Guia docent

Objectius

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Orientació bibliogràfica general

Guions, bibliografies i materials per temes

Avaluació

Avaluació continuada - Primera convocatòria

Primera prova parcial

Segona prova parcial

Tercera prova parcial

Qualificacions
(versió revisada: 23 de gener de 2012)

Reavaluació - Segona convocatòria

Examen de reavaluació i de la segona convocatòria

Qualificacions

Campus Virtual

Calendari de classes i d’avaluació

Atenció als estudiants