Programa

Introducció a la lingüística
Curs 2012-2013

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


1.- La naturalesa del llenguatge humà

La diversitat i la universalitat del llenguatge. «Lingüística popular» i ciències del llenguatge. La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge.

El llenguatge com a sistema de signes. El signe lingüístic. La doble articulació del llenguatge. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.

L’aspecte biològic del llenguatge. L’origen del llenguatge. L’adquisició del llenguatge.

Els criteris de classificació de les llengües. Les famílies lingüístiques. Tipologia lingüística i universals lingüístics.

2.- L’estructura fonètica

Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica. Els elements segmentals. Els elements suprasegmentals. La percepció de la parla.

3.- L’estructura fonològica

Les unitats de l’anàlisi fonològica. Fonema i al·lòfon. Trets distintius i classes naturals. L’estructura de la síl·laba. Els processos fonològics.

4.- La morfologia i l’estructura del lexicó

Les unitats de l’anàlisi morfològica: morfema i morf. Processos morfològics. Les tipologies morfològiques. L’estructura del lexicó.

5.- L’estructura sintàctica

Gramaticalitat i correcció. Gramàtica descriptiva i gramàtica normativa. Les unitats de l’anàlisi sintàctica. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica. Categories gramaticals. Categories lèxiques i categories funcionals. Les funcions sintàctiques. Ordre dels constituents de l’oració. Tipologia sintàctica.

6.- El problema del significat

Significat del mot i significat de l’oració. La composicionalitat del significat. Relacions estructurals. Contingut proposicional i relacions de sentit entre proposicions. El significat discursiu.

Comunicació verbal i comprensió d’enunciats. Els actes de parla. Implicatures i màximes de la conversa. Les pressuposicions pragmàtiques. La noció de context. La dixi.

7.- La variació i el canvi lingüístics

La variació lingüística. Variació en la comunitat lingüística: llengua i dialecte. Territori i variació dialectal. Grup social i variació sociolectal. Context i variació situacional.

La llengua i la societat: la noció de comunitat lingüística. El contacte de llengües. Multilingüisme, bilingüisme i diglòssia. L’alternança de llengües i el canvi de codi. Pidgins i criolls.

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic. Tipus de canvi lingüístic. La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.


Introducció a la lingüística (2012-2013) - Programa
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/Ling_12_13_G1/Ling_Prog_12.html
Last updated: 12/12/12 16:35