Calendari de treball

Introducció a la lingüística
Curs 2012-2013

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (Curs 2012-2013)

Dilluns 17 de setembreSetmana d’acollida dels estudiants nous
Dimecres 19 de setembre Presentació de l’assignatura
Dilluns 24 de setembre No lectiu
Dimecres 26 de setembre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (1)
La diversitat i la universalitat del llenguatge. «Lingüística popular» i ciències del llenguatge.
Dilluns 1 d’octubre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (2)
La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge. El llenguatge com a sistema de signes.
Dimecres 3 d’octubre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (3)
El signe lingüístic. La doble articulació del llenguatge. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.
Dilluns 8 d’octubre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (4)
L’aspecte biològic del llenguatge. L’origen del llenguatge. L’adquisició del llenguatge.
Dimecres 10 d’octubreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (5)
Els criteris de classificació de les llengües. Les famílies lingüístiques. Tipologia lingüística i universals lingüístics.
Dilluns 15 d’octubreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (6)
Els criteris de classificació de les llengües. Les famílies lingüístiques. Tipologia lingüística i universals lingüístics.
Dimecres 17 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (1)
Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua.
Dilluns 22 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (2)

Amb motiu de la inauguració de curs, no hi haurà docència el proper dilluns 22 d’octubre, des de les 11.30h fins les 14.30h. (Comunicat del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres enviada el dilluns 15 d’octubre)
Dimecres 24 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (3)
Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica.
Dilluns 29 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (4)
Els elements segmentals.
Dimecres 31 d’octubre Tema 3: L’estructura fonològica (1)
Fonètica i fonologia. La noció de fonema. Sons de la parla, fons i al·lòfons.
Dilluns 5 de novembre Tema 3: L’estructura fonològica (2)
Els objectius de l’anàlisi fonològica. Els mètodes de l’anàlisi fonològica. Els trets distintius. Els fonemes com a conjunts de trets distintius.
Dimecres 7 de novembre Tema 3: L’estructura fonològica (3)
Les regles fonològiques. Els processos fonològics.
Dilluns 12 de novembre Primera prova parcial: temes 1, 2 i 3
Dimecres 14 de novembre Tema 4: La morfologia i L’estructura del lexicó (1)
Les unitats de l’anàlisi morfològica
Sessió no presencial
Consulteu el capítol de morfologia en els manuals recomanats i realitzeu els tres primers exercicis que es proposen en el document Exercicis de morfologia. Un cop realitzats, podeu trobar les respostes en el document Exercicis de morfologia - Respostes.
Dilluns 19 de novembre Tema 4: La morfologia i L’estructura del lexicó (2)
Els processos morfològics
Dimecres 21 de novembre Tema 4: La morfologia i L’estructura del lexicó (3)
Les tipologies morfològiques
Dilluns 26 de novembre Tema 5: L’estructura sintàctica (1)
Gramaticalitat i correcció
Dimecres 28 de novembre Tema 5: L’estructura sintàctica (2)
L’anàlisi sintàctica i L’estructura sintàctica
Dilluns 3 de desembre Tema 5: L’estructura sintàctica (3)
Els constituents de l’oració. Tipologia sintàctica
Dimecres 5 de desembreSegona prova parcial: temes 4 i 5
Dilluns 10 de desembre Tema 6: El problema del significat (1)
El significat lèxic.
Dimecres 12 de desembre Tema 6: El problema del significat (2)
El significat i la interpretació dels enunciats. Les relacions de significat en l’oració.
Dilluns 17 de desembre Tema 6: El problema del significat (3)
El contingut proposicional i les relacions de sentit entre proposicions. El significat en el discurs.
Dimecres 19 de desembre Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (1)
La variació lingüística. La variació en la comunitat lingüística.
Dilluns 24 de desembre No lectiu
Dimecres 26 de desembre No lectiu
Dilluns 31 de desembre No lectiu
Dimecres 2 de gener No lectiu
Dilluns 7 de gener Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (2)
La variació geogràfica. La variació en els grups socials. La variació situacional.
Dimecres 9 de gener Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (3)
El canvi lingüístic. Tipus de canvi lingüístic.
Dilluns 14 de gener Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (4)
Tipus de canvi lingüístic. La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.
Dimecres 16 de generTercera prova parcial: temes 6 i 7
Dilluns 21 de generProva de reavaluació
de les 10:30 a les 12:30 a l’aula 101

Data límit per a comunicació d’incidències i revisió de qualificacions: divendres 25 de gener

Introducció a la lingüística (2012-2013) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_12_13_G1/calendari_12.html
Last updated: 13/9/13 12:38