6 - L’estructura semàntica

Introducció a la lingüística
Curs 2017-2018

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


L’estructura semàntica

El significat lingüístic i la interpretació dels enunciats

El significat lingüístic intrínsec i la interpretació d’enunciats.

Tipus de significat

Significat informatiu, significat social i significat cognitiu.

Els trets semàntics

Els trets semàntics i els tipus de trets semàntics: trets substantius, trets relacionals i trets sintàctico-semàntics.

La composicionalitat del significat

Significat del mot i significat de l’oració. La composicionalitat del significat.

El significat en la paraula

Relacions de sentit entre unitats lèxiques

Relacions d’oposició: contrastos binaris —antonímia, complementarietat i inversió— i contrastos no binaris —incompatibilitat—. Relacions d’implicació: hiponímia i sinonímia. Multiplicitat de significat: homonímia i polisèmia.

Significat central i significat perifèric

Significat central, bàsic o focal. Significat perifèric.

Relacions paradigmàtiques de significat entre unitats lèxiques

Camps semàntics, camps conceptuals, camps associatius, camps nocionals i famílies derivatives. Camps lèxics.

L’estructuració del lèxic

Lèxic hereditari o patrimonial. Lèxic adquirit, préstecs o manlleus. Lèxic creat o neologismes.

Lèxic, lexicó, diccionari i terminologia

Lèxic i lexicologia. Lexicó o component lèxic. Diccionari i lexicografia. Llengua d’especialitat i terminologia.

El significat en l’oració

Relacions estructurals de significat

Relacions temàtiques o de predicació

Els papers temàtics o papers semàntics.

Relacions de modificació

Relacions de quantificació

El contingut proposicional i les relacions de sentit entre proposicions

El contingut proposicional

Proposicions anòmales, contradictòries, ambigües i vagues.

Les relacions de sentit entre proposicions

Relacions d’oposició, implicació, paràfrasi i pressuposició.

El significat en el discurs

Les relacions interoracionals i la competència discursiva.

La coherència discursiva

Anàfora, cohesió lèxica, definitivització, expressions temporals, connectors i punt de vista del parlant.

Introducció a la lingüística (2017-2018) - Tema 6: El problema del significat
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: