2. L’estructura del llenguatge i el coneixement lingüístic


2.1 El llenguatge humà com a sistema de signes. El signe lingüístic. Relacions d’oposició: paradigmàtiques i sintagmàtiques. Mètodes d’anàlisi estructural i nivells d’anàlisis lingüística.

2.2 El llenguatge humà com a sistema de coneixement. Gramàtica generativa i l’argument de la creativitat. El problema lògic de l’adquisició del llenguatge.

2.2 Organització de la gramàtica: principis i paràmetres. Components de la gramàtica i nivells de representació.


Bibliografia essencial


Treballs especialment recomanats

Obres d’autors clàssics


BENVENISTE, E. (1966) Problèmes de linguistique générale I. Paris: Gallimard (Tel, 7).Trad cast. de J Almela: Problemas de lingüística general I. México: Siglo XXI, 1971. [cap. 2 "Coup d’oeuil sur le développement de la linguistique"; cap. 4 "Nature du signe linguistique"; cap. 10 "Les niveaux de l’analyse linguistique"]


FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [cap. 1 "Language structure and language use"]


JAKOBSON, R. (1960) "Linguistics and Poetics", in SEBEOK, T.A. (Ed) Style in Language. New York. Trad. cast. de A.M. Gutiérrez i estudi preliminar de F. Abad: Lingüística y poética. Madrid: Cátedra, 1981, 1988 4a ed.. Trad. cat. de J. Casas: "Lingüística i poètica", in Lingüística i poètica i altres assaigs. Barcelona: Edicions 62 Diputació de Barcelona (Clàssics del pensament modern, 46) pp. 39-78.


MORENO CABRERA, J.C. (1991) Curso universitario de lingüística general I: Teoría de la gramática y sintaxis general. Madrid: Síntesis (Letras Universitarias, 1) [cap. II "El objeto de investigación I. Características del lenguaje humano"; cap. III "El objeto de investigación II. Tipo, lengua, normal y habla. Competencia y actuación"]


SAUSSURE, F. de (1916) Cours de linguistique générale. Publié par C. Bally et A. Sechehaye avec la collaboration de A. Riedlinger. Edition critique preparée par Tullio de Mauro. Paris: Payot (Payothèque), 1978.Trad. cast. de A Alonso: Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada, 1945. Trad. cast. de M. Armiño: Curso de lingüística general. Madrid: Akal, 1980. Trad. cast.: Curso de Lingüística General. Madrid: Alianza (Alianza Universitaria Textos, 65), 1983. Trad. cat de J. Casas: Curs de lingüística general. Barcelona: Edicions 62 (Clàssics del pensament modern, 48), 1990 [Primera part: principis generals I "La naturalesa del signe lingüístic", II "Immutabilitat i mutabilitat del signe". Segona part: lingüística sincrònica V "Relacions sintagmàtiques i relacions associatives"]

SMITH, N.- WILSON, D. (1979) Modern Linguistics. The Results of Chomsky's Revolution. Bloomington: Indiana University Press Harmondsworth: Penguin Books. Trad cast.: La lingüística moderna. Los resultados de la revolución de Chomsky. Barcelona: Anagrama (Biblioteca de lingüística 4), 1983. [cap. 2 "Knowledge of language"; cap. 3 "Types of linguistic knowledge"]


Bibliografia complementària


Treballs especialment recomanats

Obres de referència

Obres d’autors clàssics


ARGENTE, J.A. (1983) "La unitat de la ciència lingüística", Estudis Universitaria Catalans (Miscel·lània Aramon III) 2a època, 15; in ARGENTE, J.A. (1984) De poètica i lingüística. Vic: EUMO Edipoies (Reduccions, 4) :145-174.


BÜHLER, K. (1934) Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion des Sprache. Jena: Gustav Fischer. Trad. cast.: Teoría del lenguaje. Madrid: Revista de Occidente, 1950; Alianza Editorial (Alianza Universitaria, 231), 1979.


HALLIDAY, M.A.K. (1978) Language as Social Semiotic. London: E Arnold.


SAPIR, E. (1921) Language. An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt Brace & World London: Granada, 1979. Trad. cast de M y A Alatorre: El lenguaje. Introducción al estudio del habla. México: Fondo de Cultura Económica (Breviarios, 96 ), 1954. Trad cat d’ H Curell. El llenguatge. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 20) 1985. [cap. 4 "La forma en el llenguatge: els processos gramaticals"; cap. 5 "La forma en el llenguatge: els conceptes gramaticals"]

Llengües de signes

BELLUGI, U.-KLIMA, E. S.(1975) "Aspects of Sign Language and Its Structure", in KAVANAGH, J.F.- CUTTING, J.E. (Eds.) The Role of Speech in Language. Cambridge: The MIT Press. pp. 171-203.

BELLUGI, U.- KLIMA, E.S. (1979) The Signs of Language. Cambridge: Harvard University Press.

SACKS, O. (1989) Seeing Voices. Berkeley: University of California Press trad. cast.: Veo una voz. Viaje al mundo de los sordos. Madrid: Anaya & Mario Muchnik, 1989.

STOKOE, W.C. (1975) "The Shape of Soundless Language", in KAVANAGH, J.F.- CUTTING, J.E. (Eds.) The Role of Speech in Language. Cambridge: The MIT Press. pp. 207-228.

Semiòtica

BOBES NAVES, M.C. (1989) La semiología. Madrid: Síntesis (Textos de Apoyo, Lingüística, 12).

ECO, U. (1968) Struttura assente. Milano, Bompiani. Trad. cast.: La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: Lumen (Ediciones de bolsillo, 530), 1968.

ECO, U. (1975) Trattato di semiotica generale. Milano: Bompiani. Trad. cast.: Tratado de semiótica general. Una teoría global de los sistemas de significación y comunicación. Barcelona: Lumen (Palabra en el tiempo, 122), 1977.

MOUNIN, G. (1970) Introduction à la sémiologie. Paris: Editions de Minuit (Le sens commun). Trad. cast.: Introducción a la semiología. Barcelona: Anagrama, 1972.


SEBEOK, T.A. (Ed.) (1986) Encyclopedic Dictionary of Semiotics. 3 vols. Berlin: Mouton de Gruyter (Approaches to Semiotics, 73).

SERRANO, S. (1980) Signes, llengua i cultura. Cap a una epistemologia del silenci. Barcelona: Edicions 62 (Llibres a l’abast, 154) Trad. cast.: Signos, lengua y cultura. Barcelona: Anagrama, 1981.


SERRANO, S. (1981) La semiótica. Una introducción a la teoría de los signos. Barcelona: Montesinos (Biblioteca de divulgación temática, 10). Trad. cat.: De l’amor al signes. Barcelona: Promociones Publicaciones Universitarias,1984.

TOBIN, Y. (1990) Semiotics and Linguistics. London: Longman (Longman Linguistics Library).

Comunicació no verbal

ARGYLE, M. (1975) Bodily Communication. London: Methuen.

BIRDWHISTELL, R.L. (1970) Kinesics and Context: Essays on Body-motion Communication. Philadelphia: University of Penssylvania Press Harmondsworth: Penguin. Trad. cast: El lenguaje de la expresión corporal. Barcelona: Gustavo Gili.

DAVIS, F. La comunicación no verbal. Madrid: Alianza (Libros de bolsillo, 616).

FAST, J. (1970) Body Language. New York: M. Evans. Trad. cast. de V. Bastos: El lenguaje del cuerpo. Barcelona: Kairós, 1971.

KENDON, A. (Ed.) (1981) Nonverbal Communication, Interaction and Gesture. Selections from Semiotica. The Hague: Mouton (Approaches to Semiotics, 41).

LAVER, J. (1976) "Language and non-verbal communication", in CARTERETTE, E.C.- FRIEDMAN, M.P. (Eds.) Handbook of Perception. Vol 7: Language and Speech. New York: Academic Press. pp. 345-363; in LAVER, J. (1991) The Gift of Speech. Papers in the Analysis of Speech and Voice. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 131-146.

LAVER, J.- HUTCHESON, S. (Eds.) (1972) Communication in Face to Face Interaction. Harmondsworth: Penguin.

MUÑOZ CARRIÓN, A.P.- AVELLO FLÓREZ, J. (1991) "La comunicación no verbal", in MARTÍN SERRANO, M.- SIGUAN SOLER, M. (Coords.) Comunicación y lenguaje. Madrid: Alhambra (Tratado de Psicología General, 6). pp. 321-348.

RICCI BITTI, P.E. - CORTESI, S. (1977) Comportamento non verbale et communicazione. Bologna: Il Mulino. Trad. cast. de C. Artal: Comportamiento no verbal y comunicación. Barcelona: Gustavo Gili (Punto y línea), 1977.

Gramàtica generativa

BARTRA, A. (1987) "La gramàtica generativa com a teoria de la capacitat humana del llenguatge", Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge 3: 44-66.


CHOMSKY, N. (1968) Language and Mind. New York: Harcourt Brace Jovanovich . 2nd Extended Edition, 1972.Trad. cast. de J Ferraté y S Oliva: El lenguaje y el entendimiento. Edición aumentada. Barcelona: Seix Barral (Biblioteca Breve,314 ), 1977. [caps. 1, 2 i 3 "Contribuciones de la lingüística al estudio del entendimiento"]

HERNANZ, M.L.- BRUCART, J.M. (1987) La sintaxis 1. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona : Crítica (Enseñanza Crítica"Textos") [cap. 1.0 "Introducción"; cap. 1.1. "El objeto de estudio de la lingüística"; cap. 1.2. "Los componentes de la gramática"]

KATZ, J. (Ed.) (1985) The Philosophy of Linguistics. Oxford: Oxford University Press. [Introduction]

LIGHTFOOT, D. (1983) The Language Lottery. Towards a Biology of Grammars. Cambridge: The MIT Press. [cap. 2 "The central problem"]

NEWMEYER, F.J. (1983) Grammatical Theory. Its limits and possibilities. Chicago: Chicago University Press. [cap. 1 "The generativist approach to linguistic analysis; cap. 2 "The data base of grammatical theory"]


Guió i bibliografia del tema 2: L’estructura del llenguatge i el coneixement lingüístic
Lingüística General I (1999-2000)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_gen_99_2000/Guio_bib_estr_lleng_99_00.html
Last updated: 4/10/15 13:14