5. L’estructura morfològica i l’estructura lèxica


5.1 El mot, criteris de definició i problemes de segmentació: mots, clítics i afixos. Morfema, morf, al·lomorf i morfema zero. Classes de morfemes.

5.2 Processos morfològics: flexió, derivació i composició.

5.3 Les tipologies morfològiques i criteris per a establir-les. Llengües aïllants, aglutinants, fusionals i simbòliques. Llengües analítiques, sintètiques i polisintètiques.

5.4 Lèxic, lexicó i diccionari. Lexicologia i relacions de sentit. Lexicografia. Terminologia.


Bibliografia essencial


Treballs especialment recomanats


AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- HARNISH, R.M. (1979) Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: MIT Press, 1984 2nd Edition. Trad. cast y adaptación de V Demonte y M. Mora: Lingüística: Una introducción al lenguaje y a la comunicación. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universtaria Textos, 81), 1984 [cap 7 "Morfología: La estructura de las palabras"]

ALVAR EZQUERRA, M. (1983) "Lexicografía", in LÓPEZ MORALES, H. (Ed.) Introducción a la lingüística actual. Madrid: Playor. pp. 117-132; in ALVAR EZQUERRA, M. (1993) Lexicografía descriptiva. Barcelona: Biblograf (Vox). pp. 13-37.

BLECUA, J.M. (1973) Lingüística y significación. Barcelona: Salvat (Grandes Temas, 13).


BOSQUE. I. (1983) "La morfología", in ABAD, F.- GARCIA BERRIO, A. (Eds.) Introducción a la lingüística. Madrid: Alhambra. pp. 115-153.


BOSQUE, I. (1990) Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo, Lingüística, 11).

CABRÉ, T. (1994) A l’entorn de la paraula I. Lexicologia general. València: Universitat de València.


CABRÉ, T.- RIGAU, G. (1986) Lexicologia i semàntica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (Manuals de llengua catalana, Biblioteca Universitària 3). [Lexicologia: cap. 1 "Supòsits teòrics"; Semàntica: cap 1 "Semàntica del mot"]


FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [cap. 4 "Morphology: The meaning-bearing constituents of words"]


FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1978 2nd edition. 1988 4th edition, 1993 5th edition [cap. 2 "Morphology: The words of language"; cap. 4 "Semantics: the meanings of language - word meanings"]

KATAMBA, F. (1993). Morphology. London: MacMillan. [cap. 1 "Introduction"; cap. 2 "Introduction to word structure"; cap. 3 "Types of morphemes"; cap. 4 "Productivity in word formation"; cap. 10 "Inflectional morphology"]

LYONS, J. (1968) Introduction to Theoretical Linguistics. London: Cambridge University Press. Trad. cast. de R. Cerdà: Introducción en la lingüística teórica. Barcelona: Teide, 1971, 1975 3a edición. [cap. 5.3. "El morfema"; cap. 5.4. "La palabra"]

LYONS, J. (1981) Language, Meaning and Context. London: Fontana. Trad. cast. de S. Alcoba: Lenguaje, significado y contexto. Barcelona: Paidós, 1983.[cap. 2 "Operando con las palabras, Las palabras como unidades dotadas de significado"; cap. 3 "Tratamiento de las definiciones. La dificultad de definir las palabras"; cap. 4 "Redes de palabras. La formación de la estructura léxica"]


Bibliografia complementària


Treballs especialment recomanats

Obres de referència

Obres d’autors clàssics


BENVENISTE, E. (1967)"Fondements syntaxiques de la composition nominale", Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 62, 1: 25-31; in BENVENISTE, E. (1974) Problèmes de linguistique générale II. Paris: Gallimard (Tel, 47). Trad. cast. de J. Almela: Problemas de lingüística general II. México: Siglo XXI, 1977. pp. 145-162.


BLOOMFIELD, L. (1933) Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. London: George Allen & Unwin, 1935. Trad. cast. de A.F.Ada de Zubizarreta, revisada por A. Escobar: Lenguaje. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1964. Trad. cat. parcial de G. Ferrater: El llenguatge. Barcelona: Seix i Barral (Biblioteca Seix 2), 1978 [cap. 13 "Morfología"; cap. 14 "Los tipos morfológicos" de la versió castellana i caps. 12 i 13 de la versió catalana]


COMRIE, B. (1981) Language Universals and Linguistic Typology: Morphology and Syntax. Oxford: Basil Blackwell. Second Edition, 1989. Trad. cast: Universales del lenguaje y tipología lingüística. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos) [cap 2.3. "Morphological typology"]


HOCKETT, C.F. (1958) A Course in Modern Linguistics. New York: The Macmillan Company. Trad. cast. de E. Gregores y C. Suárez: Curso de lingüística moderna. Buenos Aires: Eudeba, 1971. [cap. 14 "El morfema"; cap. 15 "Morfemas y fonemas"; cap. 19 "Las palabras"; cap. 24 "La flexión"; cap. 28 "La derivación"]


SAPIR, E. (1921) Language. An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt Brace & World London: Granada, 1979. Trad. cast de M y A Alatorre: El lenguaje . Introducción al estudio del habla. México: Fondo de Cultura Económica (Breviarios, 96), 1954. Trad cat d’ H Curell. El llenguatge. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 20), 1985. [cap. 6 "Tipus d’estructura lingüística"]

Morfologia

MASCARÓ, J. (1985) Morfologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (Biblioteca Universitària, 5)

MATTHEWS, P.H. (1974) Morphology. An Introduction to the Theory of Word-Structure. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics). Trad. cast.: Morfología. Introducción a la teoría de la estructura de la palabra. Madrid: Paraninfo, 1980. [cap. I "Why study morphology?"; cap. II "Word, word-form and lexeme"; cap. 3 "Lexical and inflectional morphology"]

SCALISE, S. (1994) Morfologia. Bologna: Il Mulino. [cap. 1 "Grammatica e morfologia"; cap. 2 "Morfema e parola"; cap. 5 "Composizione"]

SPENCER, A. (1991) Morphological Theory. An Introduction to Word Structure in Generative Grammar. Oxford: Basil Blackwell.


SPENCER, A.- ZWICKY, A.M. (Eds.) The Handbook of Morphology. Oxford: Blackwell.

VARELA ORTEGA, S. (1990) Fundamentos de morfología. Madrid: Síntesis (Textos de Apoyo, Lingüística, 5).

VARELA ORTEGA, S. (Ed.) La formación de palabras. Madrid: Taurus.

Lexicologia i semàntica lèxica

COSERIU, E. (1964) "Introducción al estudio estructural del léxico", in COSERIU, E. (1977) Principios de semántica estructural. Madrid, Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos, 259). pp. 87-142.

COSERIU, E. (1967) "Las solidaridades léxicas", in COSERIU, E. (1977) Principios de semántica estructural. Madrid, Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos, 259). pp. 143-161.

COSERIU, E. (1968) "Las estructuras lexemáticas", in COSERIU, E. (1977) Principios de semántica estructural. Madrid, Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos, 259). pp. 162-184.

CRUSE, D.A. (1986) Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

HUDSON, R. (1995) Word Meaning. London & New York: Routledge (Language Workbooks).

HURFORD, J.R.- HEASLEY, B. (1983) Semantics. A Course book. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. cast. de Elena de Miguel e Isabel López Fraguas: Curso de semántica. Madrid: Visor (Lingüística y conocimiento, 1), 1988. [cap. 2 "From reference..."; cap. 3 "…to sense"; cap. 5 "Word meaning"]

LYONS, J. (1977) Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. 2 vols.. Trad. cast de R. Cerdà.: Semántica. Barcelona: Teide, 1980 [cap. 7 "Referencia, sentido y denotación; cap. 8 "Semántica estructural I: campos semánticos"; cap. 9 "Semántica estructural II: relaciones de sentido"; cap. 13 "El léxico"]

PALMER, F.R. (1976) Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. 1981, 2nd Edition. Trad. cast.: La semántica. México: Siglo XXI, 1978. [cap. 2 "The scope of semantics"; cap. 4 "Lexical semantics: fields and collocation"; cap. 5 "Lexical semantics: sense relations"]

Lexicó mental

AITCHINSON, J. (1987) Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Oxford: Basil Blackwell.

MILLER, G. A. (1978). "Semantic relations among words", in M. HALLE - J. BRESNAN - G. A. MILLER (Eds.) Linguistic Theory and Psychological Reality, Cambridge, MA.: The MIT Press, pp. 60-118.


MILLER, G.A. (1991) The Science of Words. New York: W.H. Freeman (Scientific American Library).

Lexicografia

ALVAR EZQUERRA, M. (1993) Lexicografía descriptiva. Barcelona: Biblograf (Vox).

HAENSCH, G. et al. (1982) La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Manuales, 56). [cap. 3 "Tipología de las obras lexicográficas"; cap. 6 "La definición lexicográfica"; cap. 9 "Aspectos prácticos de la elaboración de diccionarios"]

MARTÍNEZ DE SOUSA, J. (1995) Diccionario de lexicografía práctica. Barcelona: Biblograf SA.

Terminologia

ARNTZ, R.- PICH, H. (1980) Introducción a la terminología. Madrid: Pirámide, 1985. [cap. 7 "Lexicografía terminológica"]

CABRÉ, M.T. (1992) La terminologia: les teories, els mètodes, les aplicacions. Barcelona: Empúries. Trad. cast. de Carles Tebé: La terminología: teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Antártida Empúries, 1993.


Guió i bibliografia del tema 5: L’estructura morfològica i l’estructura lèxica
Lingüística General I (1999-2000)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_gen_99_2000/Guio_bib_est_morfol_99_00.html
Last updated: 4/10/15 12:51