line_red

Lingüística General I (1999-2000)
Programa general

line_red

Sergi Balari
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

line_red

1. Naturalesa del llenguatge humà: el llenguatge i les llengües

Universalitat i diversitat del llenguatge. Especificitat biològica del llenguatge humà: els trets de disseny. Les famílies lingüístiques: els criteris de classificació. Tipologia lingüística i universals.

2. L’estructura de la llengua i el coneixement lingüístic

La llengua com a sistema. La creativitat lingüística. Coneixement lingüístic i gramàtica. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.

3. L’estructura fonètica

La producció i la percepció dels sons. Elements segmentals i suprasegmentals. Caracterització articulatòria, acústica i perceptiva. Els alfabets fonètics.

4. L’estructura fonològica

Les unitats de l’anàlisi fonològica: fonemes i trets distintius. Les classes naturals. Els processos fonològics. La representació fonològica i la representació fonètica.

5. L’estructura morfològica

El concepte de mot. Morfema i al·lomorf. Processos morfològics. Les tipologies morfològiques.

6. L’estructura sintàctica

L’oració. La noció de constituent immediat. Categories sintàctiques, lèxiques i funcionals. Les funcions sintàctiques. Les relacions estructurals. Les tipologies sintàctiques. Els processos sintàctics. L’estructura funcional de l’oració.

7. L’estructura semàntica

La composicionalitat del significat. Estructura sintàctica i relacions semàntiques. Contingut proposicional i relacions entre proposicions. Semàntica lèxica.

line_red

Lingüística General I (1999-2000)
Bibliografia essencial

line_red

line_red

Programa General - Lingüística General (1999-2000)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_gen_99_2000/Ling_Gen_Prog.html
Last updated: 15/09/06 16:49

line_red