5.- L’estructura sintàctica

Introducció a la lingüística
Curs 2012-2013

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


L’estructura sintàctica

Gramaticalitat i correcció

El concepte de gramaticalitat. El concepte de correcció. La gramàtica normativa. Gramaticalitat i competència lingüística.

L’anàlisi sintàctica i l’estructura sintàctica

Les unitats de l’anàlisi sintàctica

Oració, sintagma, frase, clàusula, proposici, fragment.

Els constituents immediats

Definició dels constituents immediats; expansió i substitució; parentització etiquetada. Tipus de constituents: constituents endocèntrics, constituents exocèntrics i constituents discontinus.

L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica

La jerarquia dels constituents i l’ambigüitat estructural; les relacions entre els constituents: domini i precedència; problemes de l’anàlisi en constituents: els modificadors oracionals.

Categories i funcions

Categories gramaticals

Categories sintàctiques

Sintagmes o frases.

Categories lèxiques

Les parts de l’oració.

Categories funcionals

Temps, concordança, aspecte, negació, mode, gènere i nombre.

Funcions sintàctiques

Funcions sintàctiques. Arguments i adjunts. L’estructura argumental.

Els constituents de l’oració

Ordre bàsic dels constituents de l’oració. Tema i rema: passiva, dislocació, interrogació i focalització.

Tipologia sintàctica

L’ordre dels elements de l’oració

Ordre dels constituents majors de l’oració i tipologia sintàctica.

Ordre dels constituents i tipologia sintàctica

Preposició i posposició; ordre del genitiu o possessiu; ordre de l’adjectiu.

Introducció a la lingüística (2012-2013) - Tema 5: L’estructura sintàctica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/Ling_12_13_G1/Ling_Guio_5_12.html
Last updated: 6/1/13 09:02