Guions, bibliografies i materials per temes

1.- La diversitat i la universalitat del llenguatge

Guió

La diversitat i la universalitat del llenguatge

Bibliografia

Els prejudicis lingüístics

La universalitat del llenguatge

Semiòtica i comunicació

Comunicació no verbal

Les llengües de signes

Materials

La diversitat i la universalitat del llenguatge

«Lingüística popular» i ciències del llenguatge: els prejudicis lingüístics

La comunicació lingüística i les funcions del llenguatge

Exercicis

Test: Els prejudicis lingüístics

Recursos a Internet

Universalitat i diversitat del llenguatge

Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

Semiòtica i comunicació

Comunicació no verbal

Llengües de signes

Roman Jakobson

tornar al principi  tornar endarrere

2.- El llenguatge com a sistema de signes

Guió

El llenguatge com a sistema de signes

Bibliografia

El llenguatge com a sistema de signes

Materials

El llenguatge com a sistema de signes

Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística

La doble articulació del llenguatge humà

Recursos a Internet

El signe lingüístic: Ferdinand de Saussure

tornar al principi  tornar endarrere

3.- L’aspecte biològic del llenguatge

Guió

L’aspecte biològic del llenguatge

Bibliografia

Aspectes biològics del llenguatge

La comunicació animal

Orígens i evolució del llenguatge

Llenguatge i cervell

L’adquisició del llenguatge

Materials

Els sistemes de comunicació animal

Els trets de disseny del llenguatge humà

L’origen i l’evolució del llenguatge

Llenguatge i cervell

L’adquisició de la llengua i la facultat de llenguatge. Gramàtica Universal i gramàtica de les llengües particulars

Recursos a Internet

La comunicació animal

Els trets de disseny del llenguatge humà

L’origen i l’evolució del llenguatge

Llenguatge i cervell

L’adquisició de la llengua

tornar al principi  tornar endarrere

4.- Els criteris de classificació de les llengües

Guió

Els criteris de classificació de les llengües

Bibliografia

Criteris de classificació de llengües, universals i tipologia lingüística

Les famílies lingüístiques

Materials

Els criteris de classificació de les llengües

Les famílies lingüístiques

Els universals lingüístics

Recursos a Internet

Pàgines amb enllaços relacionats amb les llengües del món

Tipologia lingüística

tornar al principi  tornar endarrere

5.- L’estructura fonètica

Guió

L’estructura fonètica

Bibliografia

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes d’escriptura

Fonètica general (manuals de lingüística)

Fonètica general (manuals de fonètica)

Transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla

Les característiques acústiques dels sons de la parla

La percepció dels sons de la parla

Els elements suprasegmentals

Materials

El símbol conceptos_avanzados que es troba en alguns dels materials indica que els conceptes de l’apartat corresponent són de nivell avançat i no formen part del programa de l’assignatura.

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes de representació gràfica de la llengua

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla: l’aparell fonador

La producció dels sons de la parla: la respiració

La producció dels sons de la parla: la fonació

La producció dels sons de la parla: l’articulació

Els elements segmentals: la classificació articulatòria dels sons de la parla

Les característiques acústiques dels sons de la parla

Els elements segmentals: la classificació acústica dels sons de la parla

La percepció dels sons de la parla: l’audició

La percepció dels sons de la parla: la percepció

Els elements suprasegmentals

Els elements suprasegmentals: l’accent

Els elements suprasegmentals: el to

Els elements suprasegmentals: la melodia i l’entonació

Els elements suprasegmentals: les pauses

Els elements suprasegmentals: la velocitat d’elocució

Els elements suprasegmentals: el ritme

Exercicis

Test: l’estructura fonètica

Test: Les característiques acústiques dels sons de la parla

Exercicis: l’estructura fonètica

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Sistemes d’escriptura

Transcripció fonètica

La producció de la parla

Les característiques acústiques dels sons de la parla

La percepció dels sons de la parla

Elements suprasegmentals

tornar al principi  tornar endarrere

6.- L’estructura fonològica

Guió

L’estructura fonològica

Bibliografia

L’estructura fonològica

Materials

Fonètica i fonologia

El concepte de fonema

L’anàlisi fonològica

Els trets distintius i les classes naturals

El sistema de trets distintius de Jakobson i Halle

El sistema de trets distintius de Chomsky i Halle

La classificació en trets distintius del sistema fonològic del català i del castellà

Els processos fonològics

Exercicis

Test: l’estructura fonològica

Exercicis: l’estructura fonològica

Recursos a Internet

L’estructura fonològica

tornar al principi  tornar endarrere

7.- L’estructura morfològica

Guió

L’estructura morfològica

Bibliografia

L’estructura morfològica

Materials

El concepte de paraula

Unitats de l’anàlisi morfològica

Estructura de la paraula

Processos morfològics

Tipologies morfològiques

Exercicis

Test: l’estructura morfològica

Exercicis: l’estructura morfològica

Recursos a Internet

L’estructura morfològica

Analitzadors morfològics en línia

tornar al principi  tornar endarrere

8.- L’estructura sintàctica

Guió

L’estructura sintàctica

Bibliografia

L’estructura sintàctica

Exercicis

Exercicis de sintaxi i de semàntica

Recursos a Internet

L’estructura sintàctica

tornar al principi  tornar endarrere

9.- L’estructura semàntica

Guió

L’estructura semàntica

Bibliografia

L’estructura semàntica

Recursos a Internet

Semàntica

Lèxic

Bases de dades lèxiques en línia

tornar al principi  tornar endarrere

10.- La pragmàtica

Guió

La pragmàtica

Bibliografia

La pragmàtica

Recursos a Internet

La pragmàtica

tornar al principi  tornar endarrere

11.- La variació lingüística

Guió

La variació lingüística

Bibliografia

Sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

Variació situacional: llengua oral i llengua escrita

Anàlisi lingüística de la comunicació mediatizada per ordinador

Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

tornar al principi  tornar endarrere

12.- El canvi lingüístic

Guió

El canvi lingüístic

Bibliografia

Bibliografia

Recursos a Internet

tornar al principi  tornar endarrere

13.- Llengua i societat

Guió

Llengua i societat

Bibliografia

Llengua i societat

Contacte de llengües

Bilingüisme

Pidgins i criolls

Política i planificació lingüístiques

Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Contacte de llengües

Política i planificació lingüístiques

 Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

tornar al principi  tornar endarrere
Lingüística - Introducció a la lingüística (2011-2012) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: