Calendari de treball

Introducció a la lingüística
Curs 2017-2018, Grup 5

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (Curs 2017-2018)

1 Dimarts 13 de febrer
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Presentació de l’assignatura
2 Dijous 15 de febrer
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (1)

La diversitat i la universalitat del llenguatge. “Lingüística popular” i ciències del llenguatge: els prejudicis lingüístics.

3 Dimarts 20 de febrer
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (2)

La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge. El signe lingüístic.

4 Dijous 22 de febrer
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (3)

La doble articulació del llenguatge. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.

5 Dimarts 27 de febrer
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (4)

Els sistemes de comunicació animal i els trets de disseny del llenguatge humà. L’origen i l’evolució del llenguatge.

6 Dijous 1 de març
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (5)

Llenguatge i cervell. L’adquisició de la llengua i la facultat de llenguatge.

7 Dimarts 6 de març
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 1: La naturalesa del llenguatge (6)

Els universals lingüístics. Els criteris de classificació de les llengües. Les famílies lingüístiques.

8 Dijous 8 de març Sessió no presencial
Tema 2: L’estructura fonètica (1)

Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua.

Realitzeu els exercicis que es proposen en el document Exercicis sobre sistemes d’escriptura. El dimarts 13 es publicaran les respostes a l’apartat “Exercicis” del tema 2.
9 Dimarts 13 de març
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 2: L’estructura fonètica (2)

Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica.

10 Dijous 15 de març
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 2: L’estructura fonètica (3)

Els elements segmentals.

11 Dimarts 20 de març
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 2: L’estructura fonètica (4)

Els elements suprasegmentals.

12 Dijous 22 de març
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 3: L’estructura fonològica (1)

Fonètica i fonologia. Les unitats de l’anàlisi fonològica. Fonema i al·lòfon.

Dimarts 27 de març No lectiu (Vacances de Pasqua)
Dijous 29 de març No lectiu (Vacances de Pasqua)
13 Dimarts 3 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 3: L’estructura fonològica (2)

Trets distintius i classes naturals. L’anàlisi fonològica.

14 Dijous 5 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 3: L’estructura fonològica (3)

Els processos fonològics.

15 Dimarts 10 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Primera prova parcial: temes 1, 2 i 3
16 Dijous 12 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 4: L’estructura morfològica (1)

Les unitats de l’anàlisi morfològica. Paraula, morfema, morf i al·lomorf.

17 Dimarts 17 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 4: L’estructura morfològica (2)

Els processos morfològics.

18 Dijous 19 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 4: L’estructura morfològica (3)

Tipologia morfològica.

19 Dimarts 24 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 5: L’estructura sintàctica (1)

Les unitats de l’anàlisi sintàctica.

20 Dijous 26 d’abril
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 5: L’estructura sintàctica (2)

L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica. Categories i funcions.

Dimarts 1 de maig No lectiu (Festa del Treball)
21 Dijous 3 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 5: L’estructura sintàctica (3)

Tipologia sintàctica.

22 Dimarts 8 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 6: L’estructura semàntica (1)

El significat lèxic.

23 Dijous 10 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 6: L’estructura semàntica (2)

El significat i la interpretació dels enunciats. Tipus de significat. Els trets semàntics. La composicionalitat del significat.

24 Dimarts 15 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 6: L’estructura semàntica (3)

Les relacions de significat en l’oració. El significat en el discurs.

25 Dijous 17 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (1)

La variació lingüística. Variació en la comunitat lingüística: llengua i dialecte. Territori i variació dialectal.

26 Dimarts 22 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (2)

Grup social i variació sociolectal. Context i variació situacional.

27 Dijous 24 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (3)

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic. Tipus de canvi lingüístic.

28 Dimarts 29 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Tema 7: La variació i el canvi lingüístics (4)

La variació com a origen del canvi. L’estudi del canvi en curs.

29 Dijous 31 de maig
de 13 a 14.30 h
Aula 502
Segona prova parcial: temes 5, 6, 7 i 8
juny
Aula
Prova de reavaluació

Introducció a la lingüística (2017-2018) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: