2 - L’estructura fonètica

Introducció a la lingüística
Curs 2017-2018

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


L’estructura fonètica

Llengua oral i llengua escrita

El prestigi de la llengua escrita: mites i realitats sobre la llengua escrita. La prioritat de la llengua oral. Arguments que justifiquen la prioritat de la llengua oral.

Els sistemes de representació gràfica de la llengua

Sistemes bàsics d’escriptura. Tipus de caràcters. El sorgiment de l’escriptura alfabètica.

Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica i els alfabets fonètics

Les relacions entre els sons i les grafies. La transcripció fonètica. Els alfabets fonètics. L’Alfabet Fonètic Internacional.

Els elements segmentals

La producció dels sons de la parla

L’aparell fonador. Respiració, fonació i articulació.

La classificació articulatòria dels sons de la parla

La classificació articulatòria de les consonants: mode de sortida de l’aire; estat de la glotis; mode d’articulació; zona d’articulació. La classificació articulatòria de les vocals.

Els elements suprasegmentals

Els elements suprasegmentals. L’accent. El to. La melodia i l’entonació. Les pauses. La velocitat d’elocució. El ritme.


Introducció a la lingüística (2017-2018) - Tema 2: L’estructura fonètica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: