6.- L’estructura semàntica

Introducció a la lingüística
Curs 2016-2017

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


L’estructura semàntica

El significat lèxic

Relacions de sentit entre unitats lèxiques

Hiponímia, sinonímia, polisèmia i homonímia; contrastos binaris —antonímia, complementarietat i inversió— i contrastos no binaris. Significat central i significat perifèric; extensions figuratives; metàfores i metonímies.

El significat i la interpretació dels enunciats

El significat lingüístic intrínsec i la interpretació d’enunciats.

Tipus de significat

Significat informatiu, significat social i significat cognitiu.

Els trets semàntics

Els trets semàntics i els tipus de trets semàntics: trets substantius, trets relacionals i trets sintàctico-semàntics.

La composicionalitat del significat

Significat del mot i significat de l’oració. La composicionalitat del significat.

Les relacions de significat en l’oració

Relacions estructurals de significat

Relacions temàtiques o de predicació

Els papers temàtics o papers semàntics.

Relacions de modificació

Relacions de quantificació


Introducció a la lingüística (2016-2017) - Tema 6: El problema del significat
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: