1 - La naturalesa del llenguatge

Introducció a la lingüística
Curs 2017-2018

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


La naturalesa del llenguatge

La diversitat i la universalitat del llenguatge

La diversitat del llenguatge. La unitat i la universalitat del llenguatge. Les propietats generals del llenguatge. Llengua única i espècie única.

«Lingüística popular» i ciències del llenguatge: els prejudicis lingüístics

Els prejudicis lingüístics. Llengües «fàcils» i llengües «difícils». Llengües «suaus» i llengües «aspres». Llengües amb «molts parlants» i llengües amb «pocs parlants». Llengües «primitives» i llengües «de cultura». Llengües «pobres» i llengües «riques» en lèxic. Llengües «locals» i llengües «internacionals».

El llenguatge com a sistema de signes

La comunicació lingüística

El model de la comunicació

El model de Shannon i Weaber (1949). El model de Jakobson (1960).

Els signes o senyals

Semiòtica o semiologia. Tipus de signes o senyals: indicis o índexs; icones, imatges o senyals; símbols o signes.

Els sistemes de comunicació

La comunicació no verbal: el comportament espacial; el gest. Les llengües parlades. Les llengües de signes.

Les funcions del llenguatge

Les funcions del llenguatge segons Jakobson (1960). La visió d’Aitchison (1966).

El llenguatge com a sistema de signes

El signe lingüístic

El signe lingüístic. Propietats del signe lingüístic: linealitat del significant i arbitrarietat. Les onomatopeies. El simbolisme fònic.

Les relacions d’oposició

Relacions sintagmàtiques. Relacions paradigmàtiques.

Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística

Segmentació i substitució. Relacions de constituència i relacions d’integració. Relacions de distribució: distribució equivalent, distribució complementària i distribució lliure. Els nivells d’anàlisi lingüística.

La doble articulació del llenguatge

El concepte de «doble articulació». Les unitats de primera articulació. Les unitats de segona articulació.

L’aspecte biològic del llenguatge

Els sistemes de comunicació animal i els trets de disseny del llenguatge humà

Els sistemes de comunicació animal

L’estudi de la comunicació animal. Les danses de les abelles. Les vocalitzacions de les aus. Les vocalitzacions dels cetacis. La comunicació entre primats. La comunicació entre els primats i els humans. Els animals que imiten els humans.

Els trets de disseny del llenguatge humà

Els trets de disseny de Hockett (1960). Els trets de Thorpe (1972). Les característiques del llenguatge humà.

L’origen i l’evolució del llenguatge

Les teories sobre l’origen i l’evolució del llenguatge. El gest. Les vocalitzacions. El registre fòssil. L’evolució cultural i la socialització. La capacitat cognitiva. Les capacitats lingüístiques de l’home primitiu. La selecció de la parla com a mitjà de comunicació.

Llenguatge i cervell

La neurolingüística. La lateralització del llenguatge. La codificació i descodificació de la parla. La definició dels components lingüístics en el cervell. Les afàsies.

L’adquisició del llenguatge

Bases biològiques de l’adquisició del llenguatge

El gen FOXP2. Els anomenats «nens salvatges». La hipòtesi del «període crític».

La facultat de llenguatge i la Gramàtica Universal

La perspectiva chomskiana. L’aprenentatge basat en l’ús. La controvèrsia sobre la gramàtica universal.

Els criteris de classificació de les llengües i els universals lingüístics

Els universals lingüístics

Els universals lingüístics. Tipus d’universals lingüístics. L’explicació dels universals lingüístics.

Els criteris de classificació de les llengües

Criteris diacrònics

La perspectiva diacrònica: continuïtat històrica i classificació genètica.

Criteris sincrònics

La perspectiva sincrònica: similitud estructural i classificació tipològica.

Criteris geogràfics

La contigüitat geogràfica i la distribució de les llengües.

Les famílies lingüístiques

El nombre de llengües del món. Les famílies lingüístiques.


Introducció a la lingüística (2017-2018) - Tema 1: La naturalesa del llenguatge
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: