3. L’estructura fonètica3.1. La fonètica i l’estudi de la llengua. Fonètica general, fonètica de les llengües particulars i aplicacions de la fonètica. Fonètica articulatòria, acústica i perceptiva.

3.2. Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica: els alfabets fonètics.

3.3. Fonètica articulatòria. L’aparell fonatori. Classificació articulatòria dels sons de la parla. L’Alfabet Fonètic Internacional (AFI o IPA).

3.4. Fonètica acústica. L’ona sonora. Classificació acústica dels sons de la parla. Relació entre les característiques articulatòries i acústiques.

3.5. Fonètica perceptiva. L’audició. Característiques perceptives dels sons de la parla. Relació entre les característiques acústiques i perceptives.

3.6. Els elements suprasegmentals. Caracterització fonètica. Funció lingüística i extralingüística.


Bibliografia essencial


Treballs especialment recomanats

FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [cap. 2 "Phonetics: The sounds of language"; cap. 11 "Writing"]


FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1978 2nd edition. 1988 4th edition, 1993 5th edition [cap. 5: "The Sounds of Language: Phonetics"; cap 9 "Writing: the ABCs of languages"]

DENES, P.B.- PINSON, E.N. (1963) The Speech Chain; the Physics and Biology of Spoken Language. Garden City, N.Y.: Anchor Press Doubleday (Anchor Science Study Series). New York: W.H. Freeman, 1993 2nd ed. [cap. 1 "The speech chain"; cap. 3 "The physics of sound""; cap. 4 "Speech production"; cap. 5 "Hearing"; cap. 7 "The acoustic characteristics of speech"; cap. 8 "Speech perception"]


GIL FERNÁNDEZ, J. (1988) Los sonidos del lenguaje. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo, Lingüística 3).

LADEFOGED, P. (1975) A Course in Phonetics. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1982 2nd ed., 1993 3rd ed. [cap. 1 "Articulatory phonetics"; cap. 6 "Airstream mechanisms"; cap. 7 "Place and manner of articulation"; cap. 8 "Acoustic phonetics"; cap 9 "Vowels and vowel-like articulations"; cap. 10 "Syllables and suprasegmental features"]


LLISTERRI BOIX, J. (1996)"Los sonidos del habla", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 67-128.


MILLER, G.A. (1981) Language and Speech. San Francisco: W H Freeman. Trad. cast. de J.C. Gómez : Lenguaje y habla. Madrid: Alianza (Alianza Psicología, 4),1985 [cap. IV "La teoría de la fuente y el filtro"; cap V "El habla"; cap VI "La percepción del habla"]

PRADILLA, M.À. (1998) "Entonació", in PRADILLA, M.À. (Ed.) El món dels sons. Benicarló: Edicions Alambor (Biblioteca Gregal, Llengua i País, 1) pp. 115-152.


Bibliografia complementària


Treballs especialment recomanats

Obres de referència

ABERCROMBIE, D. (1967) Elements of General Phonetics. Edinburgh: Edinburgh University Press [cap. 2 "The production of speech"; cap. 3 "The analysis of speech"; cap. 4 "Segments"]

BALL, M.J.- RAHILLY, J. (1999) Phonetics: The Science of Speech. London: Arnold Publishers.

CATFORD, J.C. (1988) A Practical Introduction to Phonetics. Oxford: Clarendon Press.

CLARK, J.- YALLOP, C. (1990) An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Basil Blackwell. [cap. 2 "The anatomy and physiology of speech production"; cap. 3 "Segmental articulation"; cap. 4 "Units of speech"; cap 7. "The acoustics of speech production"; cap. 8 "Prosody"]

CRUTTENDEN, A. (1986) Intonation. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics). Trad. cast. d’I. Mascaró: Entonación. Teoría general y aplicación al inglés. Barcelona: Teide (Serie Lingüística ), 1990 [cap. 1 "Preliminares"; cap. 2 "Acentos y ritmo"; cap. 3 "Las formas de la entonación"; cap. 4 "Las funciones de la entonación"]

DAVENPORT, M.- HANNAHS, S.J. (1998) Introducing Phonetics and Phonology. London: Arnold.


HARDCASTLE, W.J. - LAVER, J. (Eds.) (1997) The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers (Blackwell Handbooks in Linguistics, 5).

LADEFOGED, P. (1971) Preliminaries to Linguistic Phonetics. Chicago: University of Chicago Press (Midway Reprints).

LANDERCY, A.- RENARD, R. (1977) Eléments de phonétique. Mons Bruxelles: Centre International de Phonétique Appliqueé Didier. [cap. 1 "Les phenomènes sonores"; cap. 2 "La phonation"; cap. 3 "l’audition"]

LIEBERMAN, P.- BLUMSTEIN, S.E. (1988) Speech Physiology, Speech Perception and Acoustic Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Speech Science and Communication).

LLISTERRI, J. (1991) Introducción a la fonética: el método experimental. Barcelona: Anthropos (Autores, Textos y Temas, Lingüística, 3).[cap. 1 "La fonética en el ámbito de las ciencias del lenguaje"]

PICKETT, J.M. (1980) The Sounds of Speech Communication. A Primer of Acoustic Phonetics and Speech Perception. Baltimore: University Park Press. Austin: Pro-Ed.

RECASENS, D. (1993) Fonètica i fonologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (Biblioteca Universitària, 18).

ROGERS, H. (2000) The Sounds of Language. An Introduction to Phonetics. London: Longman (Learning about Language).

Fonètica acústica i fonètica perceptiva

BORDEN, G.J. - HARRIS, K.S. (1980) Speech Science Primer. Physiology, Acoustics and Perception of Speech. Baltimore: Williams & Wilkins.

BORZONE DE MANRIQUE, A.M. (1980) Manual de fonética acústica. Buenos Aires: Hachette (Hachette Universidad).

FRY, D.B. (1979) The Physics of Speech. Cambridge: Cambridge University Press (Camdridge Textbooks in Linguistics).

JOHNSON, K. (1997) Acoustic and Auditory Phonetics. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

KELLER, E. (1994) "Fundamentals of Phonetic Science", in KELLER, E. (Ed) Fundamentals of Speech Synthesis and Speech Recognition. Basic Concepts, State of the Art and Future Challenges. Chichester: John Wiley & Sons. pp. 5-22.

LADEFOGED, P. (1996) Elements of Acoustic Phonetics. Chicago - London: University of Chicago Press. Second Edition.

STEVENS, K.N. (1998) Acoustic Phonetics. Cambridge, MA: The MIT Press (Current Studies in Linguistics, 30).

Transcripció fonètica

BONET, E.- LLORET, M.-R. -MASCARÓ, J. (1997) Manual de transcripció fonètica. Bellaterra; Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions (Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona, 20).

CANEPARI, L. (1983) Phonetic NotationLa notazione fonetica. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina. (Llibre+ 2 cintes).

INSTITUT d’ESTUDIS CATALANS. SECCIÓ FILOLÒGICA (1999) Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional. Edició a cura de Joaquim Rafel i Fontanals. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION (1999) Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge: Cambridge University Press.

LLORET, R. (1998) "l’ús de l’Alfabet Fonètic Internacional (AFI)", in PRADILLA, M.À. (Ed.) El món dels sons. Benicarló: Edicions Alambor (Biblioteca Gregal, Llengua i País, 1) pp. 79-96.

PULLUM, G.K.- LADUSAW, W.A. (1986) Phonetic Symbol Guide. Chicago: The University of Chicago Press. 2nd. edition, 1996.

Llengua oral i llengua escrita

ALARCOS, E. (1965) "Representaciones gráficas del lenguaje", Archivum (Oviedo) 15: 5-58.

HALLIDAY, M.A.K. (1989) Spoken and written language. Oxford: Oxford University Press (Language Education Series).

MARTINET, A. (1974) "Langue parlée et code écrit", in MARTINET, J. (Ed.) De la théorie linguistique à l’enseignement de la langue. Paris: Presses Universitaires de France. pp. 73-82.


MURILLO, J. (1979) "Langue orale, langue écrite", in PENDANX, M. (Ed.) L’écrit. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. pp. 23-28.

Sistemes d’escriptura

CAMPBELL, G. (1996) Handbook of Scripts and Alphabets. London: Routledge.


COULMAS, F. (1996) The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. Oxford: Blackwell.

DANIELS, P.T.- BRIGHT, W. (Eds.) (1996) The World’s Writing Systems. New York, New York. Oxford, England: Oxford University Press.


TUSON, J. (1996) L’escriptura. Barcelona: Empúries. Trad. cast.: La escritura. Barcelona: Octaedro.

COOK, B.F. (1987) Greek Inscriptions. London: British Museum Publications (Reading the Past).

CHADWICK, J. (1987) Linear B and Related Scripts. London: British Museum Publications (Reading the Past).

DAVIES, W.V. (1987) Egyptian Hieroglyphs. London: British Museum Publications (Reading the Past).

HEALEY, J.F. (1990) The Early Alphabet. London: British Museum Publications (Reading the Past).

HOUSTON, S.D. (1989) Maya Gliphs. London: British Museum Publications (Reading the Past).

KATAN, N.J. (1980) Hieroglyphs. The Writing of Ancient Egypt. London: Atheneum Publishers. Revised edition: London: British Museum Publications, 1985.

PAGE, R.I. (1987) Runes. London: British Museum Publications (Reading the Past).

SCHMANDT-BESSERAT, D. (1978) "The Earliest Precursor of Writing", in WANG, W.S.-Y. (Ed.) (1991) The Emergence of Language. Development and Evolution. Readings from Scientific American Magazine. New York: W.H. Freeman & Co. pp. 31-45.

WALKER, C.B.F. (1987) Cuneiform. London: British Museum Publications (Reading the Past).


Guió i bibliografia del tema 3: L’estructura fonètica
Lingüística General I (1999-2000)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_gen_99_2000/Guio_bib_est_fonet_99_00.html
Last updated: 4/10/15 12:59