Line_red

Calendari de classes

Lingüística - Introducció a la lingüística
curs 2010-2011

Joaquim Llisterri

Line_red

dimarts 15 de febrerPresentació de l’assignatura
dijous 17 de febrerTema 1: La diversitat i la universalitat del llenguatge (1)
«Lingüística popular» i ciències del llenguatge: els prejudicis lingüístics.
dimarts 22 de febrerTema 1: La diversitat i la universalitat del llenguatge (2)
La diversitat i la universalitat del llenguatge.
dijous 24 de febrerTema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (1)
L’aspecte comunicatiu del llenguatge humà.
dimarts 1 de marçTema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (2)
El llenguatge humà com a sistema de signes. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.
dijous 3 de marçTema 2: L’aspecte comunicatiu del llenguatge (3)
Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística. La doble articulació del llenguatge humà.
dimarts 8 de marçTema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (1)
La comunicació animal. Danses de les abelles, vocalitzacions de les aus, vocalitzacions dels cetacis, comunicació entre primats, comunicació entre primats i homes, animals que imiten els humans.
dijous 10 de marçTema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (2)
Els trets de disseny del llenguatge humà. Els trets de disseny de Hockett (1960); els trets de Thorpe (1972); les característiques del llenguatge humà.
dimarts 15 de marçTema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (3)
L’origen i l’evolució del llenguatge. Les teories. El gest. Les vocalitzacions. El registre fòssil. L’evolució cultural i la socialització. La capacitat cognitiva. Les capacitats lingüístiques de l’home primitiu. La selecció de la parla com a mitjà de comunicació.
dijous 17 de marçTema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (4)
Llenguatge i cervell. La neurolingüística. La lateralització del llenguatge en el cervell. La codificació i la descodificació del llenguatge en el cervell. La definició dels components lingüístics en el cervell i les afàsies; afàsia de Broca, afàsia de Wernicke, afàsia de conducció, anòmia.

l’adquisició del llenguatge. La facultat de llenguatge. Gramàtica universal i gramàtica particular.
dimarts 22 de marçTema 4: Els criteris de classificació de les llengües (1)
Els criteris de classificació de les llengües. La perspectiva diacrònica: continuïtat històrica i classificació genètica. La perspectiva sincrònica: similitud estructural i classificació tipològica. Contigüitat geogràfica i distribució de les llengües.

Les famílies lingüístiques. El nombre de llengües del món. Les famílies lingüístiques.
dijous 24 de marçTema 4: Els criteris de classificació de les llengües (2)
Els universals lingüístics. Tipus d’universals. L’explicació dels universals.
dimarts 29 de marçPrimera prova parcial: temes 1, 2, 3 i 4
De les 13 a les 14:30 a l’aula 108
dijous 31 de marçTema 5: L’estructura fonètica (1)
Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies. Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica.

La producció i la percepció de la parla. La producció dels sons de la parla. Les característiques acústiques dels sons de la parla. La percepció dels sons de la parla.
dimarts 5 d’abrilTema 5: L’estructura fonètica (2)
Els elements segmentals. La classificació articulatòria dels elements segmentals. La classificació acústica dels elements segmentals.

Els elements suprasegmentals. L’accent. El to. La melodia i l’entonació. Les pauses. La velocitat d’elocució. El ritme.
dijous 7 d’abrilTema 6: L’estructura fonològica (1)
Les unitats de l’anàlisi fonològica. Fonètica i fonologia: variació i invariança. El concepte de fonema: fonema i al·lòfon. L’anàlisi fonològica: parells mínims i tipus de distribució.
dimarts 12 d’abrilTema 6: L’estructura fonològica (2)
Els trets distintius i les classes naturals. El concepte de tret distintiu. El sistema de trets de Jakobson i Halle. El sistema de trets de Chomsky i Halle. La noció de classe natural.

Els processos fonològics. Les regles fonològiques. Els processos fonològics. Processos d’assimilació. Processos que afecten l’estructura sil·làbica. Processos d’afebliment i de reforç. Processos de neutralització.
dijous 14 d’abrilTema 7: L’estructura morfològica (1)
La paraula. Criteris de definició de la paraula. El concepte de paraula. Criteris per a la definició de classes de paraules. Classes de paraules. L’estructura de la paraula. Problemes de segmentació.

Morfema. Morf. Al·lomorf. Morfema zero. Classes de morfemes: morfemes lliures i morfemes lligats.
dimarts 19 d’abrilVacances de Pasqua
dijous 21 d’abrilVacances de Pasqua
dimarts 26 d’abrilFesta de la Facultat de Filosofia i Lletres
dijous 28 d’abrilTema 7: L’estructura morfològica (2)
Processos morfològics. La flexió. La derivació. La composició. Els compostos sinàptics

Les tipologies morfològiques. Llengües aïllants o analítiques. Llengües aglutinants. Llengües flexives o fusionals. Llengües polisintètiques. Llengües incorporants.
dimarts 3 de maigTema 8: L’estructura sintàctica (1)
Gramaticalitat i correcció. El concepte de gramaticalitat. El concepte de correcció. La gramàtica normativa. Gramaticalitat i competència lingüística.

L’anàlisi sintàctica i l’estructura sintàctica. Les unitats de l’anàlisi sintàctica. Els constituents immediats. Definició dels constituents immediats; expansió i substitució; parentització etiquetada. Tipus de constituents. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica.

Categories i funcions. Categories gramaticals: categories sintàctiques, lèxiques i funcionals. Les funcions sintàctiques. Arguments i adjunts. L’estructura argumental.
dijous 5 de maigTema 8: L’estructura sintàctica (2)
Els constituents de l’oració. Ordre bàsic dels constituents de l’oració. Tema i rema: passiva, dislocació, interrogació i focalització.

Tipologia sintàctica. L’ordre dels elements de l’oració. Ordre dels constituents majors de l’oració i tipologia sintàctica. Ordre dels constituents i tipologia sintàctica: preposició i posposició; ordre del genitiu o possessiu; ordre de l’adjectiu.
dimarts 10 de maigTema 9: L’estructura semàntica (1)
El significat lingüístic intrínsec i la interpretació d’enunciats. Tipus de significat. Els trets semàntics. La composicionalitat del significat.

Relacions estructurals de significat: relacions temàtiques o de predicació; relacions de modificació; relacions de quantificació.

El contingut proposicional: proposicions anòmales, contradictòries, ambigües i vagues. Les relacions de sentit entre proposicions: relacions d’oposició, implicació, paràfrasi i pressuposició.
dijous 12 de maigTema 9: L’estructura semàntica (2)
El significat lèxic. Relacions de sentit entre unitats lèxiques: hiponímia, sinonímia, polisèmia i homonímia; contrastos binaris -antonímia, complementarietat i inversió- i contrastos no binaris. Significat central i significat perifèric. Camps semàntics o conceptuals i camps lèxics. L’estructuració del lèxic. Lèxic, lexicó, diccionari i terminologia.

El significat en el discurs. Les relacions interoracionals i la competència discursiva. La coherència discursiva: anàfora, cohesió lèxica, definitivització, expressions temporals, connectors i punt de vista del parlant.
dimarts 17 de maigSegona prova parcial: temes 5, 6, 7, 8 i 9
De les 13 a les 14:30 a l’aula 108
dijous 19 de maigTema 10: La pragmàtica (1)
Comunicació verbal i comprensió d’enunciats. Aspectes cognitius i socials associats amb l’ús del llenguatge.

Els actes de parla. Expressions constatives i expressions performatives. El valor dels actes de parla: valor locutiu, valor proposicional, valor il·locutiu i valor perlocutiu. Els actes il·locutius: valor representatiu, valor directiu, valor comissiu, valor expressiu i valor declaratiu; els actes il·locutius indirectes; les condicions de felicitat.
dimarts 24 de maigSessió no presencial
Tema 10: La pragmàtica (2)
Els principis de la conversa. El principi de cooperació. Les màximes conversacionals: màximes de quantitat, màximes de qualitat, màxima de relació i màximes de modalitat. Les implicatures conversacionals.

La pressuposició. La identificació de les pressuposicions. Pressuposició lògica i pressuposició pragmàtica. La pressuposició i l’implícit. Les pressuposicions en el discurs.

La noció de context. La dixi. El context i la noció d’entorn cognoscitiu. El problema de l’accessibilitat de la informació.
Realitzeu els exercicis proposats en el document següent i comproveu les respostes:

Tema 10: La pragmàtica. Exercicis (amb respostes)

dijous 26 de maigSesió no presencial
Tema 11: La variació lingüística (1)
La variació en els grups socials. La noció de sociolecte. Variació condicionada per l’origen ètnic. Variació condicionada per l’estatus socioeconòmic. Variació condicionada pel gènere.

La variació geogràfica. La dialectologia i la geografia lingüística. Els atles lingüístics. La dialectologia i altres disciplines lingüístiques. Els dialectes històrics.

La variació situacional. El repertori verbal o repertori lingüístic. la situació de parla o situació comunicativa. els registres o estils de parla. dimensions de la variació en l’ús del llenguatge.
Realitzeu els exercicis proposats en el document següent:

Tema 11: La variació lingüística. Exercicis

dimarts 31 de maigTema 11: La variació lingüística (2)
Diversitat lingüística i variació inherent. La variació interlingüística. La variació intralingüística.

La variació en la comunitat lingüística. Llengua. Dialecte. Idiolecte. Llengua oficial. Llengua estàndard.
dijous 2 de junySense docència: Junta de Facultat
Tema 11: La variació lingüística (3)


"Us comuniquem que, amb motiu de la celebració d’una sessió de la Junta de Facultat, el proper dijous 2 de juny se suspendrà la docència entre les 11.30h i les 14.30h." (Comunicat del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres, 26 de maig de 2011).
dimarts 7 de junyTema 12: El canvi lingüístic (1)
L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic. Lingüística sincrònica i lingüística diacrònica. El tipus de canvi lingüístic: canvi fonològic, canvi morfològic, canvi sintàctic, canvi lèxic i canvi semàntic. Els mecanismes del canvi lingüístic: el canvi fonètic, el préstec i l’analogia.

La variació com a origen del canvi. El canvi en l’individu. El canvi en la comunitat.

L’estudi del canvi en curs. La motivació social del canvi: els treballs de W. Labov.
dijous 9 de junyTema 13: Llengua i societat (1)
El concepte de comunitat lingüística. El contacte de llengües. Multilingüisme, bilingüisme i diglòssia. Alternança de llengües i canvi de codi. Llengües franques, pidgins i criolls.
dimarts 14 de junySense docència: Proves d’Accés a la Universitat

"l’activitat docent dels graus es pot perllongar com a màxim fins al 23 de juny (no hi haurà docència la setmana del 14 al 17 de juny atès que se celebraran les PAU). En aquest període s’haurà d’haver fet una primera avaluació final de l’assignatura. La Facultat no programarà un calendari per aquesta primera avaluació i no s’aturaran les classes per exàmens." (Carta del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres, 19 de maig de 2011).
dijous 16 de junySense docència: Proves d’Accés a la Universitat

(Vegeu l’aclariment del dimarts 14 de juny).
dimarts 21 de junyTema 13: Llengua i societat (2)
Planificació i política lingüístiques. Manteniment i substitució d’una llengua: substitució lingüística, obsolescència i extinció; manteniment, revitalització i normalització. Planificació lingüística: estandardització i prescriptivisme. Política lingüística: models de política lingüística.
dijous 23 de junyTercera prova parcial: temes 10, 11, 12 i 13
De les 13 a les 14:30 a l’aula 108
dijous 30 de junyProva de reavaluació i examen de la segona convocatòria
De les 8:30 a les 10:30 a l’aula 603


"La reavaluació es farà entre el 27 de juny i el 8 de juliol. Durant aquest període no hi haurà classe, i la Facultat programarà un calendari de reavaluacions." (Carta del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres, 19 de maig de 2011).

Line_red

Lingüística - Introducció a la lingüística (2010-2011) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_10_11/calendari_10.html
Last updated: 24/6/11 16:47

Line_red