6. L’estructura sintàctica


6.1. l’oració. Definicions nocionals i distribucionals. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica. Els constituents immediats. Precedència i dominància: ordre lineal i ordre estructural. Ambigüitat estructural.

6.2. Categories i funcions. Categories sintàctiques: sintagmes o frases. Categories lèxiques: les parts de l’oració. Categories funcionals: temps, concordança, aspecte, negació, mode, gènere i nombre. Les funcions sintàctiques.

6.3. Anàlisi en constituents i dependències. Selecció categorial i selecció semàntica. Tipus de constituents. Estructura dels constituents sintàctics. Posicions en la frase. Constituents adjunts i constituents disjunts.

6.4. Nivells de representació sintàctica. Processos sintàctics i la noció de transformació. L’oració simple i l’oració composta. Ordre bàsic dels constituents de l’oració. Tipologia sintàctica.

6.5. L’estructura funcional de l’oració. Tema i rema: passiva, dislocació, interrogació i focalització.


Bibliografia essencial


Treballs especialment recomanats


AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- HARNISH, R.M. (1984) Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Second Edition. Cambridge: MIT Press.; adapt. i trad. cast. de V Demonte i M. Mora: Lingüística. Una introducción al lenguaje y a la comunicación. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universidad, Textos, 81), 1984. [cap. 8 "Sintaxis: El estudio de la estructura de la oración"]


BALARI RAVERA, S. (1996)"La frase", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 201-246.


FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich Inc. [cap. 5 "Syntax: Sentences and Their Structure"]


TUSON, J. (1980) Teorías gramaticales y análisis sintáctico. Barcelona: Teide. [cap. 3.2."El análisis sintáctico"]

VERA LUJÁN, A. (1995) Fundamentos de análisis sintáctico (de la palabra al texto). Murcia: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia (Universidad y Sociedad, 20). [cap. 1.3. "El sintagma"; cap. 1.4. "La oración"; cap. 2.2. "La estructura sintáctica del sintagma"; cap. 2.3. "La estructura sintáctica de la oración"].


Bibliografia complementària


Treballs especialment recomanats

Obres d’autors clàssics

BLOOMFIELD, L. (1933) Language. London: Holt, Rinehart & Winston. Trad. cast. d’A.F. Ada: Lenguaje. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1964. Trad. cat. parcial de G. Ferrater: El llenguatge. Barcelona: Seix i Barral, 1978. [cap. 11 "Los tipos de oraciones"; cap. 12 "Sintaxis"]

COMRIE, B. (1981) Language Universals and Linguistic Typology: Morphology and Syntax. Oxford: Basil Blackwell. Second Edition, 1989. Trad. cast: Universales del lenguaje y tipología lingüística. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos) [cap. 4 "Word order"]


HOCKETT, C.F. (1958) A Course in Modern Linguistics. New York: The Macmillan Company. Trad. cast. de E. Gregores y C. Suárez: Curso de lingüística moderna. Buenos Aires: Eudeba, 1971. [cap. 17 "Constituyentes inmediatos"; cap. 18 "Clases formales y construcciones"; cap. 21 "Construcciones endocéntricas"; cap. 22 "Construcciones exocéntricas"; cap. 23 "Oraciones y cláusulas"]

Manuals

BOSQUE, I. (1989) Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo, Lingüística, 11) [cap. 3 "Núcleos y complementos"]

CUENCA, M.J. (1996) Sintaxi fonamental. Les categories gramaticals. Barcelona: Empúries.

HERNANZ, M.L.- BRUCART, J.M. (1987) La sintaxis 1. Principios teóricos. La oración simple . Barcelona: Crítica (Enseñanza Crítica"Textos"). [cap. 2 "La oración"; cap. 3 "El orden básico de las palabras en la oración y sus modificaciones"]

LIGHTFOOT, D. (1983) The Language Lottery. Towards a Biology of Grammars. Cambridge: The MIT Press. [cap. 4"Syntax"]

MATTHEWS, P.H. (1981) Syntax. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Lingustics) [cap. 4 "Constituency and dependency"; cap. 6 "Objects and adverbs"; cap. 7 "Phrases"]

MORENO, J.C. (1987) Fundamentos de Sintaxis General. Madrid: Síntesis (Textos de Apoyo, Lingüística, 4).[cap. 6 "Técnicas lingüísticas"]

MORENO CABRERA, J.C. (1991) Curso universitario de lingüística general I: Teoría de la gramática y sintaxis general. Madrid: Síntesis (Letras Universitarias, 1)[cap. V "Reglas y representaciones I. Relaciones sintagmáticas y constituyentes"; cap. VI "Reglas y representaciones II. Núcleos y complementos. Gramáticas categoriales"; cap. VII "Reglas y representaciones III. Predicados, argumentos, operadores, variables y cuantificadores"; cap. VIII "Reglas y representaciones IV. Transformaciones, huellas, cadenas. Afección de predicados"]

PALMER, F. (1971) Grammar. Harmondsworth: Penguin Books (Pelican). Trad. cast. de J.M. Nadal: Teoría gramatical. Barcelona: Península (Ediciones de bolsillo), 1975. [cap. 2 "Algunos conceptos tradicionales"; cap. 3 "La lingüística estructural"]

ROJO, G. (1983) Aspectos básicos de sintaxis funcional. Málaga (Ágora).

ROJO, G.- JIMÉNEZ JULIÁ, T. (1989) Fundamentos del análisis sintáctico funcional. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (Lalia, 2 Serie lingüística).


Guió i bibliografia del tema 6: L’estructura sintàctica
Lingüística General I (1999-2000)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_gen_99_2000/Guio_bib_est_sintac_99_00.html
Last updated: 4/10/15 12:44