Calendari de treball

Introducció a la lingüística
Curs 2014-2015

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (Curs 2014-2015)

Dilluns 15 de setembrePresentació de l’assignatura
Dimecres 17 de setembre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (1)
La diversitat i la universalitat del llenguatge. «Lingüística popular» i ciències del llenguatge.
Dilluns 22 de setembre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (2)
La comunicació lingüística.
Dimecres 24 de setembreNo lectiu
Dilluns 29 de setembre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (3)
El llenguatge com a sistema de signes.
Dimecres 1 d’octubre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (4)
Els sistemes de comunicació animal i els trets de disseny del llenguatge humà. L’origen i l’evolució del llenguatge.
Dilluns 6 d’octubre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (5)
Llenguatge i cervell. L’adquisició de la llengua i la facultat de llenguatge.
Dimecres 8 d’octubre Tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (6)
Els criteris de classificació de les llengües i els universals lingüístics.
La sessió es realitzarà en modalitat no presencial. Es recomana la lectura dels apartats dedicats als criteris de classificació de les llengües i als universals lingüístics als manuals recomanats per a la preparació de l’assignatura:
«Las lenguas del mundo» a Escandell, M. V., Marrero, V., Casado, C., Gutiérrez Rodríguez, E. i Ruiz-Va, P. (2009).

«Language universals and language typology» a Finegan, E. (2015) o a edicions anteriors.

«The classification of languages» a O’Grady, W., Archibald, J., Aronoff, M. i Rees-Miller, J. (2010) o a edicions anteriors.
Els conceptes bàsics es troben resumits a:
Els criteris de classificació de les llengües
Les famílies lingüístiques
Els universals lingüístics
També podeu consultar:
Anderson, S. R. (2010). How many languages are there in the world? Washington, DC: Linguistic Society of America. Consultat a http://www.linguisticsociety.org/files/how-many-languages.pdf

Comrie, B. (1997). Language and diversity. Washington, DC: Linguistic Society of America. Consultat a http://www.linguisticsociety.org/resource/language-and-diversity

Lewis, M. P., Simons, G. F. i Fennig, C. D. (Eds.). (2014). Statistical summaries. Ethnologue: Languages of the world. Dallas, TX: SIL International. Consultat a https://www.ethnologue.com/statistics
Dilluns 13 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (1)
Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua.
Dimecres 15 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (2)
«En relació a la Inauguració de curs . . . us comuniquem que les classes se suspendran entre les 11.30h i les 13.30h del dimecres 15 d’octubre de 2014»
Equip de Deganat, Facultat de Filosofia i Lletres
(Correu electrònic rebut el dilluns 29 de setembre)
La sessió es realitzarà en modalitat no presencial. Es recomana la lectura dels apartats 1, 2 i 5 de:
Llisterri, J. (1996). Los sonidos del habla. A C. Martín Vide (Ed.), Elementos de lingüística (p. 67-128). Barcelona: Octaedro. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_96_Sonidos_Habla.pdf
Dilluns 20 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (3)
Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica.
Dimecres 22 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (4)
Els elements segmentals.
Dilluns 27 d’octubre Tema 2: L’estructura fonètica (5)
Els elements suprasegmentals.
Dimecres 29 d’octubrePrimera prova parcial: temes 1 i 2
Dilluns 3 de novembre Tema 3: L’estructura fonològica (1)
Fonètica i fonologia. Fonema i al·lòfon.
Dimecres 5 de novembre Tema 3: L’estructura fonològica (2)
Els trets distintius i les classes naturals. L’anàlisi fonològica.
Dilluns 10 de novembre Tema 3: L’estructura fonològica (3)
Els processos fonològics.
Dimecres 12 de novembre Tema 4: L’estructura morfològica (1)
Les unitats de l’anàlisi morfològica.
Dilluns 17 de novembre Tema 4: L’estructura morfològica (2)
Els processos morfològics.
Dimecres 19 de novembre Tema 4: L’estructura morfològica (3)
La tipologia morfològica
La sessió es realitzarà en modalitat no presencial. Es recomana la lectura dels apartats corresponents a la tipologia morfològica als manuals recomanats per a la preparació de l’assignatura per tal d’assimilar la diferència entre llengües aïllants, llengües aglutinants i lengües flexives. A continuació, es poden realitzar els dos darrers exercicis del document «Exercicis de morfologia» i comprovar després les respostes.
Dilluns 24 de novembre Tema 5: L’estructura sintàctica (1)
Les unitats de l’anàlisi sintàctica. Els constituents immediats. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica.
Dimecres 26 de novembre Tema 5: L’estructura sintàctica (2)
Categories i funcions. Tipologia sintàctica.
Dilluns 1 de desembreSegona prova parcial: temes 3, 4 i 5
Dimecres 3 de desembre Tema 6: El problema del significat (1)
El significat lèxic. El significat i la interpretació dels enunciats.
Dilluns 8 de desembreNo lectiu
Dimecres 10 de desembre Tema 6: El problema del significat (2)
Les relacions de significat en l’oració. El significat en el discurs.
Dilluns 15 de desembre Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (1)
La variació lingüística. La variació geogràfica.
Dimecres 17 de desembre Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (2)
La variació en la comunitat lingüística. La variació en els grups socials.
Dilluns 22 de desembreNo lectiu
Dimecres 24 de desembreNo lectiu
Dilluns 29 de desembreNo lectiu
Dimecres 31 de desembreNo lectiu
Dilluns 5 de generNo lectiu
Dimecres 7 de gener Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (3)
La variació situacional. L’evolució de les llengües.
Dilluns 12 de gener Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (4)
Variació i canvi lingüístic.
Dimecres 14 de generTercera prova parcial: temes 6 i 7
Dilluns 19 de generSetmana de reavaluació
Dimecres 21 de generSetmana de reavaluació
Dilluns 26 de generSetmana de reavaluació
Dimecres 28 de gener
De les 12:30 a les 14:30h
Aula 101
Prova de reavaluació

Introducció a la lingüística (2014-2015) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_14_15_G1/calendari_14.html
Last updated: 28/1/15 11:13