5 - L’estructura sintàctica

Introducció a la lingüística
Curs 2017-2018

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


L’estructura sintàctica

L’anàlisi sintàctica i l’estructura sintàctica

Les unitats de l’anàlisi sintàctica

Oració, sintagma, frase, clàusula, proposició, fragment.

Els constituents immediats

Definició dels constituents immediats; expansió i substitució. Parentització etiquetada.

L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica

La jerarquia dels constituents i l’ambigüitat estructural; les relacions entre els constituents: domini i precedència.

Categories i funcions

Categories

Categories lèxiques

Categories gramaticals

Categories sintàctiques

Funcions

Funcions sintàctiques

Tipologia sintàctica

L’ordre dels elements de l’oració

Ordre dels constituents majors de l’oració i tipologia sintàctica.

Ordre dels constituents i tipologia sintàctica

Preposició i posposició; ordre del genitiu o possessiu; ordre de l’adjectiu.


Introducció a la lingüística (2017-2018) - Tema 5: L’estructura sintàctica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: