Calendari de treball

Introducció a la lingüística
Curs 2017-2018, Grup 5

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (Curs 2017-2018)

1 Dimarts 13 de febrer
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Presentació de l’assignatura
2 Dijous 15 de febrer
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (1)

La diversitat i la universalitat del llenguatge. «Lingüística popular» i ciències del llenguatge: els prejudicis lingüístics.

3 Dimarts 20 de febrer
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (2)

La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge. El signe lingüístic.

4 Dijous 22 de febrer
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (3)

La doble articulació del llenguatge. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.

5 Dimarts 27 de febrer
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (4)

Els sistemes de comunicació animal i els trets de disseny del llenguatge humà. L’origen i l’evolució del llenguatge.

6 Dijous 1 de març
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (5)

Llenguatge i cervell. L’adquisició de la llengua i la facultat de llenguatge.

7 Dimarts 6 de març
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (6)

Els universals lingüístics. Els criteris de classificació de les llengües. Les famílies lingüístiques.

8 Dijous 8 de març Sessió no presencial
Tema 2: L’estructura fonètica (1)

Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua.

Realitzeu els exercicis que es proposen en el document Exercicis sobre sistemes d’escriptura. El dimarts 13 es publicaran les respostes a l’apartat «Exercicis» del tema 2.
9 Dimarts 13 de març
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 2: L’estructura fonètica (2)

Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica.

10 Dijous 15 de març
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 2: L’estructura fonètica (3)

Els elements segmentals.

11 Dimarts 20 de març
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 2: L’estructura fonètica (4)

Els elements suprasegmentals.

12 Dijous 22 de març
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 3: L’estructura fonològica (1)

Fonètica i fonologia. Les unitats de l’anàlisi fonològica. Fonema i al·lòfon.

Dimarts 27 de març No lectiu (Vacances de Pasqua)
Dijous 29 de març No lectiu (Vacances de Pasqua)
13 Dimarts 3 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 3: L’estructura fonològica (2)

Trets distintius i classes naturals. L’anàlisi fonològica.

14 Dijous 5 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 3: L’estructura fonològica (3)

Els processos fonològics.

15 Dimarts 10 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Primera prova parcial: temes 1, 2 i 3
16 Dijous 12 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 4: L’estructura morfològica (1)

Les unitats de l’anàlisi morfològica. Paraula, morfema, morf i al·lomorf.

17 Dimarts 17 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 4: L’estructura morfològica (2)

Els processos morfològics.

18 Dijous 19 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 4: L’estructura morfològica (3)

Tipologia morfològica.

19 Dimarts 24 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 5: L’estructura sintàctica (1)

Les unitats de l’anàlisi sintàctica.

20 Dijous 26 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Sessió no presencial
Tema 5: L’estructura sintàctica (2)

L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica. Categories i funcions.

Realitzeu els exercicis que es proposen en el document Exercicis de sintaxi. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica. Categories i funcions. El dijous 3 es publicaran les respostes a l’apartat «Exercicis» del tema 5.
Dimarts 1 de maig No lectiu (Festa del Treball)
21 Dijous 3 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 5: L’estructura sintàctica (3)

Tipologia sintàctica.

22 Dimarts 8 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 6: L’estructura semàntica (1)

El significat i la interpretació dels enunciats. Tipus de significat. Els trets semàntics. La composicionalitat del significat.

23 Dijous 10 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Sessió no presencial
Tema 6: L’estructura semàntica (2)

El significat en la paraula.

Realitzeu els exercicis que es proposen en el document Exercicis de semàntica. El significat en la paraula. El dimarts 15 es publicaran les respostes a l’apartat «Exercicis» del tema 6.
24 Dimarts 15 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 6: L’estructura semàntica (3)

El significat en l’oració. El significat en el discurs.

25 Dijous 17 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (1)

La variació lingüística. Variació en la comunitat lingüística: llengua i dialecte. Territori i variació dialectal.

26 Dimarts 22 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (2)

Grup social i variació sociolectal. Context i variació situacional.

27 Dijous 24 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (3)

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic. Tipus de canvi lingüístic.

28 Dimarts 29 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (4)

La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.

29 Dijous 31 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Segona prova parcial: temes 5, 6, 7 i 8
21 de juny
de 12.30 a 14.30 h
Aula 502
Prova de reavaluació

Darrer dia per a la resolució d’incidències relacionades amb l’avaluació: divendres 29 de juny.

Introducció a la lingüística (2017-2018) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: