3 - L’estructura fonològica

Introducció a la lingüística
Curs 2017-2018

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


L’estructura fonològica

Fonètica i fonologia

Fonètica i fonologia. Representació fonètica i representació fonològica.

Les unitats de l’anàlisi fonològica

Fonema i al·lòfon

Oposicions distintives i no distintives. La noció de fonema. Sons de la parla, fons i al·lòfons.

Els trets distintius i les classes naturals

Les propietats acústiques de l’ona sonora. Els indicis acústics. Els trets distintius. Els fonemes com a conjunts de trets distintius. Les classes naturals.

Els trets distintius de Jakobson i Halle (1956)

Els trets distintius de Chomsky i Halle (1968)

L’anàlisi fonològica

Els objectius de l’anàlisi fonològica. Els mètodes de l’anàlisi fonològica: la prova dels parells mínims; la distribució.

Els processos fonològics

Les regles fonològiques. Els processos fonològics: processos d’assimilació; processos que afecten l’estructura sil·làbica; processos d’afebliment i de reforç; processos de neutralització.


Introducció a la lingüística (2017-2018) - Tema 3: L’estructura fonològica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: