3.- L’estructura fonològica

Introducció a la lingüística
Curs 2013-2014

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


L’estructura fonològica

Fonètica i fonologia

Fonètica i fonologia. Representació fonètica i representació fonològica.

Fonema i al·lòfon

Oposicions distintives i no distintives. La noció de fonema. Sons de la parla, fons i al·lòfons.

L’anàlisi fonològica

Els objectius de l’anàlisi fonològica. Els mètodes de l’anàlisi fonològica: la prova dels parells mínims; la distribució.

Els trets distintius i les classes naturals

Les propietats acústiques de l’ona sonora. Els indicis acústics. Els trets distintius. Els fonemes com a conjunts de trets distintius. Les classes naturals.

Els trets distintius de Jakobson i Halle (1956)

Els trets distintius de Chomsky i Halle (1968)

L’estructura de la síl·laba

El tractament clàssic de l’estructura sil·làbica. El tractament de l’estructura de la síl·laba en la fonologia generativa. Tipologia sil·làbica.

Els processos fonològics

Les regles fonològiques. Els processos fonològics: processos d’assimilació; processos que afecten l’estructura sil·làbica; processos d’afebliment i de reforç; processos de neutralització.

Introducció a la lingüística (2013-2014) - Tema 3: L’estructura fonològica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/Ling_13_14_G1/Ling_Guio_3_13.html
Last updated: 3/10/13 21:57