2.- L’estructura fonètica

Introducció a la lingüística
Curs 2012-2013

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


L’estructura fonètica

Llengua oral i llengua escrita

Llengua oral i llengua escrita

El prestigi de la llengua escrita: mites i realitats sobre la llengua escrita. La prioritat de la llengua oral. Arguments que justifiquen la prioritat de la llengua oral.

Els sistemes de representació gràfica de la llengua

Sistemes bàsics d’escriptura. Tipus de caràcters. El sorgiment de l’escriptura alfabètica.

Les relacions entre sons i grafies. Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

Les relacions entre els sons i les grafies. La transcripció fonètica. Els alfabets fonètics. L’Alfabet Fonètic Internacional.

La producció dels sons de la parla

L’aparell fonador

La respiració

La fonació

L’articulació

La classificació articulatòria dels sons de la parla

La classificació articulatòria dels sons de la parla: mode de sortida de l’aire; estat de la glotis; mode d’articulació; zona d’articulació; la classificació articulatòria de les vocals.

Les característiques acústiques dels sons de la parla

Les característiques acústiques dels sons de la parla

L’ona sonora: l’ona simple i l’ona composta. La ressonància i els formants. El model de la font i el filtre.

La classificació acústica dels sons de la parla

La percepció dels sons de la parla

L’audició

La percepció de la parla

Els correlats perceptius dels paràmetres acústics.

Els elements suprasegmentals

L’accent

El to

La melodia i l’entonació

Les pauses

La velocitat d’elocució

El ritme


Introducció a la lingüística (2012-2013) - Tema 2: L’estructura fonètica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/Ling_12_13_G1/Ling_Guio_2_12.html
Last updated: 6/1/13 09:04