Guia docent

Objectius

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Orientació bibliogràfica general

Guions, bibliografies i materials per temes

Avaluació

Primera prova parcial (Temes 1, 2 i 3)

Qualificacions de la primera prova parcial (Temes 1, 2 i 3)

Prova de reavaluació (Temes 1, 2 i 3)

Qualificacions de la prova de reavaluació (Temes 1, 2 i 3)

Calendari de classes i d’avaluació

Atenció als estudiants

Eines i recursos