7 - La variació i el canvi lingüístics

Introducció a la lingüística
Curs 2017-2018

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


La variació i el canvi lingüístics

La variació lingüística

La variació lingüística

La variació interlingüística. La variació intralingüística.

La variació en la comunitat lingüística

Llengua. Dialecte. Idiolecte. Llengua oficial. Llengua estàndard.

La variació geogràfica

La dialectologia i la geografia lingüística. Els atles lingüístics. La dialectologia i altres disciplines lingüístiques.

La variació en els grups socials

La noció de sociolecte. Variació condicionada per l’origen ètnic. Variació condicionada per l’estatus socioeconòmic. Variació condicionada pel gènere.

La variació situacional

El repertori verbal o repertori lingüístic. La situació de parla o situació comunicativa. Els registres o estils de parla. Dimensions de la variació en l’ús del llenguatge.

El canvi lingüístic

L’evolució de les llengües

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic. Tipus de canvi lingüístic.

Variació i canvi lingüístic

La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.


Introducció a la lingüística (2017-2018) - Tema 7: La variació i el canvi lingüístics
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: