadal
Dilluns 5 de gener Vacances de Nadal
Dimecres 7 de gener Tema 7: L’estructura morfològica (2)
Processos morfològics: flexió, derivació i composició.
Dilluns 12 de gener Tema 7: L’estructura morfològica (3)
Les tipologies morfològiques: llengües aïllants, aglutinants i flectives.
Dimecres 14 de gener Exercicis de morfologia

Comunicat del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres del 8 de gener de 2009
"d’acord amb el Reglament de la Facultat de Filosofia i Lletres (article 32), us comuniquem que el proper *dimecres 14 de gener **de 2009* se celebrarà una Assemblea d’Estudiants.
Atesa aquesta circumstància, les classes i activitats acadèmiques se suspendran en la franja horària de* 11.30 a 13h.*"
Dilluns 19 de gener Sessió no presencial
Realitzeu els exercicis de fonètica proposats i comproveu les respostes en el mateix document que conté els exercicis
Dimecres 21 de gener Sessió no presencial
Realitzeu els exercicis de fonologia proposats i comproveu les respostes en el mateix document que conté els exercicis
Dilluns 26 de gener Sessió no presencial
Realitzeu els exercicis de morfologia proposats i comproveu les respostes en el mateix document que conté els exercicis
Dimecres 28 de gener Sessió no presencial
Escriviu una definició de cadascun dels conceptes següents i comproveu-la en els manuals que feu servir habitualment o en algun dels diccionaris de lingüística recomanats a la bibliografia:

Grafema; Fonema; Fon (castellà: "fono"; anglès "phone"); Al·lòfon; Tret distintiu; Fonació; Articulació; Oclusiu; Fricatiu; Africat; Aproximant; Nasal; Lateral; Sonor; Sord; Freqüència fonamental; Formant; Assimilació; Elisió; Epèntesi; Metàtesi; Síncopa; Apòcope; Reducció vocàlica; Neutralització; Morfema; Morf; Al·lomorf; Sincretisme; Clític; Flexió; Derivació; Composició; Afix; Prefix; Sufix; Infix; Llengua flexiva (flectiva o flexional); Llengua aglutinant; Llengua aïllant
Dilluns 2 de febrer Activitats d’avaluació
Dimecres 4 de febrer Activitats d’avaluació
Dilluns 9 de febrer Activitats d’avaluació
Dimecres 11 de febrerPrimer examen parcial (temes 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7)

De les 11.30 a les 13 a l’aula 108 de la Facultat de Filosofia i Lletres


l’examen es podrà realitzar fent servir els materials de consulta que cada estudiant consideri necessaris (manuals, bibliografia recomanada, bibliografia complementària, materials de classe, etc.)
Dilluns 16 de febrerActivitats d’avaluació
Dimecres 18 de febrerActivitats d’avaluació
Dilluns 23 de febrer Tema 8: L’estructura sintàctica (1)
Gramaticalitat i correcció. Gramàtica descriptiva i gramàtica normativa. Les unitats de l’anàlisi sintàctica: constituent, sintagma, oració.
L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica: ordre lineal i ordre estructural. Categories gramaticals: categories lèxiques i sintàctiques Categories lèxiques: les parts de l’oració. Categories sintàctiques: sintagmes o frases.
Dimecres 25 de febrer Tema 8: L’estructura sintàctica (2)
Les funcions sintàctiques. Arguments i adjunts. Ordre bàsic dels constituents de l’oració. Tema i rema: passiva, dislocació, interrogació i focalització.
Dilluns 2 de marçSessió no presencial
Realitzeu els exercicis de sintaxi proposats i comproveu les respostes en el mateix document que conté els exercicis
Comunicat del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres del 25 de febrer de 2009
d’acord amb el Reglament de la Facultat de Filosofia i Lletres (article 32), us comuniquem que el proper dilluns 2 de març de 2009 se celebrarà una Assemblea d’Estudiants. Atesa aquesta circumstància, les classes i activitats acadèmiques se suspendran en la franja horària de 11.30 a 13h.
Dimecres 4 de març Tema 8: L’estructura sintàctica (3)
Tipologia sintàctica.
Dilluns 9 de març Tema 9: L’estructura semàntica (1)
El significat lèxic. Relacions de sentit entre unitats lèxiques. Significat central i significat perifèric. Camps semàntics i camps lèxics. l’estructuració del lèxic. Lèxic, lexicó, diccionari i terminologia.
Dimecres 11 de març Tema 9: L’estructura semàntica (2)
El significat i la interpretació. El significat lingüístic i la interpretació dels enunciats. Tipus de significat. Els trets semàntics La composicionalitat del significat. Les relacions de significat.
Dilluns 16 de març Tema 9: L’estructura semàntica (3)
Contingut proposicional i i relacions de sentit entre proposicions. El contingut proposicional. Les relacions de sentit entre proposicions. El significat discursiu. Les relacions interoracionals i la competència discursiva. La coherència discursiva.
Dimecres 18 de març Exercicis de semàntica
Dilluns 23 de març Tema 10: La pragmàtica (1)
Comunicació verbal i comprensió d’enunciats. Aspectes cognitius i socials associats amb l’ús del llenguatge. Els actes de parla.
Dimecres 25 de març Tema 10: La pragmàtica (2)
Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge. Implicatures i pressuposicions pragmàtiques.
Dilluns 30 de març Tema 10: La pragmàtica (3)
La noció de context. La dixi.
Dimecres 1 d’abril Exercicis de pragmàtica
Dilluns 6 d’abril Vacances de Pasqua
Dimecres 8 d’abril Vacances de Pasqua
Dilluns 13 d’abril Vacances de Pasqua
Dimecres 15 d’abril Tema 11: La variació lingüística (1)
Diversitat lingüística i variació inherent. Variació en la comunitat lingüística: llengua, dialecte, subdialecte i idiolecte. El concepte de llengua estàndard.
Dilluns 20 d’abril Tema 11: La variació lingüística (2)
Grup social i variació sociolectal: significació social del llenguatge. Territori i variació dialectal: dialectologia.
Dimecres 22 d’abril Tema 11: La variació lingüística (3)
Context i variació situacional: els estils de parla.
Dilluns 27 d’abril Tema 12: El canvi lingüístic (1)
L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic.
Dimecres 29 d’abril Tema 12: El canvi lingüístic (2)
L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic.
Dilluns 4 de maig Tema 12: El canvi lingüístic (3)
La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.
Dimecres 6 de maig Exercicis sobre variació lingüística
Dilluns 11 de maig Exercicis sobre canvi lingüístic
Dimecres 13 de maig Sessió no presencial

Lectura recomanada: Labov, W. (1997) "How I got into linguistics, and what I got out of it". Department of Linguistics University of Pennsylvania, Philadelphia.

Dilluns 18 de maig Tema 13: Llengua i societat (1)
La llengua i la societat: la noció de comunitat lingüística. El contacte de llengües. Multilingüisme, bilingüisme i diglòssia.
Dimecres 20 de maig Tema 13: Llengua i societat (2)
l’alternança de llengües i el canvi de codi. Pidgins i criolls. Manteniment i substitució d’una llengua.
Dilluns 25 de maig Tema 13: Llengua i societat (3)
La planificació i la política lingüística.
Dimecres 27 de maig Exercicis de sociolingüística
Dilluns 1 de juny Segona Pasqua
Dimecres 3 de juny Setmana prèvia als exàmens
Divendres 5 de juny Segon examen parcial (temes 8, 9, 10, 11, 12 i 13)

De les 11.30 a les 13 a l’aula 108 de la Facultat de Filosofia i Lletres


l’examen es podrà realitzar fent servir els materials de consulta que cada estudiant consideri necessaris (manuals, bibliografia recomanada, bibliografia complementària, materials de classe, etc.)
Dimarts 16 de juny Examen de la primera convocatòria

De les 8.30 a les 11.30 a l’aula 501 de la Facultat de Filosofia i Lletres


l’examen es podrà realitzar fent servir els materials de consulta que cada estudiant consideri necessaris (manuals, bibliografia recomanada, bibliografia complementària, materials de classe, etc.)
Dimarts 23 de juny Revisió d’exàmens i de qualificacions

De les 11 a les 14 h al despatx B11-290.5 (Departament de Filologia Espanyola) de la Facultat de Filosofia i Lletres
Divendres 4 de setembre Examen de la segona convocatòria

De les 9 a les 11 a l’aula 108 de la Facultat de Filosofia i Lletres


l’examen es podrà realitzar fent servir els materials de consulta que cada estudiant consideri necessaris (manuals, bibliografia recomanada, bibliografia complementària, materials de classe, etc.)
Dimarts 8 de setembre Revisió d’exàmens i de qualificacions

De les 15.30 a les 16.30 h al despatx B11-290.5 (Departament de Filologia Espanyola) de la Facultat de Filosofia i Lletres


Line_red

Lingüística (2008-2009) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_08_09/calendari_08.html
Last updated: 4/9/09 09:10

Line_red