6 - L’estructura semàntica

Introducció a la lingüística
Curs 2017-2018

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


L’estructura semàntica

El significat lèxic

Relacions de sentit entre unitats lèxiques

Hiponímia, sinonímia, polisèmia i homonímia; contrastos binaris –antonímia, complementarietat i inversió– i contrastos no binaris. Significat central i significat perifèric; extensions figuratives; metàfores i metonímies.

Camps semàntics o conceptuals i camps lèxics

L’estructuració del lèxic

Lèxic heretat, adquirit i creat.

Lèxic, lexicó, diccionari i terminologia

El significat i la interpretació dels enunciats

El significat lingüístic intrínsec i la interpretació d’enunciats.

Tipus de significat

Significat informatiu, significat social i significat cognitiu.

Els trets semàntics

Els trets semàntics i els tipus de trets semàntics: trets substantius, trets relacionals i trets sintàctico-semàntics.

La composicionalitat del significat

Significat del mot i significat de l’oració. La composicionalitat del significat.

Les relacions de significat en l’oració

Relacions estructurals de significat

Relacions temàtiques o de predicació

Relacions de modificació

Relacions de quantificació

El contingut proposicional i les relacions de sentit entre proposicions

El contingut proposicional

Proposicions anòmales, contradictòries, ambigües i vagues.

Les relacions de sentit entre proposicions

Relacions d’oposició, implicació, paràfrasi i pressuposició.

El significat en el discurs

Les relacions interoracionals i la competència discursiva.

La coherència discursiva

Anàfora, cohesió lèxica, definitivització, expressions temporals, connectors i punt de vista del parlant.


Introducció a la lingüística (2017-2018) - Tema 6: El problema del significat
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: