6.- El problema del significat

Introducció a la lingüística
Curs 2012-2013

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


El problema del significat

El significat lèxic

Relacions de sentit entre unitats lèxiques

Hiponímia, sinonímia, polisèmia i homonímia; contrastos binaris -antonímia, complementarietat i inversió- i contrastos no binaris. Significat central i significat perifèric; extensions figuratives; metàfores i metonímies.

Camps semàntics o conceptuals i camps lèxics

L’estructuració del lèxic

Lèxic heretat, adquirit i creat.

Lèxic, lexicó, diccionari i terminologia

El significat i la interpretació dels enunciats

El significat lingüístic intrínsec i la interpretació d’enunciats.

Tipus de significat

Significat informatiu, significat social i significat cognitiu.

Els trets semàntics

Els trets semàntics i els tipus de trets semàntics: trets substantius, trets relacionals i trets sintàctico-semàntics.

La composicionalitat del significat

Significat del mot i significat de l’oració. La composicionalitat del significat.

Les relacions de significat en l’oració

Relacions estructurals de significat: relacions temàtiques o de predicació; relacions de modificació; relacions de quantificació.

El contingut proposicional i les relacions de sentit entre proposicions

El contingut proposicional

Proposicions anòmales, contradictòries, ambigües i vagues.

Les relacions de sentit entre proposicions

Relacions d’oposició, implicació, paràfrasi i pressuposició.

El significat en el discurs

Les relacions interoracionals i la competència discursiva.

La coherència discursiva

Anàfora, cohesió lèxica, definitivització, expressions temporals, connectors i punt de vista del parlant.

Introducció a la lingüística (2012-2013) - Tema 6: El problema del significat
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/Ling_12_13_G1/Ling_Guio_6_12.html
Last updated: 6/1/13 09:02