Lingüística General I
segon semestre, curs 1999-2000

line_red

Objectius

Coneixement dels conceptes fonamentals de la teoria del llenguatge i de l’anàlisi de les llengües

line_red

Avaluació

Es farà un examen final, puntuat sobre cent, amb tres blocs diferenciats. El primer bloc (amb un valor global de 30 punts) constarà de vint preguntes de tipus cert/fals, de manera que cada resposta encertada suma un punt, cada resposta errònia resta un punt i les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts; el segon bloc (amb un valor global de 20 punts) constarà d’exercicis d’anàlisi lingüística; el tercer bloc, amb un valor de 50 punts, consistirà en un comentari de text.

line_red

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola
Horari de classes: dimarts i dijous de 13 a 14.30h, Aula 502
Horari d’atenció als alumnes: dimecres d’11 a 13h, despatx B1/222, Facultat de Filosofia i Lletres i dijous de 10 a 12, despatx K2004, Facultat de Traducció i Interpretació
Telèfon: 93.581.16.87 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.3385 (Facultat de Traducció) i 93.581.19.12 (Laboratori de Fonètica)
Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.es
line_red

Lingüística General I (1999-2000)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_gen_99_2000/Ling_Gen_Gen.html
Last updated: 15/09/06 16:08

line_red