Guia docent

Objectius

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Orientació bibliogràfica general

Guions, bibliografies i materials per temes

Avaluació

Primera prova parcial

Segona prova parcial

Tercera prova parcial

Prova de reavaluació

Qualificacions
(Darrera actualització: 21 de gener de 2013)

Calendari de classes i d’avaluació

Atenció als estudiants

Eines i recursos