4.- La morfologia i l’estructura del lexicó

Introducció a la lingüística
Curs 2014-2015

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


L’estructura morfològica

Les unitats de l’anàlisi morfològica

Paraula

Criteris de definició de la paraula

Paraules ortogràfiques. Pausa potencial. Unitat de significat. Distribució. Cohesió interna. Marques fonològiques.

El concepte de paraula

La paraula com a element de referència a la realitat; la paraula com a unitat comunicativa; la paraula com a component del sistema lingüístic.

Classes de paraules

Criteris per a la definició de classes de paraules: criteris morfològics; criteris semàntics; criteris sintàctics.

Classes de paraules: categories variables o invariables; categories pertanyents a sèries obertes o tancades; categories plenes o buides; categories majors o menors.

L’estructura de la paraula

Estructura de la paraula i segmentació. Problemes de segmentació: construccions ambigües; mots parasintètics; morfemes discontinus; sincretisme; formes supletives; clítics.

Morfema

Morf

Al·lomorf

Morfema zero

Classes de morfemes

Morfemes lliures: paraules amb contingut; paraules funcionals. Morfemes lligats o travats: afixos; bases lligades; contraccions.

Els processos morfològics

Flexió

Irregularitats de la flexió: formes defectives; formes invariables. Flexió nominal: gènere i nombre. Flexió verbal.

Derivació

Prefixació. Infixació. Sufixació. Reduplicació. Diferències entre flexió i derivació.

Composició

Nucli dels compostos. La classificació dels compostos: compostos que estableixen una relació entre dos termes; compostos que estableixen una relació superior a la dels dos termes. Diferències entre la derivació i la composició. Compostos i sintagmes lliures.

La tipologia morfològica

Llengües aïllants

Llengües aglutinants

Llengües flexives


Introducció a la lingüística (2014-2015) - Tema 4: L’estructura morfològica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/Ling_14_15_G1/Ling_Guio_4_14.html
Last updated: 7/11/14 20:53