Guia docent

Objectius

Continguts

Programa general

Bibliografia bàsica

Guions, bibliografies i materials per temes

Avaluació

Primera prova parcial (temes 1, 2 i 3)

Tercera prova parcial (temes 1 al 7)

Prova de reavaluació

Qualificacions
(Darrera actualització: 01/02/16)

Distribució de l’assignatura i materials

Calendari de classes i d’avaluació

Atenció als estudiants

Eines i recursos