1. Naturalesa del llenguatge humà: El llenguatge i les llengües


1.1. Universalitat i diversitat del llenguatge. Llenguatge i llengües. Facultat de llenguatge, gramàtica universal i llengües particulars.

1.2. L’especificitat biològica del llenguatge humà. Els sistemes de comunicació animal i els trets de disseny del llenguatge humà. Origen i evolució del llenguatge. Llenguatge i cervell.

1.3. Les llengües del món. Les famílies lingüístiques. Els criteris de classificació de llengües. Tipologia lingüística i universals.


Bibliografia essencial


Treballs especialment recomanats


AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- HARNISH, R.M. (1979) Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: MIT Press, 1984 2nd Edition.Trad. cast y adaptación de V Demonte y M. Mora: Lingüística: Una introducción al lenguaje y a la comunicación. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universtaria Textos, 81), 1984. [cap. 2 "La comunicación en las abejas"; cap 3 "La comunicación en las aves"; cap 4 "La comunicación en los primates"; cap. 5 "Comparación de los sistemas de comunicación animal"; cap.13 "Cerebro y lenguaje"; cap.14 "¿Pueden los chimpancés aprender el lenguaje?"]


ARGENTE, J.A. (1983) "La lingüística i la construcció de la teoria del llenguatge", Ciència 25 : 30-35; in ARGENTE, J.A. (1984) De poètica i lingüística. Vic: EUMO Edipoies (Reduccions, 4) pp. 175- 186.


FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [cap. 1 "Language structure and language use"; cap. 8 "Language universals and language typology"; cap 9 "The historical development of languages"]


FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974)  An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1978 2nd edition. 1988 4th edition. 1993 5th edition. [cap. 1 "What is language?"; cap. 8 "Language change: The syllables of time"; cap. 10 "Language acquisition"; cap. 11 "Human processing: Brain, mind and language"]

JUNYENT, C. (1989) Les llengües del món. Ecolingüística. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal Empúries, 38).

JUNYENT, C. (1993) Las lenguas del mundo. Una introducción. Barcelona: Ediciones Octaedro (Lenguaje y Comunicación, 2).


MASCARÓ, J. (1988) "Antropologia lingüística: Llenguatge i hominització", Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge 4: 99-109.

MORENO CABRERA, J.C. (1996) "Las lenguas del mundo", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 27-44.

MORENO CABRERA, J.C. (1997) Introducción a la lingüística. Enfoque tipológico y universalista. Madrid: Síntesis (Letras Universitarias). ["Introducción"; cap. 2 "El problema de la clasificación de las lenguas"; cap. 3 "Los universales lingüísticos y sus diversos tipos"; cap. 4 "La caracterización tipológica de las lenguas y familias lingüísticas"]

ROJO, G. (1986) El lenguaje, las lenguas y la lingüística. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (Lalia, 1)


Bibliografia complementària


Treballs especialment recomanats

Obres de referència

Obres d’autors clàssics

SAPIR, E. (1921) Language. An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt Brace & World London: Granada, 1979. Trad. cast de M y A Alatorre: El lenguaje . Introducción al estudio del habla. México: Fondo de Cultura Económica (Breviarios, 96), 1954. Trad cat d’ H Curell. El llenguatge. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 20), 1985. [cap. 1 "Preliminar. Definició de llenguatge"]

Especificitat biològica del llenguatge humà

BICKERTON, D. (1990) Language and Species. Chicago London: The University of Chicago Press. Trad. cast. de M.A. Valladares Álvarez: Lenguaje y especies. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universidad, AU 780).

CAVALLI-SFORZA, L. - CAVALLI-SFORZA, F. (1993) La storia della diversità umana. Milano: Arnoldo Mondadori. Trad. cast. de Juan Vivanco; revisión de Jaume Bertranpetit: La historia de la diversidad humana. Barcelona: Crítica (Drakontos), 1994.

CHOMSKY, N. (1980) Rules and Representations. New York: Columbia University Press Oxford: Basil Blackwell. Trad. cast. : Reglas y representaciones. México: Fondo de Cultura Económica, 1982 Barcelona: Seix Barral, 1981. Trad. cat. de J A Argente: Regles i representacions. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 30) 1986. [cap. 5 "Sobre les bases biològiques de les capacitats lingüístiques"]

LENNEBERG, E. (1967) Biological Foundations of Language. New York: John Wiley. Trad. cast de N Sáinz-Trápaga y A. Montesinos: Fundamentos biológicos del lenguaje. Madrid: Alianza (Alianza Universidad 114), 1975. [caps. 6 "El lenguaje a la luz de la evolución y la genética"; cap 9 "Hacia una teoría biológica del desarrollo del lenguaje (Resumen general)"]

LIGHTFOOT, D. (1983) The Language Lottery. Towards a Biology of Grammars. Cambridge: The MIT Press. [cap. 1 "The biological view"]

MONOD, J. (1970) Le hasard et la necessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne. Paris: Editions du Seuil. Trad. cast.: El azar y la necesidad. Barcelona: Seix Barral, 1977. [cap. 7 "Evolución"; cap. 8 "El reino y las tinieblas"]

PINKER, S. (1994) The Language Instinct. New York: William Morrow. London: Penguin Books, 1995. Trad. cast. El instinto del lenguaje.

Sistemes de comunicació animal

MARSHALL, J.C. (1970) "The biology of communication in man and animals", in LYONS, J. (Ed.) (1970) New Horizons in Linguistics. Harmondsworth: Penguin Books. pp. 229-241. Trad. cast. de C. LLeó: Nuevos horizontes de la lingüística. Madrid, Alianza (Alianza Universitaria,145), 1975. pp. 241-254.


DEMERS, R.A. (1988) "Linguistics and animal communication", in NEWMEYER, F.J. (Ed.) Linguistics: The Cambridge Survey. III. Language: Psychological and Biological Aspects. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 314-335. Trad. cast. de J. Llisterri: "Lingüística y comunicación animal", in NEWMEYER, F.J. (Ed.) Panorama de la lingüística moderna de la universidad de Cammbridge. Vol III: El lenguaje: aspectos psicológicos y biológicos. Madrid: Visor (Lingüística y conocimiento, 16), 1992. pp. 361-384.

HOCKETT, C.F. (1960) "Logical Considerations in the Study of Animal Communication", in LANYON, W.E.- TAVOLGA, W.N. (Eds.) Animal Sounds and Communication. Washington: American Institute of Biological Sciences. pp. 392-430.

WILSON, E.O. (1972) "Animal Communication", in WANG, W.S.-Y. (Ed.) (1991) The Emergence of Language. Development and Evolution. Readings from Scientific American Magazine. New York: W.H. Freeman & Co. pp. 3-15.

FRISCH, K. von (1967) Trad. ingl. de C.E. Chadwick: The Dance Language and Orientation of Bees. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

FRISCH, K. von (1962) "Dialects in the Language of Bees", Scientific American 207,2: 78-87.

MARLER, P. (1973) "Speech Development and Bird-Song: Are There any Parallels?", in MILLER, G.A. (Ed.) Communication, Language and Meaning. Psychological Perspectives. New York: Basic Books. pp. 73-83.

URIBE, F. (1986) "Tranmissió cultural i dialectes. Els ocells com a pretext", Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge 1: 85-95.

ALTMANN, S. (1973) "Primate Communication", in MILLER, G.A. (Ed.) Communication, Language and Meaning. Psychological Perspectives. New York: Basic Books. pp. 84-94.

GOODALL, J. (1971) In the Shadow of Man. London: Collins Houghton Mifflin: Boston. Trad. cast. de J Rodríguez i C. Criado: En la senda del hombre. Vida y costumbres de los chimpancés. Barcelona: Salvat (Biblioteca Científica, 23), 1986.

GHIGLIERI, M.P. (1985) "Ecología social de los chimpancés", in AGUIRRE, E. (Ed.) (1988) Paleontología humana. Barcelona: Prensa Científica SA (Libros de Investigación y Ciencia) pp. 138-146; in ROS, J. (Ed.) (1986) El comportamiento animal. Barcelona: Prensa Científica SA (Libros de Investigación y Ciencia). pp. 238-247.

GARDNER, R. A.- GARDNER, B.T. (1969) "Teaching sign language to a chimpanzee", Science, 165: 664-672. Trad. cast.: "Cómo enseñar el lenguaje de los sordomudos a un chimpanzé", in SÁNCHEZ DE ZAVALA, V. (Comp.) (1976) Sobre el lenguaje de los antropoides. Madrid: Siglo XXI. pp. 24-58.


PREMACK, A.J.- PREMACK, D. (1972) "Teaching Language to an Ape", Scientific American, 227: 92-99; in WANG, W.S.-Y. (Ed.) (1991) The Emergence of Language. Development and Evolution. Readings from Scientific American Magazine. New York: W.H. Freeman & Co. pp. 16-27.

PREMACK, D.- PREMACK, A.J. (1983) The Mind of an Ape. New York: W.W. Norton. Trad. cast. de J.C. Gómez i P. Linares: La mente del simio. Madrid: Editorial Debate (Colección Universitaria), 1988.

SÁNCHEZ DE ZAVALA, V. (Comp.) (1976) Sobre el lenguaje de los antropoides. Investigaciones sobre los rudimentos del lenguaje en los monos superiores. Madrid: Siglo XXI.

Evolució del llenguatge


AITCHINSON, J. (1996) The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Approaches to Linguistics).

DINGWALL, W.O. (1988) "The Evolution of Human Communicative Behavior", in NEWMEYER, F.J. (Ed.) Linguistics: The Cambridge Survey. III. Language: Psychological and Biological Aspects. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 274-313. Trad. cast. de J. Llisterri:"La evolución de la conducta comunicativa humana", in NEWMEYER, F.J. (Ed.) Panorama de la lingüística moderna de la Universidad de Cambridge. III. El lenguaje: Aspectos psicológicos y biológicos. Madrid: Visor (Lingüística y conocimiento, 16). pp. 317-360.

LIEBERMAN, P. (1975) On the Origins of Language: An Introduction to the Evolution of Human Speech. New York: Macmillan.

LIEBERMAN, P. (1984) The Biology and Evolution of Language. Harvard: Harvard University Press.

LIEBERMAN, P. (1991) Uniquely Human. The Evolution of Speech, Thought, and Selfless Behavior. Cambridge-Massacusetts-London: Harvard University Press.

LYONS, J. (1988) "Origins of language", in FABIAN, A.C. (Ed.) Origins. The Darwin College Lectures. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 141-166.

RENFREW, C. "Diversidad lingüística del mundo", in El lenguaje humano. Prensa Científica SA (Temas de Investigación y Ciencia, 5), 1996. pp. 38-45.

VALLDUVÍ, E. (1994) "Origen i evolució del llenguatge", in PERETO, J.G.- ALEGRET, S. (Eds.) Els Orígens. Barcelona: Universitat Catalana d’Estiu - Institut d’Estudis Catalans.

Tipologia lingüística i universals lingüístics

CAVALLI-SFORZA, L.L. (1991) "Genes, People and Languages", Scientific American 265, 5 (November): 72-78 ; "Genes, pueblos y lenguas", Investigación y Ciencia 184 (enero) 1992 :4-11; in El lenguaje humano. Prensa Científica SA (Temas de Investigación y Ciencia, 5), 1996. pp. 30-36.

COMRIE, B. (1981) Language Universals and Linguistic Typology: Morphology and Syntax. Oxford: Basil Blackwell. Second Edition, 1989. Trad. cast: Universales del lenguaje y tipología lingüística. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos).

CROFT, W. (1990) Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press. (Cambridge Textbooks in Linguistics).

GREENBERG, J.H. (Ed.) (1963) Universals of Language. Cambridge: MIT Press.

GREENBERG, J.H. (1966) Language Universals with Special Reference to Feature Hierarchies. The Hague: Mouton.

GREENBERG, J.H. (1974) Language Typology: A Historical and Analytic Overview. The Hague: Mouton.

GREENBERG, J.H.- FERGUSON, C.- MORAVCSIK, E. (Eds.) (1978) Universals of Human Language. 4 vols. Stanford: Stanford University Press.


JUNYENT, M.C. (1986) "La classificació de les llengües i els seus problemes", Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge 1: 25-47.

RAMAT, P. (1985) La Typologie Linguistique. Paris: Presses Universitaires de France.

ROMERA, L.- SALCIOLI, V.- ROSSELLÓ, J. (1997) Tipologia lingüística. Barcelona: Universitat de Barcelona.

SERRA ALEGRE, E.N. (1990) "Lingüística histórica y tipología lingüística", in LÓPEZ, A. et alii. Lingüística general y aplicada. València: Universitat de València (Educació. Materials, 3) pp. 59-82.

SHOPEN, T. (Ed.) (1985) Language Typology and Syntactic Constructions. Cambridge: Cambridge University Press.

Repertoris de llengües i famílies lingüístiques

CAMPBELL, G.L. (1991) Compendium of the World’s Languages. London: Routledge.

COMRIE, B. (1981) The Languages of the Soviet Union. Cambridge: Cambridge University Press.

COMRIE, B. (Ed.) (1987) The World’s Major Languages. London: Routledge.

COMRIE, B. (Ed.) (1989) The Major Languages of East and South-East Asia. London: Routledge.

COMRIE, B. (Ed.) (1990) The Major Languages of Eastern Europe. London: Routledge.

COMRIE, B. (Ed.) (1990) The Major Languages of South Africa, the Middle East and Africa. London: Routledge.

DIXON, R.M.W. (1980) The Languages of Australia. Cambridge: Cambridge University Press.

GREENBERG, J.H. (1987) Languages in the Americas. Stanford: Stanford University Press.

GRIMES, B.F. (Ed.) Languages of the Wordl. Ethnologue. Dallas: Summer Institute of Linguistics, 12th Edition.

JUNYENT, M.C. (1986) Les llengües d’Africa. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal Empúries, 32).

KATZNER, K. (1977) The Languages of the World. London: Routledge and Kegan Paul.

LÓPEZ GARCÍA, A. (1990) "Las lenguas del mundo", in LÓPEZ, A. et alii. Lingüística general y aplicada. València: Universitat de València (Educació. Materials, 3) pp. 13-58.

MEILLET, A.- COHEN, M. (Dirs.) (1952) Les langues du monde, 2 vols. Paris: Champion.


MORENO CABRERA, J.C. (1990) Las lenguas del mundo. Madrid: Visor (Lingüística y Conocimiento, 6).

PRICE, G. (Ed.) An Encyclopedia of the Languages of Europe. Oxford: Blackwell.

RUHLEN, M. (1987) A Guide to the World’s Languages. 3 vols. Stanford: Stanford University Press.

SHOPEN, T. (Ed.) (1979) Languages and their Speakers. Languages and their Status. 2 vols. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

VOEGELIN, C.F.- VOEGELIN, F.M. (1977) Classification and Index of the World’s Languages. New York: Elsevier.


Guió i bibliografia del tema 1: La naturalesa del llenguatge humà; el llenguatge i les llengües
Lingüística General I (1999-2000)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_gen_99_2000/Guio_bib_lleng_lleng_99_00.html
Last updated: 4/10/15 12:38